Reklama

Konkurs na najpiękniejszą rzeźbę ze śniegu w gminie Piszczac (zaproszenie)

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najpiękniejszą rzeźbę ze śniegu w gminie Piszczac. Zgłoszenia zdjęć swoich prac do 5 lutego do godz. 15:00 

Regulamin Gminnego Konkursu na „Najciekawszą rzeźbę ze śniegu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na „Najciekawszą rzeźbę ze śniegu”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni,
• rozwijanie zainteresowań twórczych,
• zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piszczac.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie rzeźby ze śniegu (tematyka dowolna – może to być tradycyjny bałwan, postać ludzka, zwierzę, pojazd, postać z bajki itp.), sfotografowanie swojej pracy a także zrobienie zdjęcia wykonawcy obok jego dzieła. Fotografie należy nadsyłać na adres: [email protected] lub przez messenger do 5 lutego 2021 r. do godz. 15:00, wraz z uzupełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Mile widziane jest również nadanie tytułu/nazwy swojej rzeźbie.

3. Ocena nadesłanych prac odbędzie się do 8 lutego 2021 r. Jury konkursu spośród wszystkich „śniegowych rzeźb” wybierze laureatów.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie FB Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu do 9 lutego 2021 r.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi w celu ustalenia miejsca, terminu i sposobu odbioru nagrody.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w tym ich udostępnienie na fanpage’u Organizatora, dla potrzeb związanych z realizacją konkursu oraz jego promocją.

2. Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

a) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Piszczacu, ul. Włodawska 8, kontakt do Administratora: e-mail: [email protected] Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email: [email protected]

b) Administrator przetwarza Państwa dane do celów przeprowadzenia konkursu oraz w celach promująco-informacyjnych działania Organizatora.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) Państwa dane mogą być zmieszczone w lokalnej prasie, Internecie, stronie internetowej Organizatora, stronie Gminy Piszczac, fanpage’u Organizatora oraz Gminy Piszczac.

e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

f) W przypadku zmieszczenia danych na fanpage portalu Facebook mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. do państw trzecich). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tj. bezterminowo lub do momentu wycofania udzielonej zgody.

g) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień, a także przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Organizatora lub Inspektorem Ochrony Danych).

h) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

i) Przystąpienie do konkursu ma charakter dobrowolny, tym samym istnieje dobrowolność podania danych osobowych. Jednakże nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości brania udziału w konkursie.

j) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na na stronie Facebook Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz w biurze Organizatora.

2. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.

>>> KARTA ZGŁOSZENIA <<<
>>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH <<<

Źródło / grafika: GCKiS w Piszczacu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama