Reklama

Wieści z Unii: Obywatele w działaniu

Komisja rejestruje trzy nowe inicjatywy obywatelskie: „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu”, „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!” oraz „Zakończmy erę plastiku w Europie”. Uznała jednocześnie, że nie może zarejestrować inicjatywy „Prawo Unii, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich”.

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu trzech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich. Są to: „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu” (A price for carbon to fight climate change), „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!” (Grow scientific progress: crops matter!) oraz „Zakończmy erę plastiku w Europie” (Let’s put an end to the era of plastic in Europe). Komisja uznała również, że nie może zarejestrować inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Prawo Unii, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich” (EU law, minority rights and democratisation of Spanish institutions), ponieważ w jej ramach nie przedłożono Komisji wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego.

Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała jeszcze pod względem merytorycznym wspomnianych inicjatyw, lecz tylko ich dopuszczalność prawną. Jeżeli w ciągu roku którąś z tych trzech inicjatyw poprze jeden milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja przeanalizuje ją i ustosunkuje się do niej. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

1. „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu”

Organizatorzy inicjatywy apelują do Komisji o przedstawienie propozycji przepisów UE mających na celu odwodzenie od korzystania z paliw kopalnych, zachęcanie do oszczędzania energii oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania globalnego ocieplenia i ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu 1,5°C. Inicjatywa ma na celu wprowadzenie ceny minimalnej za emisję dwutlenku węgla, zniesienie obowiązującego systemu przewidującego bezpłatne uprawnienia dla podmiotów w UE zanieczyszczających środowisko, a także wprowadzenie podatku korygującego od emisji dwutlenku węgla pobieranego na granicach, przy jednoczesnym przeznaczeniu wpływów z opłat za emisję gazów cieplarniach „na europejską politykę wspierającą działania na rzecz oszczędzania energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie opodatkowania niższych dochodów”.

Zgodnie z traktatami UE Komisja Europejska może podejmować działania prawne w obszarach związanych z działaniami na rzecz klimatu, ze środowiskiem, z systemem podatkowym i ze wspólną polityką handlową. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia.

2. „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!”

Organizatorzy inicjatywy podnoszą, że dyrektywa 2001/18/WE w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) jest „przestarzała” i wnieśli o zmianę zawartych w niej przepisów dotyczących nowych technik hodowli roślin w celu ułatwienia „ procedury wydawania zezwoleń na produkty otrzymane w drodze nowych technik hodowli roślin”.

Zgodnie z traktatami UE Komisja Europejska może podejmować działania prawne w obszarach związanych z rynkiem wewnętrznym i wydawania zezwoleń na produkty. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 25 lipca 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia.

3. „Zakończmy erę plastiku w Europie”

Organizatorzy tej inicjatywy „apelują do Komisji o dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko w celu wprowadzenia zakazu stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w Europie”. Inicjatywa ma na celu wprowadzenie do 2027 r. „zakazu stosowania wszystkich opakowań i butelek z tworzyw sztucznych, tak aby można było rozpocząć podejmowanie konkretnych działań uwzględniających ograniczenia naszych zasobów”.

Zgodnie z traktatami UE Komisja Europejska może podejmować działania prawne mające na celu zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska. W związku z tym Komisja uznaje tę inicjatywę za prawnie dopuszczalną i postanowiła ją zarejestrować. Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 26 lipca 2019 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia.

4. „Prawo UE, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich”

Odnosząc się do wydarzeń związanych z ruchami na rzecz niepodległości w Katalonii, organizatorzy inicjatywy mają na celu zapewnienie, żeby „zarówno Komisja, jak i Parlament były w pełni świadome obecnej sytuacji w Hiszpanii […] i potrzeby wprowadzenia mechanizmów ukierunkowanych na poprawę standardów demokratycznych w Hiszpanii, gwarantując tym samym poszanowanie praw i wolności grup mniejszości oraz wszystkich obywateli Hiszpanii przy wykorzystaniu prawa i instrumentów UE”.

Za pośrednictwem inicjatywy zwrócono się w szczególności do Komisji o zbadanie sytuacji w Hiszpanii i podjęcie możliwych działań w kontekście komunikatu Komisji z 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”. Ramy te umożliwiają Komisji rozpoczęcie dialogu z państwem członkowskim, aby zapobiec nasileniu się systemowego zagrożenia dla praworządności. Za pośrednictwem inicjatywy nie zwrócono się jednak do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego, co jest jedynym celem europejskich inicjatyw obywatelskich.

Komisja uznała zatem, że inicjatywa wykracza w oczywisty sposób poza obszary, w których Komisja ma uprawnienia do przedłożenia projektu aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie traktatów UE i jako taka jest prawnie niedopuszczalna.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona w Traktacie z Lizbony, a uruchomiono ją w kwietniu 2012 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, wdrażającym postanowienia Traktatu. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła – w ramach orędzia przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera o stanie Unii – propozycje reformy europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby jej forma była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika. W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie reformy i zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

W międzyczasie proces został uproszczony, a platforma współpracy oferuje wsparcie dla organizatorów. Przyczyniło się to do 30-procentowego wzrostu liczby zarejestrowanych inicjatyw obywatelskich (38 rejestracji w trakcie kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera w stosunku do 29 w poprzedniej kadencji) i wydania o 80 proc. mniej odmownych decyzji (tylko 5 nieprzyjętych do rejestracji inicjatyw obywatelskich w trakcie kadencji obecnej Komisji w stosunku do 20 w poprzedniej kadencji).

Formalna rejestracja inicjatywy otwiera procedurę, w ramach której jeden milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Inicjatywa jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami: proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza uprawnienia Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego; inicjatywa nie może być oczywistym nadużyciem, nie może też być w oczywisty sposób niepoważna, dokuczliwa ani sprzeczna z wartościami Unii.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Miejsce na Twoją reklamę: tel.605514474

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Zakręcić się wokół Unii

Kolejny już, współorganizowany przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Dialog Obywatelski zdominowała tematyka działań Unii Europejskiej mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz oferta UE dla młodych. Te tematy zainteresowały biorącą udział w spotkaniu z unijnymi ekspertami młodzież z Wrocławia, Opolszczyzny i Śląska najbardziej.

Czytaj więcej »

Wieści z Unii: SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Mija rok od uruchomienia SELFIE, bezpłatnego narzędzia Komisji Europejskiej dostępnego w internecie, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się. Do tej pory z SELFIE skorzystało ponad 450 tys. uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół w 45 krajach. Oczekuje się, że do końca 2019 r. liczba ta przekroczy pół miliona.

Czytaj więcej »

Reklama