Ogłoszenie o naborach BLGD

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

1. Termin składania wniosków: od 05.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godzinach od 8:30 do 15:30
2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy oraz o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.
3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej.
4. Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowanych:
– 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
– do 90% – w przypadku pozostałych podmiotów – GRANTY
100 % – w przypadku pozostałych podmiotów – KONKURS

5.Zakres tematyczny oraz limit środków – Konkurs
„Działania promujące obszar LSR” :
– „Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR ” – limit środków: 110 000,00 zł
„Działania promujące obszar LSR” :
– „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR ” – limit środków: 115 037,00 zł
„Wsparcie doradcze i szkoleniowe” :
– „Liczba zorganizowanych szkoleń/ warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych” – limit środków: 165 000,00 zł
„Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR” :
– „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” – limit środków: 110 000,00 zł
„Aktywizacja społeczności lokalnej” :
– „Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR” – limit środków: 55 000,00 zł
„Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej” :
– „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” – limit środków: 725 854,00 zł
„Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR” :
– „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR” – limit środków: 327 034,00 zł

6. Zakres tematyczny oraz limit środków – Granty
„Działania promujące obszar LSR”
– „ Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.” – Limit środków 39 475,00 zł
„Działania promujące obszar LSR”
– „ Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR.” – Limit środków
39 475,00 zł
„Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru objętego LSR”
– „ Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.” – Limit środków 150 000,00 zł
„Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru objętego LSR”
– „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.” – Limit środków 55 265,00 zł
„Aktywizacja społeczności lokalnej”
– „Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR.” – Limit środków 15 785,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia”.

 


 

materiał: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
tekst : Małgorzata Kożuchowska Starszy Specjalista Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *