Reklama

WSzS w Białej Podlaskiej aplikuje w projektach transgranicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej  aplikuje w Programie Transgranicznym „Polska-Białoruś-Ukraina” na lata 2014-2020.

Priorytet 3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Złożono wnioski aplikacyjne w ramach projektów:

–       „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – nowe perspektywy dla matki i dziecka” we współpracy z Brzeskim Szpitalem Położniczym w Brześciu,

–       „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej” we współpracy z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu.

Powyższe projekty zostały zakwalifikowane po II etapu naboru. Pełne wnioski aplikacyjne zostały przekazane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, gdzie nastąpią kolejne oceny projektów.

Warto podkreślić, że bialski szpital jest już realizatorem projektu transgranicznego pn.  Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość projektu to 4 172 442,73 EUR. Projekt był realizowany w latach 2013-2015.

W ramach projektu w obu szpitalach powstały nowe Pracownie Hemodynamiki, szpitale wyposażono w nowoczesny sprzęt kardiologiczny. Powstanie pracowni zwiększyło potencjał szpitali w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Dzięki temu w pracowniach niniejszych jest możliwe jest dotąd nie wykonywane zabiegi ablacji przynoszące znakomite rezultaty w zakresie leczenia zaburzeń rytmu serca.

Personel medyczny z WSzS w Białej Podlaskiej oraz Szpitala Obwodowego w Brześciu miał również okazję na wymianę doświadczeń i wiedzy na temat diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w tym metod leczenia arytmii serca z wykorzystaniem zabiegu ablacji, poprzez  warsztaty dla kadry medycznej z zakresu wykonywania zabiegów ablacji czy szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

Przez dwa lata realizacji projektu odbyły się również dwie konferencje naukowo-szkoleniowe w Polsce i  na Białorusi. W konferencji uczestniczyli pracownicy szpitali realizujących projekt,  lokalne władze, wybitni kardiolodzy i naukowcy ośrodków kardiologicznych z Polski i Białorusi, przedstawiciele Konsulatu RP w Brześciu, przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Brześciu oraz media. Konferencje były okazją do podsumowania realizacji projektu, jego rezultatów i celów. Ważnym elementem prowadzonych rozmów była analiza przyszłych płaszczyzn współpracy obu jednostek zarówno we wspólnej realizacji kolejnych projektów jak i wymiany wiedzy i doświadczeń.

 „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – nowe perspektywy dla matki i dziecka.”

Na całym świecie bardzo ważnym elementem jest planowanie potomstwa i specjalistyczna opieka nad kobietą w ciąży i w okresie okołoporodowym. Istotnym elementem jest świadome macierzyństwo, a co za tym idzie edukacja kobiet w wieku reprodukcyjnym i kobiet w ciąży w szczególności w zakresie laktacji, ciążowych wskazań dietetycznych i zdrowego stylu życia. Kobiety będące w ciąży potrzebują kompleksowej opieki w kolejnych etapach – począwszy od planowania potomstwa, przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego, macierzyństwa poprzez wczesną opiekę neonatologiczną.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Brzeski Szpital Położniczy w Brześciu podjęły się realizacji Projektu pn. „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – nowe perspektywy dla matki i dziecka”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Projekt ma charakter informacyjno-poradniczo-diagnostyczny. Dzięki projektowi możliwe będzie wdrożenie koordynowanej opieki medycznej w obu placówkach, co poskutkuje podniesieniem standardów opieki nad kobietą w ciąży oraz opieki nad noworodkiem. Specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach programu, modernizacja sal intensywnego nadzoru noworodka i stworzenie Centrum „Kobieta-Matka-Dziecko” przyczynią się do wczesnego wykrywania wad płodu oraz zmniejszenia liczby martwych urodzeń, jak również zwiększą szanse na ratowanie życia wcześniaków z niskimi rokowaniami.

Dzięki wymianie wiedzy pomiędzy przedstawicielami jednostek oraz unowocześnieniu szpitali w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kadry eksperckiej szpitali. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród kobiet w ciąży, których celem będzie analiza stylu życia kobiet w obszarze transgranicznym obejmującym podregion bialski i obwód brzeski. Wyniki posłużą przygotowaniu opracowania porównującego styl życia kobiet w ciąży w obszarze przygranicznym, a jednocześnie umacniając więzi pomiędzy obszarami. Zwieńczeniem projektu będzie folder informacyjno-poradniczy dotyczący ciąży i okresu okołoporodowego skierowany do kobiet w wieku rozrodczym z obszarów objętych programem.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ogólna wartość projektu wyniesie ok. 2 400 000 EUR, w tym 90% środków będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostała cześć stanowi wkład własny obu szpitali.

„Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie nadgranicznej”

Sąsiedztwo granicy i związany z tym ruch graniczny sprzyja rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych ponad granicami państw. Szczególnie istotne jest to w dobie powstawania cyklicznie w różnych miejscach świata ognisk chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych. Ważnym czynnikiem mogącym ograniczyć ich rozprzestrzenianie jest istnienie w pobliżu granicy ośrodków medycznych, posiadających potencjał infrastrukturalny i kadrowy zdolny do efektywnych działań w sytuacjach kryzysowych.

Innym problemem istotnym w kontekście wzmożonego ruchu granicznego jest rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych takich jak Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C oraz HIV/AIDS. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostu nowych przypadków WZW typu C przy polsko-białoruskiej granicy, a niska świadomość społeczeństwa i ograniczony dostęp do badań profilaktycznych sprzyjają rozprzestrzenianiu się tych chorób.

Sytuacja taka skłoniła szpitale w Białej Podlaskiej i Brześciu do wspólnej realizacji projektu, który służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego poprzez poprawę dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Współpraca obu szpitali polegać będzie m. in. na szkoleniu personelu medycznego szpitali oraz POZ i poliklinik w obu krajach (240 uczestników) i wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, realizacji badań profilaktycznych i dalszej diagnostyce w kierunku wczesnego wykrywania WZW C (łącznie 6200 badań) oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów zakaźnych.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ogólna wartość projektu wyniesie ok. 2 600 000 EUR, w tym 90% środków będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostała cześć stanowi wkład własny obu szpitali.

Współpraca szpitali przyczyni się do powstania filtra epidemiologicznego o potencjalne mogącym sprostać współczesnym chorobom zakaźnym szczególnie niebezpiecznym i skutecznym ograniczeniu ich rozprzestrzeniania w obszarze przygranicznym. Ze względu na ruch graniczny prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych po obu stronach granicy będzie działaniem efektywniej ograniczającym rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.


materiał: WSzS w Białej Podlaskiej
tekst: Magdalena Us
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama