Reklama

Reklama

Konkurs fotograficzny!! (zmiana regulaminu!!)

Posłuchaj ważnego spotu:

DODALIŚMY JEDEN DZIEŃ!! Regulamin błyskawicznego konkursu fotograficznego jaki uruchamiamy na portalu Radiobiper. Obecnie w puli dla autorów najciekawszych zdjęć znajduje się już 400 zł. Ale nie o nagrody tu chodzi a o dobrą zabawę, wyjście z domu, poznanie miast i gmin Powiatu Bialskiego. „Pierwszy dzień jesieni na Południowym Podlasiu” to tytuł konkursu. Celem Konkursu jest ujęcie poprzez zdjęcia pierwszych oznak jesieni 2017 roku. W konkursie chodzi o to by „złapać jesień” tego pierwszego – 22 września ale i drugiego dnia – 23 września  2017 roku. Tylko zdjęcia z tych dwóch dni będą liczyły się podczas oceniania.

Regulamin konkursu fotograficznego „Pierwszy dzień jesieni na Południowym Podlasiu”

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pierwszy dzień jesieni na Południowym Podlasiu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Radiobiper Portal Informacyjny wraz z Studiem Fotograficznym FOTOS w Białej Podlaskiej, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest ujęcie poprzez zdjęcia pierwszych oznak jesieni 2017 roku. Mogą to być ujęcia ludzi, miejscowości, przyrody, jesiennych kolorów, jesiennych czynności na polach, parkach, jesienych działań, czynów i zachowania się ludzi i otoczenia. Zdjęcia muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie miast i gmin Powiatu Bialskiego ziemskiego. Zdjęcia zrobione na terenie miasta Biała Podlaska nie będą brane pod uwagę w ogólnej ocenie prac. W konkursie chodzi o to by „złapać jesień” właśnie pierwszego albo drugiego jej dnia – 22 – 23 września 2017 roku. Tylko te zdjęcia będą liczyły się podczas oceniania.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Pierwszy dzień jesieni na Południowym Podlasiu” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią. Liczymy na udział mieszkańców z każdej gminy i każdego miasta Powiatu Bialskiego. W konkursie mogą wziąć też udział mieszkańcy Białej Podlaskiej. Ale zdjęcia wykonane mają być poza miastem Biała Podlaska. Chodzi o promocję terenu wokół. Miast, miasteczek, osad, wiosek.

Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres [email protected]. Email ze zdjęciem musi zostać zatytułowany KONKURS. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. W pikselach nie mniejsze jak 1024/768 i nie większe jak 1600/1200 pikseli. Uczestnik winien zachować na swoich nośnikach zdjęcie w oryginalnych rozmiarach. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, Kowalski3 a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
• datę i miejsce wykonania fotografii (fotografia musi zostać wykonana w dniach 22-23.09.2017 r.)

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane przez cały dzień 23 września 2017r. od godziny 0:01 do godziny 23:59

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki ewentualnie utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach radiobiper.info oraz fotos.pl.
8. Ostateczna decyzja Jury zostanie opublikowana do dnia 30 września 2017 roku.

V. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – dyplom i niespodzianka
• za zajęcie II miejsca – dyplom i niespodzianka
• za zajęcie III miejsca – dyplom i niespodzianka
2. Wybrane przez Jury zdjęcia zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas wystaw okresowych.
3. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
4. Nagrody fundują: Studio Fotograficzne Fotos Biała Podlaska, Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”, Biuro Poselskie Posła Stanisława Żmijana, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. (Organizatorzy są w trakcie negocjacji z kolejnymi sponsorami nagród).

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.radiobiper.info
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie fotografii na adres podany w REGULAMINIE jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany REGULAMINU.

 

 

 

materiał: Radiobiper Portal Informacyjny
grafika: Jakub Sowa
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama