Reklama

„Dobry start mieszkańcom Terespola” – program pomocowy (zaproszenie)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w projekcie „Dobry start mieszkańcom Terespola. Jego celem jest wzrost potencjału społeczno-zawodowego oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację kompleksowych programów wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

  • bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia 
  • bierne zawodowo 
  • będące w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) 
  • niepełnosprawne
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • chętne do podniesienia kwalifikacji zawodowych

Oferowane są następujące formy wsparcia Uczestników:

1) Treningi umiejętności społecznych oraz diagnozę potrzeb

2) Warsztaty aktywizacji zawodowej

3) Praca socjalna

4) Ubezpieczenie NNW

5) Świadczenia pieniężne

6) Szkolenia i kursy zawodowe

7) Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

8) Staże zawodowe

9) Stypendium szkoleniowe i stażowe

Zasady rekrutacji:

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest do złożenia wypełnionej i podpisanej dokumentacji zgłoszeniowej osobiście w Biurze Projektu, listownie bądź drogą e-mail:

  • Formularz Zgłoszeniowy do Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna.

Formularze dostępne są w Biurze Projektu, które mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu, oraz na stronie internetowej terespol.pl jako załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Dobry start mieszkańcom Terespola”. Szczegółowych informacji udzielą również pracownicy socjalni MOPS.

Udział w Projekcie jest bezpłatny REKRUTACJA TRWA OD 01 STYCZNIA DO 31 MARCA 2022 ROKU! 

***

Program realizowany jest w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr: RPLU.11.01.00-06-0083/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło / plakat: UM w Terespolu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama