Reklama

Wieści z Unii: Technologie cyfrowe odporne na kryzys

- Przemysł wykorzystuje obecnie więcej rozwiązań cyfrowych niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy zadbać o to, by miało to miejsce również w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział komisarz Thierry Breton. KE udostępniła wyniki indeksu DESI, który służy do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie.

Komisja Europejska udostępniła wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2020. Służy on do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie oraz śledzenia postępów państw UE pod względem ich konkurencyjności cyfrowej. Tegoroczna edycja DESI pokazuje, że wszystkie państwa członkowskie odnotowały postępy we wszystkich kluczowych obszarach analizowanych w ramach indeksu. Staje się to coraz istotniejsze w kontekście pandemii koronawirusa, która pokazała, jak bardzo istotne stały się technologie cyfrowe, które umożliwiają kontynuowanie pracy, monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz przyspieszenie poszukiwania leków i szczepionek. Ponadto wskaźniki ważne dla ożywienia, analizowane w ramach DESI, dowodzą, że państwa członkowskie powinny zintensyfikować działania na rzecz zwiększenia zasięgu sieci o bardzo dużej przepływności, przydzielać widmo dla sieci 5G, aby umożliwić komercyjne uruchomienie usług 5G, działać na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych ludności oraz w dalszym ciągu wspierać digitalizację przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager stwierdziła: – Kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak ważne dla ludzi i przedsiębiorstw są wzajemny kontakt i możliwość interakcji w internecie. Będziemy nadal współpracować z państwami członkowskimi, aby określić obszary, w których potrzebne są dalsze inwestycje, tak aby wszyscy Europejczycy mogli korzystać z usług cyfrowych i innowacji.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: – Dane, które dzisiaj publikujemy, pokazują, że przemysł wykorzystuje obecnie więcej rozwiązań cyfrowych niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy zadbać o to, by miało to miejsce również w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, oraz aby najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe były stosowane w całej gospodarce.

W kontekście planu odbudowy dla Europy, przyjętego 27 maja 2020 r., DESI wniesie wkład w analizę sytuacji w poszczególnych państwach, wspierając zalecenia dotyczące technologii cyfrowych w ramach europejskiego semestru. Pozwoli to państwom członkowskim na ukierunkowanie swoich reform i potrzeb w zakresie inwestycji oraz na ustalenie priorytetów w tym zakresie, ułatwiając dostęp do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 560 mld euro. Instrument dostarczy państwom członkowskim fundusze na zwiększenie odporności ich gospodarek oraz zapewni, że inwestycje i reformy będą wspierały transformację ekologiczną i cyfrową.

Główne ustalenia DESI z 2020 r.

Finlandia, Szwecja, Dania i Holandia są w UE liderami pod względem ogólnej wydajności cyfrowej. Zaraz za nimi plasują się Malta, Irlandia i Estonia. Międzynarodowy indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (I-DESI) pokazuje, że kraje przodujące w UE osiągają również najlepsze wyniki w skali światowej. Największe gospodarki unijne nie są jednak liderami w tej dziedzinie, co świadczy o tym, że tempo transformacji cyfrowej musi przyspieszyć, aby Unia Europejska skutecznie realizowała bliźniacze transformacje – cyfrową i ekologiczną. W ciągu ostatnich 5 lat największy postęp odnotowała Irlandia, a następnie Holandia, Malta i Hiszpania. Państwa te osiągają również wyniki znacznie powyżej średniej unijnej mierzonej za pomocą indeksu DESI.

Ponieważ pandemia wywarła znaczny wpływ na każdy z pięciu wymiarów mierzonych za pomocą DESI, ustalenia z 2020 r. należy odczytywać w powiązaniu z licznymi środkami wprowadzanymi przez Komisję i państwa członkowskie w celu zarządzania kryzysem oraz wspierania ożywienia. Państwa członkowskie podjęły zdecydowane działania w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zakażenia i wsparcia systemów opieki zdrowotnej, takie jak wprowadzenie aplikacji i platform w celu usprawnienia telemedycyny i koordynacji zasobów opieki zdrowotnej. Komisja podjęła również działania, takie jak wydanie zalecenia w sprawie wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania kryzysu i wyjścia z niego, w szczególności w odniesieniu do aplikacji mobilnych i wykorzystywania zanonimizowanych danych w aplikacjach śledzących. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) na wniosek Komisji rozpoczął monitorowanie ruchu internetowego w celu uniknięcia zatorów.

Najważniejsze ustalenia w pięciu obszarach cyfrowych

W indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego śledzi się postępy poczynione w państwach członkowskich w pięciu głównych obszarach polityki, takich jak łączność, umiejętności cyfrowe, korzystanie z internetu przez osoby fizyczne, integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i cyfrowe usługi publiczne.

Nastąpiła poprawa w dziedzinie łączności, ale konieczne są dalsze działania w celu zaspokojenia szybko rozwijających się potrzeb. Państwa członkowie pracują nad transpozycją do prawa krajowego nowych unijnych zasad przyjętych w 2018 r. w celu wspierania inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności, zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. W 2019 r. 78 proc. gospodarstw domowych posiadało abonament na stacjonarne łącze szerokopasmowe, co stanowi wzrost z 70 proc. pięć lat temu, zaś sieci 4G dostępne są dla niemal całej ludności Europy. Jednak tylko 17 państw członkowskich przydzieliło już widmo w pionierskich pasmach 5G, o pięć więcej niż w zeszłym roku. Finlandia, Niemcy, Węgry i Włochy są najbardziej zaawansowane pod względem gotowości do 5G. Z kolei 44 proc. gospodarstw domowych w UE ma dostęp do stacjonarnych sieci szerokopasmowych o bardzo dużej przepływności.

Potrzebne są dalsze postępy w zakresie umiejętności cyfrowych, zwłaszcza że kryzys związany z koronawirusem pokazał, że odpowiednie umiejętności cyfrowe są niezbędne obywatelom, aby mogli mieć oni dostęp do informacji i usług. Znaczna część ludności UE, 42 proc., wciąż nie posiada co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych. W 2018 r. około 9,1 mln osób w całej Unii pracowało jako specjaliści w dziedzinie ICT, o 1,6 mln więcej niż cztery lata temu. 64 proc. dużych przedsiębiorstw i 56 proc. MŚP, które zatrudniły specjalistów w dziedzinie ICT w 2018 r., zgłosiło, że obsadzenie wolnych miejsc pracy dla specjalistów w dziedzinie ICT było trudne.

Choć w wyniku pandemii doszło do gwałtownego wzrostu korzystania z internetu, tendencja ta występowała już przed kryzysem, a 85 proc. osób korzysta z internetu co najmniej raz w tygodniu (wzrost z 75 proc. w 2014 r.). Najszybszy wzrost odnotowano w zakresie połączeń wideo: z 49 proc. użytkowników internetu w 2018 r. do 60 proc. w 2019 r. Bankowość internetowa i zakupy internetowe są również bardziej popularne niż dawniej, korzysta z nich odpowiednio 66 proc. i 71 proc. użytkowników internetu.

Przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zdigitalizowane, zaś liderem w tej dziedzinie są duże firmy. 38,5 proc. dużych przedsiębiorstw polega już na zaawansowanych usługach w chmurze, a 32,7 proc. twierdzi, że korzysta z analizy dużych zbiorów danych. Natomiast zdecydowana większość MŚP nie korzysta jeszcze z tych technologii cyfrowych. Jedynie 17 proc. z nich korzysta z usług w chmurze, a zaledwie 12 proc. z analizy dużych zbiorów danych. Jeżeli chodzi o handel elektroniczny, w 2019 r. zaledwie 17,5 proc. MŚP sprzedawało swoje produkty lub usługi w internecie, co stanowi niewielki wzrost o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z 2016 r. Natomiast ze sprzedaży internetowej w 2019 r. korzystało 39 proc. dużych przedsiębiorstw.

Aby pobudzić handel elektroniczny, UE uzgodniła szereg środków, od wyeliminowania nieuzasadnionych barier transgranicznych i ułatwiania tańszego transgranicznego doręczania paczek po zapewnienie ochrony praw klientów sklepów internetowych i wspieranie transgranicznego dostępu do treści online. Począwszy od grudnia 2018 r., konsumenci i przedsiębiorstwa mają możliwość wyszukiwania najlepszych ofert online w całej UE bez doświadczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania.

Ponadto obserwuje się rosnącą tendencję w zakresie korzystania z publicznych usług cyfrowych w obszarach e-administracji i e-zdrowia, co pozwala rządom i przedsiębiorstwom na większą wydajność i większe oszczędności, większą przejrzystość i większy udział obywateli w życiu politycznym. 67 proc. użytkowników internetu przedkładających formularze organom administracji publicznej w 2019 r. korzystało z kanałów internetowych (wzrost z 57 proc. w 2014 r.), co świadczy o wygodzie korzystania z usług opartych na technologii ICT w porównaniu z dokumentacją papierową. Najlepsze rezultaty pod tym względem osiągają Estonia, Hiszpania, Dania, Finlandia i Łotwa.

Kontekst

Opracowywany corocznie indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego umożliwia mierzenie postępów państw członkowskich UE na drodze do gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, opierając się na danych Eurostatu, jak również na specjalistycznych badaniach i metodach zbierania danych. Sprawozdania DESI z 2020 r. opierają się na danych z 2019 r. Z myślą o poprawie metodyki opracowywania indeksu i uwzględnieniu najnowszych osiągnięć technologicznych w sprawozdaniu na rok 2020 wprowadzono szereg zmian – w chwili obecnej DESI obejmuje także zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności. Celem uwzględnienia zmian w wyborze wskaźników i korekt wprowadzonych w danych bazowych przeliczono ponownie DESI za poprzednie lata w odniesieniu do wszystkich państw. W związku z tym w porównaniu z poprzednimi publikacjami wyniki poszczególnych państw i ich miejsca w rankingu mogły ulec zmianie. Ponieważ dane dotyczą roku 2019, DESI na 2020 r., jak również średnie wartości obliczone dla UE, uwzględniają Wielką Brytanię.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama