Reklama

Wieści z Unii: Stan unii energetycznej

- Inwestycje i reformy muszą napędzać ekologiczną odbudowę gospodarki i kierować nas na właściwą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. oraz dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE.

Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy.

W ocenach poszczególnych 27 krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu przeanalizowano drogę każdego z państw członkowskich ku osiągnięciu obecnych celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r. oraz związane z tym ambicje. Z ogólnej oceny wynika, że państwa członkowskie są w stanie osiągnąć te cele i w większości czynią zadowalające postępy w ich realizacji. W sprawozdaniu podkreślono, że sektor energetyczny może przyczynić się do odbudowy gospodarki UE po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Jak dotąd unia energetyczna wykazuje się solidną odpornością na wstrząsy w obliczu wyzwań przed jakimi stają nasze systemy energetyczne i pracownicy sektora energetycznego w związku z pandemią koronawirusa.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: – Sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu emisji i realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej pokazuje postęp, którego już dokonaliśmy, a także stojące jeszcze przed nami wyzwania i możliwości. Inwestycje i reformy, których się podejmujemy, muszą napędzać ekologiczną odbudowę gospodarki i kierować nas na właściwą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson dodała: – Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu są ważnym narzędziem naszej współpracy z państwami członkowskimi, szczególnie w kontekście planowania polityki i inwestycji na rzecz ekologicznej i sprawiedliwej transformacji. Nadszedł czas, by urzeczywistnić te plany i wykorzystać je do wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, tworząc nowe miejsca pracy i zwiększając konkurencyjność unii energetycznej.

W sprawozdaniu przeanalizowano pięć różnych wymiarów unii energetycznej – dekarbonizację, w tym energię ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. Zawiera ono wskazówki dotyczące szybkiego wdrożenia krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz tego, w jaki sposób przy pomocy inwestycji i reform związanych z energetyką można przyspieszyć ożywienie gospodarki UE. Podkreślono w nim także, w jaki sposób za pośrednictwem szeregu sztandarowych programów finansowania państwa członkowskie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach planu odbudowy dla Europy NextGenerationEU.

Tegorocznemu sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej towarzyszy po raz pierwszy analiza dotacji w energetyce, w której wskazano wyraźną potrzebę gromadzenia lepszych danych na temat takich dotacji oraz podjęcia większych wysiłków na rzecz ograniczenia dotacji wspierających produkcję i zużycie paliw kopalnych. Dziś opublikowano również sprawozdanie na temat konkurencyjności sektora czystej energii, które pokazuje, że przemysł UE z powodzeniem wykorzystuje możliwości oferowane w związku z przechodzeniem na czystą energię. Sektor ten osiąga lepsze wyniki niż sektor konwencjonalnych technologii energetycznych zarówno pod względem wartości dodanej, jak i wydajności pracy oraz wzrostu zatrudnienia. Komisja przyjęła również sprawozdania z postępów w zakresie wewnętrznego rynku energii, cen i kosztów energii, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Kontekst

Ocena 27 krajowych planów w zakresie energii i klimatu: Po opublikowaniu we wrześniu ogólnej unijnej oceny krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu Komisja opublikowała dzisiaj oddzielne oceny każdego krajowego planu, zawierające między innymi zalecenia dotyczące potencjalnego wykorzystania przez każde państwo członkowskie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Załącznik dotyczący dotacji w energetyce: W pierwszym przeglądzie dotacji państw członkowskich w energetyce Komisja zauważa, że wiele krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu nie przedstawia ani pełnego obrazu, ani konkretnego harmonogramu stopniowego wycofywania dotacji do paliw kopalnych, które wynoszą 50 mld euro rocznie.

Załącznik dotyczący wewnętrznego rynku energii: Załącznik ten zawiera aktualne informacje na temat rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu oraz wniosek, że choć poczynione zostały zadowalające postępy, konieczne są dalsze prace, aby w pełni zintegrować rynki.

Sprawozdanie na temat konkurencyjności sektora czystej energii: Sprawozdanie to poświęcone jest przede wszystkim sześciu kluczowym czystym technologiom energetycznym, mającym pozwolić UE osiągnąć cele na lata 2030 i 2050. Są to: fotowoltaika, morskie farmy wiatrowe, energia morska, wodór odnawialny, akumulatory i inteligentne sieci.

Sprawozdanie dotyczące cen i kosztów energii: W tym sprawozdaniu zawarto obszerny przegląd cen energii i tendencji w zakresie kosztów energii w Europie i na świecie i podkreślono, że od 2012 r. udział kosztów związanych z energią w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych spada we wszystkich przedziałach poziomów dochodów.

Sprawozdanie z postępów w zakresie efektywności energetycznej: To sprawozdanie dotyczy postępów w realizacji długoterminowego celu w zakresie efektywności energetycznej. Ze wstępnej analizy wynika, że kryzys związany z COVID-19 znacząco wpłynął na spadek zapotrzebowania na energię, państwa członkowskie będą jednak musiały zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz utrzymania tej pozytywnej tendencji.

Sprawozdanie z postępów w zakresie odnawialnych źródeł energii: W tym sprawozdaniu podkreślono, że udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE-27 osiągnął 18,9 procent i że przewiduje się, że UE przekroczy swoje cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama