Reklama

Konkurs „Wiosna w obiektywie” w gminie Leśna Podlaska (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wiosna w obiektywie” – Utrwalanie piękna w gminie Leśna Podlaska. Prace można składać do 23 kwietnia 2018 r. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia o godz. 17:00 w sali GOK w Leśnej Podlaskiej. Więcej informacji o konkursie w regulaminie poniżej. 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

I Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „WIOSNA W OBIEKTYWIE” zwanego dalej „Konkursem” są: Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Bialskiej 30, 21-542 Leśna Podlaska

II Cel i tematyka Konkursu
Celem konkursu fotograficznego pt.: „WIOSNA W OBIEKTYWIE” jest:
1. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
2. Inspirowanie twórczych poszukiwań oraz upowszechnianie fotografii.
3. Utrwalenie piękna wiosennego krajobrazu w Gminie Leśna Podlaska.
4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności zakątków przyrody wiosną ww. regionie.
5. Promocja gminy poprzez ukazanie walorów wiosny w ciekawy i oryginalny sposób.
6. Zaktywizowanie środowiska ludzi pasjonujących się fotografią.
Tematyką Konkursu jest ujęcie poprzez zdjęcia pierwszych oznak wiosny 2018 roku. Mogą to być ujęcia ludzi, miejscowości, przyrody, wiosennych kolorów, wiosennych czynności I działań. Zdjęcia muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie gminy Leśna Podlaska.

III Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych fotografią powyżej 10 roku życia.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatorów, członkowie Jury oraz ich najbliższe rodziny.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV Czas trwania Konkursu
1. Zdjęcie konkursowe należy dostarczyć do 23.04. 2018 r.
2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27.04.2018 o godz 17:00 w sali GOK

V. Zgłaszanie fotografii konkursowych
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone fotografie, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika.
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię.
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres [email protected] .
Email ze zdjęciem musi zostać zatytułowany KONKURS. Zdjęcie musi być w formacie JPG, najlepszej jakości a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.
Uczestnik winien zachować na swoich nośnikach zdjęcie w oryginalnych rozmiarach. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej jakości).
4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem
• datę i miejsce wykonania fotografii
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki ewentualnie utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu 27.04.2018 w sali GOK

VII. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i II miejsca 2. Wybrane przez Jury zdjęcia zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas imprez okolicznościowych
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl oraz na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury 2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie fotografii na adres podany w regulaminie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r.z późn.zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.


materiał: Gmina Leśna Podlaska
tekst / grafika: GOK w Leśnej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama