Reklama

Piszczac: Stawki i opłaty obowiązujące w 2022 r.

Urząd Gminy Piszczac poinformował o wysokości stawek i opłat dla mieszkańców gminy, które będą obowiązywały w 2022 r. Kwoty podatku od nieruchomości i środków transportu oraz podatku rolnego zostały przyjęte podczas XXVII sesji rady gminy.

Podatek rolny:

Propozycja stawki obowiązującej na terenie gminy Piszczac w roku 2022: 148,00 za 1 ha przeliczeniowy osobom posiadającym 1 ha lub więcej gruntów rolnych, natomiast osobom posiadających grunty poniżej 1 ha 296,00 zł za 1 ha fizyczny
W roku 2022 górne stawki w podatku rolnym kształtują się następująco: 153,701 zł za 1 ha przeliczeniowy osobom posiadającym 1 ha lub więcej gruntów rolnych, natomiast osobom posiadających grunty poniżej 1 ha 307,40 zł za 1 ha fizyczny.

Dla przypomnienia – w roku 2021 na terenie Gminy Piszczac obowiązywały stawki w podatku rolnym odpowiednio: 140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy osobom posiadającym 1 ha lub więcej gruntów rolnych, natomiast osobom posiadających grunty poniżej 1 ha 280,00 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny:

Stawka na podatek leśny na 2022 r. obowiązująca na terenie gminy Piszczac została przyjęta na podstawie Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021r. i wynosi w przeliczeniu 46,6972 zł za 1 ha lasu.

Podatek od nieruchomości:

Roczne stawki w podatku od nieruchomości na terenie gminy Piszczac:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych oraz przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkalnej 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości.

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Piszczac wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 760,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 890,00 zł ,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1024,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1070,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 930,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1090,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1580,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z podatków dostępne są na stronie Urzędu Gminy Piszczac:
Stawki i opłaty w Gminie Piszczac na 2022 rok <<==>> LINK

 

materiał: Urząd Gminy Piszczac
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama