Reklama

70 lat OSP Bordziłówka Stara! (film) (galeria)

Niebawem film! Dziś kilka zdań i fotorelacja z siedemdziesiątej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bordziłówce Starej w gm. Leśna Podlaska. - Jednostka drugiego rzutu. Jednak i ludzie i sprzęt ale i serca druhów i ich zaangażowanie plasuje OSP w Bordziłówce Starej w gronie najbardziej sprawnych i pewnych jednostek na terenie gminy ale i terenów ościennych. Składam publicznie deklarację o wykonaniu projektu budowlanego, rozpoczęciu niebawem ale i ukończeniu budowy garażu dla wozu bojowego jednostki. Zasłużyli i zapracowali na to. Jestem dumny z tych ludzi i mocno kibicuje im w dalszym funkcjonowaniu i rozwoju. - mówił wójt Paweł Kazimierski podczas jubileuszu.

Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Bordziłówce. Monografię przedstawił druh Przemysław Jóźwiuk, jednocześnie to najbardziej podczas uroczystości udekorowany i doceniony strażak z Bordziłówki Starej, społecznik, otrzymał m.in. dyplom uznania od Zarządu Gminnego OSP plus puchar oraz Srebrny Krzyż „Na Straży”.

OSP w Starej Bordziłówce została założona 20 kwietnia 1950 roku.
W tworzeniu jednostki najbardziej zaangażowani byli: Jan Dzialuk, Józef Wróblewski, Władysław, Kazimierz i Czesław Sawczukowie, Stanisław Orluk, Kazimierz Nazaruk, Stanisław Niczyporuk, Stanisław Liniewicz, Stanisław Maciejewicz, Stanisław Nazaruk i Albert Marczuk. Pierwszym Naczelnikiem wybrany został Jan Dzialuk a Prezesem Józef Wróblewski, który funkcję tą pełnił aż do końca 1979 roku.

Pierwszym działaniem były zabiegi o sprzęt gaśniczy. Początkowo na wyposażeniu jednostki była sikawka ręczna, kilka węży, prądownica, trzy bosaki i beczkowóz konny. Sprzęt przechowywany był w stodole u Władysława Sawczuka. W przeciągu dwóch lat pobudowano remizę drewnianą gdzie ściany wypełniane były matami słomianymi. Remiza ta posiadała garaż na sprzęt strażacki oraz salę gdzie rozwijało się życie kulturalne wsi. Drewno na budowę pochodziło z darowizn mieszkańców wsi.

Pierwszą elektryczną syrenę alarmową z Komendy Powiatowej Straży z Białej Podlaskiej furmanką przywiózł druh Marian Stańczuk.

W miarę upływu lat zapisuje się coraz więcej chętnych do działania w Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie uczestniczą w szkoleniach pożarniczych a pod koniec lat 50 i na początku 60 otrzymują pierwszą motopompę z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działań gaśniczych oraz typowy na tamte czasy strażacki wóz konny. Jednostka działa coraz aktywniej i prężniej.

Na początku lat 70-tych powstaje pomysł pobudowania nowej murowanej remizo-świetlicy. W 1970 roku powstaje Żeńska Drużyna Pożarnicza w skład, której wchodzą między innymi: Halina Nazaruk , Danuta Miechowicz, Wanda i Mirosława Wróblewskie, Elżbieta Stasiuk, Krystyna Maciejewicz, Bogumiła Orluk, Halina Liniewicz, Krystyna Niczyporuk a dowódcą jest Eugenia Liniewicz. Drużyna ta działa prężnie ponad cztery lata zajmując wysokie miejsca na różnego szczebla zawodach. Później z różnych przyczyn /zamążpójścia, wyjazdy do szkół / rozpada się.

W 1971 roku rozpoczęto budowę obecnej murowanej remizo-świetlicy, którą uroczyście oddano do użytku w październiku 1972 roku. W czasie tej uroczystości OSP otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej nowy samochód bojowy Star 26 GBAM. W latach 1975-77 strażacy czynią starania o lepsze zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych kopiąc i pogłębiając sadzawkę. Druhowie aktywnie uczestniczą w kontrolach przeciwpożarowych miejscowości oraz zawodach sportowo pożarniczych.

Od wprowadzenia stanu wojennego w jednostce zaczyna się mały regres i zastój. Wpływ na to ma w dużej mierze brak środków finansowych na podstawową działalność. Mimo to jednostka w połowie lat 80 obchodzi uroczyście 35 lecie działalności w społecznej służbie.

Posiadając dosyć dobry jak na tamte czasy samochód OSP często wyjeżdża do akcji gaśniczych. Największe pożary jednostka gasiła w Sworach, Chotyczach, Zakanalu, Kornicy, Szpakach, Nowej Bordziłówce oraz pożary torfowisk w Białej Podlaskiej i Bukowicach.

Następuje zmiana pokoleń do Zarządu zaczynają być wybierani młodsi druhowie mający inne spojrzenie na działalność społeczną. W 1999 roku strażacy nawiązują współpracę z reaktywowanym Kołem Gospodyń Wiejskich. W remizo-świetlicy przeprowadzany jest remonty. Wspólnie sadzone są krzewy ozdobne wokół obiektu i wyrównywany teren. Od tego roku założona jest też Kronika Jednostki, którą prowadzi druh Tomasz Mielnicki.

Od 2002 roku strażacy pomagają kobietom w organizacji festynów rodzinnych. Oprócz działalności statutowej jednostka bierze czynny udział w zabezpieczaniu uroczystości kościelnych i odpustowych w Leśnej Podlaskiej. Rok 2008 był bardzo pracowitym rokiem dla Zarządu OSP. Zaplanowano na zebraniu zakup nowszego samochodu gaśniczego w miejsce starego psującego się ciągle Stara 26. Dzięki dużemu zaangażowaniu i uporowi druha Marka Lewczuka oraz przychylności wójta Gminy Leśna Podlaska Mariana Tomkowicza, 7 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu bojowego marki Volvo.

Jednostka w dalszym ciągu pozyskuje nowy sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczych, między innymi pompę szlamową, agregat prądotwórczy oraz ubrania ochronne i wyjściowe. Strażacy przechodzą odpowiednie szkolenia i badania lekarskie pozwalające uczestniczyć w akcjach. Jednostka stara się wykonywać swoje zadanie statutowe i aktywnie uczestniczyć w życiu wsi, gminy i parafii.

Rok 2014 był dla bordziłowskich strażaków wyjątkowy, gdyż 11 maja jednostka otrzymała sztandar, który został odznaczony Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Tego dnia druh Marian Stańczuk został odznaczony najwyższym odznaczeniem związkowym „Złotym Znakiem Związku”, a w 2015 roku to samo odznaczenie na Powiatowym Dniu Strażaka w Leśnej Podlaskiej otrzymał druh Wacław Saczuk.

Jednostka przez cały czas doposaża się w sprzęt i ubrania korzystając z pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z programu rządowego „Pięć tysięcy plus” dla jednostek OSP w całym kraju. Strażacy uczestniczyli w 7. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasnej Górze, oraz w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 2018 roku.

W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Bordziłówce Starej liczy 28 członków w tym 25 czynnych i 3 honorowych.

Dzień obchodów siedemdziesięciolecia jednostki był właściwym dniem na wręczenie druhom z OSP Bordziłówka Stara odznaczeń i wyróżnień, i tak:
Decyzją Prezydium Zarządu Powiatowego OSP RP w Białej Podlaskiej odznaką „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” odznaczeni zostali: druh Wiesław Mielnicki i druh Henryk Stańczuk

Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali”:
Złotym medalem druh Marek Biegajło, Srebrnym medalem druh Marcin Orluk, druh Łukasz Grzegorczuk, druh Przemysław Lewczuk, druh Zbigniew Panasiuk

Decyzją Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali”
druh Przemysław Jóżwiuk, druh Paweł Samociuk.

Decyzją Zarządu Gminnego OSP RP w Leśnej Podlaskiej odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni:
– za wysługę 70 lat: śp druh Kazimierz Sawczuk
– za wysługę 55 lat: druh Wacław Saczuk
– za wysługę 50 lat: druh Wiesław Mielnicki, druh Zbigniew Rogal
– za wysługę 45 lat: druh Ryszard Grzegorczuk
– za wysługę 35 lat: druh Marek Biegajło, druh Henryk Stańczuk, druh Tadeusz Lach, druh Stanisław Panasiuk, druh Mirosław Łukijańczuk
– za wysługę 25 lat: druh Bogusław Sawczuk, druh Marcin Orluk, druh Tomasz Rogal, druh Mirosław Łukijańczuk
– za wysługę 20 lat: druh Łukasz Łukijańczuk, druh Tomasz Mielnicki
– za wysługę 10 lat: druh Kamil Jóżwiuk
– za wysługę 5 lat: druh Karol Stańczuk i druh Paweł Samociuk

Z okazji jubileuszu jednostki OSP w Starej Bordziłówce medalem pamiątkowym odznaczeni zostali;
Żeńska Drużyna Pożarnicza: druhna Eugenia Liniewicz-Jałtuszewska, druhna Halina Liniewicz-Żuk, druhna Halina Nazaruk-Waszczuk, druhna Bogusława Orluk-Borkowska, druhna Krystyna Maciejewicz-Dzieszkowska, druhna Danuta Miechowicz-Cydejko, druhna Mirosława Wróblewska-Sawczuk, druhna Elżbieta Dzialuk-Waszczuk, druhna Zofia Kuczewska-Kwitek, druhna Krystyna Niczyporuk-Kalich, druhna Elżbieta Stasiuk-Rypina, druhna Jadwiga Szupiluk-Pietruczuk.

Z okazji jubileuszu 70 lecia jednostki, członkowie OSP Bordziłówka Stara uhonorowali pamiątkowymi medalami swoich gości uroczystości, m.in.: starostę bialskiego Mariusza Filipiuka reprezentował Członek Zarządu Wojewódzkiego OPS RP w Lublinie, radny powiatowy Czesław Pikacz, radny powiatowy Marian Tomkowicz, medal wręczono z-c komendanta miejskiego PSP w Białej Podlaskiej bryg. Marek Chwalczuk, kapelan gminny ojciec Dominik Partyka, wójt gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski, przewodnicząca Rady Gminy w Leśnej Podlaskiej, radna Bordziłówki Starek Ewa Kulińska, sekretarz gminny druh Michał Kąkol, dyrektor Banku Spółdzielczego w Leśnej Podlaskiej Bożena Horbowicz, sołtys Zbigniew Jóżwiuk.

Pamiątki jubileuszu otrzymali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych i sąsiednich jednostek OSP z: Droblina, Witulina, Worgul, Leśnej Podlaskiej.

materiał: Radio Biper Leśna Podlaska
tekst: druh Tomasz Mielnicki / Leszek Niedaleki
film: Bper TV
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Zobacz galerię zdjęć:

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama