Reklama

Kościół Unitów czekają prace konserwatorskie

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej, podczas ostatniej sesji w dniu 27 maja, udzieliła zgody dla udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/1282 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego. Dotację celową otrzyma Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego w Drelowie

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie pełni funkcję miejsca kultu, historyczną i architektoniczną. Jego rola nie zmieni się po wykonaniu robót budowlanych. Znaczenie zabytku Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie został wzniesiony 1835 r. w stylu neoklasycystycznym i jest ważnym elementem architektonicznym w zabudowie miejscowości Drelów. Oprócz walorów architektonicznych charakterystycznych dla stylu obiekt pełni rolę symbolu męczeństwa ludności Podlasia pod zaborem rosyjskim i służy kultywowaniu pamięci o Męczennikach Podlaskich.

W okresie ostatnich trzech lat nie wykonywano robót budowlanych. Kalkulacja przewidywanych kosztów Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie – całkowity koszt planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych wyniesie ponad 1 mln 122 tysiące zł + 20 tysięcy zł na opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie projektu budowlanego. Wysokość środków własnych wynosi ok. 255 i pół tysiąca zł i zostanie wniesiona przez ww. parafię z własnych funduszy pozyskanych w ramach darowizn od osób fizycznych. Parafia złożyła również wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (wnioskowana dotacja: prawie 867 tysięcy zł w ramach PRO WL 2014-2020).

Zgodnie z art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków udziela organ stanowiący powiatu na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane określone w art. 77 ustawy.

Rada Powiatu zabezpieczyła środki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w roku 2020. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie złożyła wniosek o dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla Zespołu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie.

Wniosek został złożony na właściwym formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w wymaganym uchwałą terminie. Zabytek, który będzie podlegał pracom konserwatorskim i restauratorskim, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1282 z dnia 20 sierpnia 1997 r.

Tytuł do władania zabytkiem Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie posiada prawo własności zabytku i jest właścicielem gruntu – wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do wniosku. W imieniu parafii występuje ksiądz Wiesław Mańczyna.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie posiada pozwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane określone w „Projekcie budowlanym remontu budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacją centralnego ogrzewania oraz budowy budynku kotłowni gazowej i instalacji zbiornikowej na gaz płynny na działce nr 305 w Drelowie” wykonanym przez Przemysława Antonowicza, Mirosława Hadama i Zofię Kamińską. Zakres robót jest zgodny z art. 77 ustawy. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego są zgodne z przepisami prawa budowlanego.

materiał: Radio Biper Drelów
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama