Terespol: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Terespol zaprasza do składania aplikacji na wolne stanowisko urzędnicze do spraw realizacji inwestycji.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26.
II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze ds. realizacji inwestycji.
III. 1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie wyższe;
7) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny) i nowoczesnych środków łączności;
8) prawo jazdy kategorii B;
9) znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego, budownictwa, zamówień publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, administracja, prawo lub pokrewne do nich;
2) znajomość kosztorysowania robót budowlanych oraz odbiorów i rozliczeń inwestycji,
3) umiejętność sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną,
4) zdolności analityczne i umiejętność stosowania przepisów;
5) samodzielność i dobra organizacja pracy.

IV. 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wykonywanie czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych – przy zachowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych – na zadania realizowane przez miasto,
2) przygotowanie formalno-prawne inwestycji,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorowaniem realizacji inwestycji miejskich,
4) prowadzenie nadzoru nad realizacją, odbiorem techniczno-jakościowym, rozliczanie i przekazywanie do użytkowania inwestycji zakończonych, prowadzącym eksploatację,
5) bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów.

2. Informacja o warunkach pracy:
1) praca w budynku Urzędu Miasta Terespol z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
2) w budynku na parterze, ciągi komunikacyjne oraz toalety o odpowiednich szerokościach, umożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
3) na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym;
4) bezpieczne warunki pracy na stanowisku;
5) rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko urzędnicze, stanowisko pracy związane jest z
ponad czterogodzinnym czasem pracy przy komputerze, obsługa klientów
zewnętrznych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz
budynku oraz wyjazdami służbowymi;
6) wymiar czasu pracy na pełny etat;
7) umowa o pracę na zastępstwo.

3. Informacja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta Terespol wynosił 6 %.

4. Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy i świadectwa);
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
i doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, świadectwa pracy, referencje itp.);
5) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.”

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
Terespol lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26,
21-550 Terespol lub wysłać pocztą elektroniczną na adres um@terespol.pl z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko ds. realizacji inwestycji”.
2) Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Terespol oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Terespol.
4) Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 83 375 20 36, 83 375 21 30;
5) Burmistrz zastrzega sobie prawo do jego odwołania procesu rekrutacyjnego, bez podania


materiał: oferty pracy / Terespol miasto
ogłoszenie: UM w Terespolu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *