Reklama

XXXII sesja Rady Gminy Biała Podlaska z udziałem sołtysów (zdjęcia)

25 marca w świetlicy wiejskiej w Pojelcach odbyło się XXXII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska.

Informacja wójta gminy o działaniach pomiędzy sesjami.

Wójt Wiesław Panasiuk w głównej części swojego sprawozdania przedstawił zebranym sołtysom informacje dotyczące inwestycji na terenie gminy.

Wśród nich znalazła się ta, mówiąca o realizacji projektów: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska” ( 5,5 mln zł ) oraz „Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska” ( 2,5 mln zł ) realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Przypomnijmy, że realizacja tych zadań ma ruszyć jeszcze wiosną tego roku.

Kolejna informacja dotyczyła rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę wodociągu w Woskrzenicach Dużych. Do przetargu, jak poinformował wójt zgłosiły się trzy firmy. Wybrano najtańszą ofertę w kwocie 250 tys. zł. Termin realizacji całego zamówienia określono na 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakończono montaż kolektorów słonecznych, wykonano 250 instalacji za łączną kwotę 2,4 mln zł.

Trwa realizacja robót wykończeniowych parteru dworku w Wilczynie. Zakończenie remontu zaplanowane jest na 31 lipca br.

Informacja o kolejnych złożonych wnioskach na inwestycje.

Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ład – II edycja. Pierwszy projekt na budowę dróg w wysokości 19 mln zł. Drugi na modernizację systemu wodociągowego na kwotę 10 mln zł. Trzeci wniosek natomiast na przebudowę i remont obiektów zabytkowych na terenie gminy wartości 5,5 mln zł.

Samorząd wystąpił także o dofinansowanie w ramach edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Złożono dwa wnioski dla miejscowości Woroniec i Roskosz na łączną kwotę 2 mln 555 tys. zł.

Włodarz gminy przypomniał także o podpisaniu umowy na modernizację zasobów informatycznych w tym na poprawę cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Wartość zadania to 436 tys. zł.

Dodatkowo złożono wniosek na budowę blisko dwukilometrowego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michałówce wartości 1,3mln zł (wkład własny 400 tys. zł).

Przygotowywany jest wniosek na dotację w ramach programu „Aktywna Tablica” na 2022 rok. Celem tego rządowego programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wójt poinformował także radnych i sołtysów o spotkaniach, jakie odbył między sesjami. Z ważniejszych warto wymienić spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, którego tematem było przekazanie fragmentu drogi gminnej, a dokładniej mówiąc gruntów pod przyszłe rondo na skrzyżowaniu dróg Janów Podlaski – Konstantynów. Wójt odbył także spotkanie wyjazdowe z sołtysem wsi Grabanów. Tematami były nowa numeracja oraz umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami ulic.

Kolejny blok informacji dotyczył wydanych decyzjach środowiskowych w tym o uwarunkowaniach na budowę farm fotowoltaicznych w Roskoszy, Husince, Perkowicach oraz Sławacinku Starym a także na powstanie kopalni piasku w Sitniku oraz budowę i przebudowę budynku produkcyjnego farb drogowych w Woskrzenicach Dużych.

Ważnym punktem sprawozdania była informacja dotycząca uchodźców z Ukrainy. W urzędzie (na dzień 25 marca) numer PESEL uzyskało dotychczas 80 osób z Ukrainy. Gmina przyjmuje wnioski od obywateli Ukrainy mających PESEL na świadczenia pieniężne w kwocie 300 zł.

Prowadzona była zbiórka darów dla Ukrainy. Zebrano blisko 5 ton rzeczy, które oddawano do miejsc zbiórki znajdujących się w gminnych szkołach. Dary były segregowane w punkcie zbiorczym w Sławacinku Starym, skąd trafiły do Samobora w Ukrainie. Dodatkowo strażacy przekazali m.in. 27 odcinków węża gaśniczego, kominiarki oraz prądownicę. Zbiórka darów trwa nadal. Koordynuje ją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. GOK prowadzi także zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Gmina nie prowadzi ośrodka z uchodźcami, ci znajdują dach bezpośrednio u mieszkańców. Dzieci i młodzież z Ukrainy uczęszczają do szkół w Sławacinku Starym, Sworach i Grabanowie.

Na sesji radni przyjęli szereg uchwał. Omówimy pokrótce najważniejsze.

Pierwsza dotyczyła przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Biała Podlaska na rok 2022 oraz wydatków na ten cel.

W 2022 roku Program zakłada na realizację zadań kwotę 190 514,38 zł. Najwięcej środków (180 514,38 zł) przeznaczonych będzie na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przyjęta uchwała uwzględnia w tym roku dodatkowe uzależnienia nazwane uzależnianiami behawioralnymi. Zaliczają się do nich m.in.: patologiczny hazard, uzależnienie od komputera, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu i pornografii, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od telefonu komórkowego oraz kompulsywne objadanie się.

Program został przygotowany w oparciu o przeprowadzone badania. Według nich w grupie 100 osób dorosłych najistotniejszymi problemami społecznymi lokalnego środowiska są: uzależnienie od papierosów (69%), uzależnienie od alkoholu (70%), bezrobocie (65%) oraz uzależnienia behawioralne (65%). Według opinii wyrażonych w ankiecie na temat spożywania alkoholu wydawałoby się, że mieszkańcy Gminy Biała Podlaska odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o niskim poziomie ryzyka. Natomiast badanie ankietowe na grupie 225 uczniów wskazuje, że 6 % z nich z klas 4-6 i 7-8 stwierdziło, że ma za sobą już pierwsze picie alkoholu. 7% najmłodszych stwierdziło, że paliło już papierosy. 8% starszych uczniów podało, że kontynuuje palenie. Aż 30 % uczniów wskazało, że korzysta z dopalaczy. Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera i telefonu komórkowego. Uczniowie spędzają dziennie w ten sposób nawet powyżej 5-6 godzinnie dziennie.

Celem głównym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania alkoholu, a także edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii, działania profilaktyczne zmierzające do rozwijania i wspierania przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, wychowawczym i edukacyjnym w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych. Skierowany jest on przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców; opiekunów i wychowawców; osób pijących w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osób uzależnionych; rodzin osób z problemem uzależnień i przemocy; konsumentów i sprzedawców napojów alkoholowych; mieszkańców gminy, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym mają styczność z problemem uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych; podmiotów działających na terenie gminy, których działalność mieści się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przedstawicieli władz lokalnych

Realizacja przyjętego Programu zakłada współpracę różnych podmiotów, instytucji i osób fizycznych działających w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.

W dalszej kolejności radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biała Podlaska. Najważniejszą zmianą w niej jest dodanie zapisu, że „ w przypadku pozostania wolnych miejsc po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Biała Podlaska mogą również nastąpić przyjęcia dzieci spoza Gminy Biała Podlaska” oraz że „dzieci przyjmowane są na okres od 1 września do 31 lipca”.

Ważną uchwałą przyjętą przez radnych była również ta dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w postaci dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1017L Sitnik – Pólko – Cełujki. – Jest to główna droga przez Pólko, nieszczęściem dla mieszkańców jest to, że jest to droga powiatowa i nie może doczekać się naprawy. 20 tys. zł dołoży powiat, bo tak zawsze z powiatem się umawiamy, że jeżeli cokolwiek dajemy, to powiat dokłada drugie tyle – mówi Adam Olesiejuk, zastępca wójta.

Remont za łączną kwotę 40 tys. zł polegać będzie na utwardzeniu drogi kruszywem. W dalszej perspektywie jest plan budowy nowej drogi asfaltowej. W tym momencie wyliczono na razie koszt samego projektu budowlanego na kwotę 100 tys. zł.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej przyjętej uchwale, a mianowicie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Podlaska w 2022 roku. – Zwiększyliśmy w tym roku kwotę o 10 tys. zł. Wszystkie podmioty, które realizują nam te zadania nie ulegają zmianie, zmianie uległy tylko stawki za zadania – tłumaczy Arkadiusz Drąg, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Łączna pula pieniędzy przeznaczona na realizację programu w 2022 roku to 110 tys. zł. Z tego 97 tys. zostanie przeznaczone na: odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, w tym czipowanie zwierząt, opieka weterynaryjna, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. 10 tys. zł przeznaczone będzie na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w tym leczenie zwierząt po wypadkach drogowych. 2 tys. zł zostanie przeznaczone dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym. 1 tys. zł kosztować będzie zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz leczenie.

Na zakończenie wszyscy obecni na sesji sołtysi otrzymali podziękowania za służbę na rzecz swoich lokalnych społeczności.

 

Zdjęcia: J. Sowa

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama