Reklama

Budżet Gminy Biała Podlaska na 2022 rok. Jakie inwestycje zaplanowano w tym roku?

Rada Gminy Biała Podlaska, uchwaliła zaproponowany przez wójta gminy budżet na 2022 rok. Oto jak wyglądają finanse gminy na najbliższe dwanaście miesięcy.

Główne założenia finansów i przedsięwzięcia, które realizowane będą na terenie samorządu.

Dochody gminy planowane na przyszły rok zamykają się kwotą 68 mln 167 tys. zł. Wydatki przyszłego roku określone zostały w wysokości 76 mln 188 tys. zł. W tym wydatki majątkowe – inwestycyjne w kwocie 19 mln 65 tys. zł. Deficyt w kwocie 8 mln 21 tys. zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (4 mln 779 tys. zł), wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek (3 mln 73 tys. zł), oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia (168 tys. zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022:

– 11 mln 643 tys. zł. Środki przeznacza się na dokumentacje i budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (Rakowiska, Wólka Plebańska, Woskrzenice Duże).

– 6 mln 4 tys. zł, projekty, budowy i remonty chodników, dróg, zjazdów (Cicibór Duży, Hrud, Husinka, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Wólka Plebańska, Łukowce,Terebela).

– 436 tys. zł na projekt cyfryzacji Gminy Biała Podlaska.

Razem, twarde projekty inwestycyjne w projekcie budżetu na 2022 rok mają wartość 18 mln 802 tys. zł.

Budżet Funduszu Sołeckiego w 2022 roku określono wartością 1 mln 25 tys. zł. Fundusz Sołecki 2022 roku podzielony został na 41 sołectw. W zależności od ilości mieszkańców do poszczególnych miejscowości trafi od ok. 12 tys. zł (Surmacze) do prawie 48 i pół tysiąca zł (Rakowiska). Wśród zadań w większości pojawiły się inwestycje w modernizację, remonty i doposażenie świetlic wiejskich. Dużo jest drobnych zadań remontowych i budowlanych lokalnych dróg i chodników. Zaplanowano budowę ogrodzeń terenów świetlic i doposażenie placów zabaw. Pieniądze przeznacza się też na projekty i budowę oświetlenia. W Sławacinku Starym i Woskrzenicach Dużych prowadzone będą prace związane z modernizacją i budową boisk sportowych.

Przedsięwzięcia 2022 roku w podziale na miejscowości:

– Cełujki: Ogrzewane w świetlicy oraz ułożenie kostki przed świetlicą.
– Cicibór Duży: Monitoring przy świetlicy. Budowa chodnika.
– Cicibór Mały: Doposażenie świetlicy wiejskiej.
– Czosnówa: Montaż klimatyzacji w świetlicy. Budowa lampy solarnej na ul. Akacjowej. Malowanie w świetlicy wiejskiej. Zakup kosy spalinowej.
– Dokudów I: Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – rozbiórka pieca kaflowego. Remont drogi gminnej obok cmentarza w kierunku Bielan – wysypanie tłuczniem.
– Dokudów II: Remont dróg. Grabanów Wieś i Kolonia: Modernizacja kuchni i budowa nowego wejścia w świetlicy wiejskiej. Zakup mebli kuchennych.
– Hola: Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – kontynuacja.
– Hrud: Budowa chodnika – II etap. Zakup sprzętu do gaszenia pożaru sadzy dla OSP Hrud.
– Husinka: Ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy – kontynuacja. Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zakup WC (toaleta zewnętrzna) oraz koszy na śmieci pod świetlicę. Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy.
– Janówka: Remont dróg gminnych.
– Jaźwiny: Remont drogi gminnej. Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy.
– Julków – Zacisze: Kontynuacja budowy wiaty. Zakup stołu do tenisa i karuzeli.
– Kaliłów: Rozbudowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym.
– Krzymowskie: Zakup wyposażenia łazienki. Zakup wyposażenia kuchni. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej.
– Lisy: Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem i mieszanką żwiru. Wycinka drzew i zakrzaczeń oraz koszenie trawy przy drogach gminnych.
– Łukowce: Remont dróg.
– Michałówka: Remont drogi gminnej (Oborożek) długość ok. 450-500 m.
– Młyniec: Remont dróg gminnych.
– Ortel Książęcy I: Położenie kostki pod parking przed świetlicą wiejską (zakup z usługą). Zakup wyposażenia świetlicy.
– Ortel Książęcy II – Ogrodniki: Remont drogi gminnej. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Ogrodnikach od drogi powiatowej w kierunku zabudowań.Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Ortelu Ks. II od przejazdu kolejowego w Ogrodnikach.
– Perkowice. Utwardzenie placu po altanką wylewką betonową. Zakup piachu do placu zabaw. Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej. Doposażenie altanki. Wyrównanie placu za świetlicą.
– Pojelce: Wyposażenie świetlicy.
– Porosiuki: Modernizacja boiska szkolnego w Sławacinku Starym. Remont i modernizacja obiektów na terenie Zielonej Szkoły. Wyrównanie dróg.
– Pólko: Remont dróg gminnych. Zlecenie wykaszania działki rekreacyjnej. Zakup materiałów na potrzeby utrzymania działki rekreacyjnej.
– Rakowiska: Ułożenie kostki przed sceną na placu gminnym. Wykonanie projektu i budowa przyłącza wodnego na działce rekreacyjnej. Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej. Uprzątnięcie piachu z ul. Wspólnej i ul. Bursztynowej.
– Roskosz. Utwardzenie pobocza drogi destruktem. Utwardzenie drogi.
– Sitnik: Remont dróg gminnych. Przegląd techniczny kosiarki samojezdnej. Zakup paliwa do kosiarki samojezdnej.
– Sławacinek Nowy: Budowa drogi.
– Sławacinek Stary: Dofinansowanie nawierzchni asfaltowej na drodze od E30 w kierunku Kol. Sławacinek Stary. Modernizacja boiska szkolnego w Sławacinku Starym. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.
– Styrzyniec: Utwardzenie i równanie ul. Sosnowej.
– Surmacze: Remont dróg.
– Swory: Remont placu zabaw. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej i podkaszarki. Budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej – etap I.
– Sycyna: Zakup kominka powietrznego i materiałów do zabudowy w świetlicy.
– Terebela: Zakupy i usługi związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Budowa altany etap II. Zakup paliwa, oleju i obsługa kosiarki i kosy spalinowej.
– Wilczyn – Kamieniczne: Zakup wyposażenia altany. Doposażenie placu zabaw. Zakup ławek parkowych.
– Woroniec: Remont drogi gminnej.
– Woskrzenice Duże: Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap (po opracowaniu projektu budowlanego). Rozbudowa wodociągu.
– Woskrzenice Małe: Zakup kosiarki spalinowej. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy.
– Wólka Plebańska: Kontynuacja budowy chodnika. Budowa siłowni na wolnym powietrzu. Koszenie boiska i poboczy dróg gminnych. Polski ład. Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska
– Zabłocie: Wyposażenie placu zabaw.

Wśród wieloletnich projektów realizowanych na terenie Gminy Biała Podlaska też sporo nowości:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO na lata 2014-2020 realizuje „Usługi Społeczne w Gminie Biała Podlaska”. Projekt na lata 2021 – 2023. Wartość 1 mln 83 i pół tysiąca zł.
2. Urząd Gminy Biała Podlaska w ramach PROW na lata 2014-2020 realizuje projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska. Wartość prawie 1 mln 300 tys. zł.
3. Projekt „Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”. Wartość prawie 170 tys. zł.
4. Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania w Wólce Plebańskiej, Holi, Woskrzenicach Dużych, fragmentu Worońca i Sycyny. Łączna wartość prac 169 tys. zł.
5. Laboratoria przyszłości: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym, Szkoła Podstawowa w Hrudzie, Szkoła Podstawowa w Sitniku, Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych, Szkoła Podstawowa w Grabanowie, Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym, Szkoła Podstawowa w Sworach, Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym. Łączna wartość prac 420 tys. zł.
6. Dokumentacje projektowe dróg w Łukowcach, Sławacinku Starym i Terebeli oraz zjazdów z drogi krajowej (DK-2) na drogi gminne. Wartość prac ok. 105 tys. zł.
7. Budowa drogi w Sławacinku Nowym i systemu odwodnienia dróg w Sławacinku Starym. Łącznie wartość prac 253 tys. zł.
8. Roboty budowlane w dworku w miejscowości Wilczyn. Wartość prac br. 228 tys. zł.
9. Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych. Wartość prac 230 tys. zł.

Komentarz dotyczący budżetu. Krzysztof Radzikowski, skarbnik Gminy Biała Podlaska: – Budżet 2022 roku jest budżetem pełnym nowych wyzwań. Założenia nowej ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego spowodowały, że gmina Biała Podlaska otrzymała o 800 tysięcy złotych mniejszą subwencję wyrównawczą. Niższe będą również planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważam, że w kolejnych latach wpływy do budżetów samorządów nadal będą spadały. Pozostałe dochody oscylują na poziomie podobnym do roku ubiegłego. Pełna wyzwań jest również sytuacja po stronie wydatków budżetu. Wzrosła inflacja, co spowodowało znaczny wzrost cen węgla, gazu ziemnego i wszystkich usług, które służą do utrzymania i ogrzewania budynków gminnych i oświatowych. Ceny te bardzo mocno wzrosły. I pomimo spadku dochodów zabezpieczyliśmy pieniądze na wzrastające wydatki bieżące. Poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami i przygotowaliśmy zrównoważony budżet. W tegorocznym budżecie zauważyć można również mniejsze wpływy i mniejsze wydatki związane z programem 500+. Od czerwca obsługę programu i wypłatę świadczeń przejmuje ZUS. Budżet 2022 roku jest bardzo ambitny, jeśli chodzi o inwestycje. Wynosi on prawie 19 milionów złotych. Realizowane będą m.in. inwestycje z zakresu budowy dróg gminnych, budowy systemów zaopatrzenia w wodę, budowy kanalizacji sanitarnej, cyfryzacji urzędu i jednostek gminy. Znaczący jest udział środków zewnętrznych, które gmina pozyskała na realizację inwestycji. Rok obecny jest też kolejnym rokiem obowiązywania Funduszu Sołeckiego. Jest to rok, w którym na rozwój sołectw przekraczamy kwotę ponad 1 miliona złotych. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zaspokojenie potrzeb każdego z sołectw.

 

Tekst: Leszek Niedaleki
Zdjęcie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. Gmina chce zaoszczędzić ? To wymieniać oświetlenie ulic z tradycyjnego na ledowe. Koszt energii ( coraz droższej) spadnie o połowę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama