Reklama

Reklama

Powiat: Budżet 2020 po ostatnich zmianach

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej na ostatniej w zeszłym roku sesji w grudniu podjęła jedne z ostatnich jeśli nie ostatnie zmiany w budżecie 2020 roku. Nie ulega wątpliwości, że jest to - był - rekordowy budżet od momentu powstania samorządu powiatowego. W ciągu pięciu ostatnich lat udało się starostom, zarządowi i radnym powiatowym podwoić dochody i wydatki samorządu. Ostatnia aktualizacja budżetu określa łączne dochody na poziomie 160 mln 354 tys zł a wydatki na poziomie 164 mln 952 tys zł. Ogromna kwota 51 mln 555 tys zł przeznaczona została w zeszłym roku na inwestycje. Na czym polegają i czego dotyczą ostatnie wprowadzone zmiany?

Posłuchaj ważnego spotu:

Dział 020 – Leśnictwo
Mniej lasów na gruntach rolnych – mniejszy ekwiwalent
1. Zmniejszenie planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 o kwotę 1 tys 241 zł celem dostosowania planu do faktycznego wykonania.
Inwentaryzacja lasów na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski i Miasta Międzyrzec Podlaski z opóźnieniami
2. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 128 tys 994 zł w związku z niewykonaniem umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i miasta Międzyrzec Podlaski. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się do sporządzenia planów lasu i inwentaryzacji planów lasu w formie cyfrowej do dnia 31 grudnia 2019 r. Na podstawie $ 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4 w/w rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w $ 22 w/w rozporządzenia, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:
a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.,
b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
W związku z tym, że większość obrębów gminy Międzyrzec Podlaski dostępna jest jedynie w formie mapy analogowej realizacja przedmiotu umowy w powyższym terminie jest niemożliwa. W dniu 6 grudnia 2019 r. Wykonawca ponownie złożył pismo, w którym wnioskuje o przesunięcie terminu wykonania zadania do 30 czerwca 2020 r. w związku z tym, iż wektoryzacja map jest procesem długotrwałym i niemożliwym do wykonania do końca roku. Na podstawie § 13 ust. 2 lit a umowy zmiana terminu wykonania umowy może mieć miejsce jeżeli opóźnienie w realizacji obowiązków wystąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Następnie termin wykonania umowy aneksowano z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, jednakże wykonawca w dalszym ciągu nie wykonał przedmiotu umowy. W dniu 18 grudnia 2020 r. firma złożyła do Starostwa Powiatowego pismo, w którym zobowiązała się do dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 18 grudnia 2020 r., natomiast w dalszym ciągu umowa nie został zrealizowana, zaś wykonawca telefonicznie zapewnił, że dostarczy przedmiot umowy do końca roku. W związku z faktem, iż niemożliwe było wcześniejsze przewidzenie tak powstałego stanu rzeczy zmniejsza się plan wydatków na powyższy cel w 2021 r. oraz przesuwa się termin realizacji umowy (wynagrodzenie zostanie wypłacone po potrąceniu odpowiednich kar umownych za zwłokę) na 2021 r. po podjęciu stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wojewoda zabezpiecza nieruchomości Skarbu Państwa
W związku z pismem Nr FC-1.3111.1.713.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w związku z decyzją budżetową Nr 713 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w dziale 700, rozdziale 70005, $ 2110 w kwocie 1 tys 566 zł w następujący sposób: Jest: pozostałe wydatki – 1 tys 566 zł, Winno być: zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa – 1 tys 566 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Większa rezerwa na zarządzanie kryzysowe
Zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 24 tys 710 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Większe pieniądze na prowadzenie domów pomocy społecznej
1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 118 tys 533 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymywanych przez powiat.
Większa rezerwa celowa z pieniędzy za niewykonanie planów urządzenia lasów
2. Zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 128 tys 994 zł w związku z niewykonaniem umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i miasta Międzyrzec Podlaski w 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pieniądze dla niepełnosprawnych poszkodowanych kryzysem pandemii
Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o kwotę 7 tys 250 zł w związku z realizacją programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. Środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi zadania w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Dział 852 – Pomoc społeczna i w dziale 855 – Rodzina
Program PFRON z dofinansowaniem
1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7 tys 250 zł na koszty obsługi programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
Pieniądze z PFRON wspomagają powiatowe domy pomocy i dom rodzinny
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bialski oraz Domu Rodzinnego w Żabcach o łączną kwotę 24 tys 710 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV, z tego:
– Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 13 tys 329 zł,
– Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach -2 tys 647 zł,
– Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 8 tys 502 zł,
– Dom Rodzinny w Żabcach – 231 zł.
Oszczędności w wydatkach własnych Powiatu
3. Zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami własnymi w w/w jednostkach organizacyjnych Powiatu przyznanych uchwałą Nr 228/2020 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w łącznej kwocie 24 tys 710 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV, z tego:
– Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 13 tys 329 zł,
– Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach -2 tys 647 zł,
– Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 8 tys 502 zł,
– Dom Rodzinny w Żabcach – 231 zł.
Środki zostaną przesunięte do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Grosze też nie uciekną
4. Przesunięcie planu dochodów i wydatków w kwocie 3 groszy pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych w Międzyrzecu Podlaskim dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego celem dostosowania planu do otrzymanego dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

 

 

materiał: Radio Biper Powiat Bialski
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama