Janów Podlaski: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Do  konkursu może  przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
Konkurs  na kandydata na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

w terminie do dnia 30 maja 2018 r., godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrzynki podawczej na ePUAP: /0o830hsfxc/skrytka

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie umieścił w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 240 lub pod numerem telefonu 083 351 13 41.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 


materiał: gmina Janów Podlaski / powiat bialski
tekst: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
grafika: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *