Reklama

Powiatowy konkurs na kartkę z życzeniami dla Jana Pawła II (zaproszenie)

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie pn. „Powiatowy Konkurs na Kartkę z Życzeniami dla św. Jana Pawła II”. Zgłoszenia prac do 30 listopada.

Regulamin Powiatowego Konkursu na Kartkę z Życzeniami dla Jana Pawła II

I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Powiatowym Konkursie na Kartkę z Życzeniami dla św. Jana Pawła II, zwanego dalej Konkursem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.powiatbialski.eu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, przez cały czas trwania Konkursu.
3. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, zwane dalej Organizatorem.
4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019 poz. 847 z późn. zm.).

II Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu bialskiego.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
a) kategoria a: uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
b) kategoria b: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych;
c) kategoria c: uczniowie szkół średnich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.
5. Uczestnicy konkursu przygotowują elektroniczny projekt kartki z życzeniami dla św. Jana Pawła II. Wykonana praca powinna spełniać jednocześnie następujące warunki:
– zawierać motyw graficzny nawiązujący do św. Jana Pawła II;
– zawierać tekst z życzeniami dla św. Jana Pawła II;
– zawierać podpis twórcy ( imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny);
– być niepowtarzalna i oryginalna.
Wysyłany projekt powinien być zapisany w formacie JPG lub PDF o rozmiarze nie większym niż 10 MB.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które w terminie do 30 listopada 2020 r. prześlą pracę konkursową e-mailem na adres [email protected]
7. E-mail zatytułowany „Powiatowy Konkurs na Kartkę z Życzeniami dla św. Jana Pawła II” powinien zawierać również wypełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszenia będącą załącznikiem do Regulaminu.
8. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Bialskiego.
9. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.powiatbialski.eu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej www.powiatbialski.eu oraz w Gościńcu.
11. Prawa autorskie
Uczestnik konkursu oświadcza że:
a) przysługują mu autorskie prawa do projektu zgłaszanego w konkursie oraz że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich;
b) udziela Organizatorowi prawa do korzystania z przesłanego projektu na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs, nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony;
c) udziela Organizatorowi zgody na publikację projektu na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań promujących konkurs;
d) przenosi na Organizatora konkursu prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięskim projektem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz. 1231 z późn. zm.). W związku przeniesieniem praw autorskich do zwycięskiego projektu – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.

III Nagrody
Organizator przyzna trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii. W przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

IV Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 83 351 13 39 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: [email protected]

V Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny
1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Konkursu jest Starosta Bialski, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska.
2. W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: [email protected]
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu.
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Bialskiego.
5. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza zwycięzca) i wizerunku są użytkownicy strony internetowej www.powiatbialski.eu oraz profilu na portalu Facebook.
6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

>>> Karta zgłoszenia  <<<

źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama