Reklama

Odznaczenia podczas obchodów Święta Niepodległości w Krzewicy (film) (galeria)

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Krzewicy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz dyrektor PSP w Krzewicy zaprosili mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski do udziału w "Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości", które zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny w Krzewicy.

Uczestnicy uroczystości odbyli „Marsz ze światłem” i zgromadzili się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Krzewicy, gdzie miały miejsce dalsze elementy wydarzenia. – Obchodzimy cykliczny już w gminie dzień z patriotyzmem, dzień poświęcony Narodowemu Świętu Niepodległości. Ogromną przyjemnością jest widzieć państwa tutaj razem, bo wspólnie tworzymy tę naszą wielką i małą Ojczyznę. Życzę nam wszystkim uśmiechu i wolności, wolności sumień i decyzji, a także tego, byśmy o tę wolność nigdy nie musieli walczyć i doceniali ją w takim stanie, w jakim jest dzisiaj – mówił tego dnia wójt Krzysztof Adamowicz.

W trakcie spotkania zostały wręczone honorowe tytuły:
Honorowy Obywatel Gminy Międzyrzec Podlaski :
Wiesław Kozaczuk, prezes Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim – „urodził się 27.03.1959 roku. Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Wraz z rodziną mieszka w Drelowie. Posiada wykształcenie wyższe w kierunku zarządzanie bankowością i finansami. Człowiek bardzo serdeczny, pomocny, zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Stanowisko Prezesa Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim objął w roku 2010. Od lat wspiera działania gminy Międzyrzec Podlaski na wielu płaszczyznach. Historycznie Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, który został założony w 1925 roku, związany jest z Gminą Międzyrzec Podlaski. Polska inteligencja i zamożniejsi rolnicy z okolicznych wiosek potrzebowali własnych form organizacyjnych na rozwój w dziedzinie kredytu, które z czasem gromadziłyby większy kapitał. W skład grona założycielskiego Banku wchodził Zygmunt Mierzejewski – dzierżawca majątku w Rogoźnicy. W pierwszym roku funkcjonowania Banku zaciągane były drobne pożyczki na doraźne potrzeby gospodarstw rolnych i drobnego rzemiosła. Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim jest jednostką przyjazną mieszkańcom gminy, którzy aktualnie licznie korzystają z usług banku. Liczba udziałowców Banku z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski stanowi około 1/5 wszystkich członków Banku w skali całego województwa lubelskiego.

Realizując zapisy statutowe, Prezes Zarządu w imieniu Banku udziela wsparcia finansowego na rzecz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – w trosce o rozwój działalności społecznej oraz kulturalno-oświatowej na terenie działalności Banku, którego szczególnie istotną częścią są miejscowości wchodzące w skład Gminy Międzyrzec Podlaski. W kręgu wspieranych w 2022 r. inicjatyw znalazły się w szczególności przedsięwzięcia organizowane przez:
– Gminny Ośrodek Kultury, np. dożynki, inicjatywy ludowych zespołów śpiewaczych jak „Niedziela z folklorem w Rogoźnicy”, „Jesienne spotkanie z piosenką w Tłuśćcu” czy „Jak to na wsi niegdyś bywało…” w Zaściankach, „Przegląd Pieśni Maryjnej”w Przychodach,
– koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy, np. KGW w Berezie – zakup wyposażenia zaplecza kuchennego,
– ochotnicze straże pożarne działające na terenie gminy, np. Jubileusz 100-lecia OSP w Kożuszkach, turniej „OSP Jelnica na sportowo”, OSP w Krzewicy – Halowy Turniej sportowo-pożarniczy,
– placówki oświatowe działające na terenie gminy, np. SP w Halasach (Gminny Dzień Rodziny), SP w Tuliłowie (konkurs plastyczno-graficzny „Mój pomnik Jan Paweł II”), SP Kożuszki (festyn z okazji Dnia dziecka),
– kluby sportowe działające na terenie gminy, np. MKS ROGO w Rogoźnicy.”

To dla mnie wielkie wyróżnienie. Otrzymując ten tytuł dziś zaciągam kredyt zaufania – mówił Wiesław Kozaczuk. – Reprezentuję Bank Spółdzielczy. Poprzez sprzedaż swoich produktów i usług stymulujemy rozwój nie tylko Gminy Międzyrzec Podlaski, ale teren całej Międzyrzecczyzny. Jako spółdzielnia mamy w obowiązku prowadzić działalność społeczną, wychowawczą, kulturalną i oświatową, dlatego też wspieramy różnego rodzaju inicjatywy. Nie traktuję tego wyróżnienia jako tylko dla mojej osoby, ale również jako dla zakładu pracy, ponieważ wszelkie formy wsparcia pochodzą z funduszy banku.

Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski:
Antoni Chwedczuk – „Od ponad 25 lat pełni funkcję sołtysa we wsi Łuby. Aktywnie działa na rzecz swojej miejscowości, jak i całej gminy, czym zyskał szacunek i zaufanie mieszkańców swojej miejscowości oraz pozostałych sołtysów. Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną, chętnie uczestniczy w gminnych wydarzeniach. Pan Antoni jest jednym z inicjatorów budowy nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Łubach, która służy mieszkańcom jako miejsce pielęgnowania pasji i integracji lokalnej. W latach ubiegłych wraz z mieszkańcami angażował się między innymi w budowę drogi biegnącą przez Łuby oraz budowę szkoły w sąsiednich Kożuszkach. Prywatnie  Pan Antoni wraz z synem aktywnie angażuje się w prace w rolnictwie. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10,6 ha zlokalizowane we wsi Łuby. Jako rolnik zajmuje się uprawą zbóż i ziemniaków, ale gospodarstwo ukierunkowane jest przede wszystkim na hodowlę bydła opasowego – około 10 sztuk rocznie. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane oraz spełnia wszelkie normy techniczne i sanitarne. Pan Antoni jest cenionym rolnikiem, odznaczonym w 2018 r. odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.”
Piotr Jeleszuk – jest rodowitym mieszkańcem Tłuśćca. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania funduszami unijnymi audytu energetycznego oraz OZE. Od 2011 r. samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne: powierzchnia własnych upraw Pana Piotra wynosi 15 ha, zaś 28 ha to dzierżawy. Gospodarstwo przejął od swoich rodziców, których wspierał w jego prowadzeniu. Gospodarstwo Pana Piotra specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli bydła opasowego. Dzięki m.in. wykorzystaniu funduszy unijnych, zostało w ostatnim okresie zmodernizowane i unowocześnione, co wydatnie podniosło efektywność produkcji. Pan Piotr to wieloletni aktywny członek OSP Tłuściec. Z jego inicjatywy w 2021 r. powołano Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuśćcu, którego został wiceprezesem. Dzięki jego zaangażowaniu, stałej gotowości i dyspozycyjności, w znacznym stopniu podniosła się sprawność jednostki OSP oraz zintensyfikowała współpraca z innymi organizacjami społecznymi wsi, np. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Tłuściec czy Kołem Gospodyń Wiejskich. Jednocześnie wydatnie wspiera sołectwo pomagając w działaniach społecznych, gospodarczych i organizacyjnych. Pan Piotr, dzięki swojej otwartości i komunikatywności, potrafi skupić wokół siebie młodych, mobilizuje do działań społecznych stając się ich autentycznym liderem. Ponadto, cieszy się nieposzlakowaną opinią i uznaniem wśród mieszkańców, czego wyrazem było poparcie do Tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski” przez Zebranie Wiejskie w dniu 22.08.2022 r.
Mirosława Michaluk – „to rodowita mieszkanka Gminy Międzyrzec Podlaski. Pochodzi
z Przychód, a w Sitnie mieszka od blisko 40 lat. Wdowa, mama 4 dzieci: Jacka, Grzegorza, Agnieszki i Tomasza. Jest osobą aktywną społecznie i oddaną działalności na rzecz mieszkańców i dobra miejscowości oraz regionu. Funkcję sołtysa wsi Sitno objęła w 2015 roku – obecnie trwa jej druga kadencja na tym stanowisku. Dobra organizatorka, wraz z mieszkańcami sołectwa aktywnie angażowała się w organizację dożynek gminnych 2021 r. oraz dożynek powiatowych 2022 r. Nigdy nie odmawia pomocy przy działaniach na rzecz inicjatyw gminnych. Funkcje społeczne łączy z działalnością rolniczą. Prowadzi przy pomocy syna Tomasza gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Sitno o powierzchni 14 ha, z czego 6 ha stanowią lasy. Zajmuje się uprawą zbóż – głównie jest to pszenżyto ozime. W ramach swej aktywności zawodowej Pani Mirosława przez 25 lat przepracowała także w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Panią Mirosławę określić można jako osobę zawsze serdeczną, pomocną. Jej wielką umiejętnością jest dostrzeganie potrzeb społeczności, w której żyje, umiejętność współpracy oraz podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców.”
Jerzy Sucharzewski
– „od ponad czterdziestu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniczce. Jako strażak bierze czynny udział w uroczystościach gminnych i patriotycznych. Jest członkiem Rady Sołeckiej, a od ponad trzydziestu lat pełni funkcję zelatora kółka różańcowego w Rogoźniczce. Pan Jerzy chętnie i bezinteresownie działa na rzecz lokalnej społeczności i cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Aktywnie uczestniczył w staraniach o budowę kaplicy w Rogoźniczce i włożył wiele pracy w realizację tego działania. Pan Jerzy w sposób bezinteresowny, poświęcając swój własny czas wolny, troszczy się o miejsca ważne dla lokalnej społeczności Rogoźniczki: opiekuje się kaplicą p.w. Trójcy Świętej w Rogoźniczce, kapliczką Jezusa Frasobliwego, a także budynkiem remizy strażackiej. Pan Jerzy jest wzorem do naśladowania dla innych. Postawa Pana Jerzego, jako człowieka bardzo skromnego, o nieposzlakowanej opinii, w pełni wyczerpuje przesłanki przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski”.”
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy – „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona została w roku 1954. W pierwszych latach działalności powołano komitet budowy strażnicy oraz zakupiono działkę od Feliksa Panasiuka za pieniądze zebrane od strażaków i mieszkańców wsi Krzewica. Budowę zaczęto w roku 1961. Dwa lata później, w roku 1963, dzięki zaangażowaniu i pracy strażaków oraz mieszkańców wsi Krzewica, nastąpiło oficjalne otwarcie budynku remizy, którą sukcesywnie rozbudowywano. W roku 2014 jednostka OSP Krzewica została oficjalnie zarejestrowana jako stowarzyszenie. Druhowie doskonalili poziom swojego profesjonalizmu, by w roku 2019 – po spełnieniu odpowiednich wymogów – jednostka OSP Krzewica jako pierwsza w gm. Międzyrzec Podlaski została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka, będąc wpisaną do systemu KSRG, stale działa na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy, tylko w 2021 r. uczestniczyła w 17 zdarzeniach. W strukturach Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewicy są trzy drużyny pożarnicze: męska, kobieca i młodzieżowa. Kobieca Drużyna Pożarnicza została powołana w roku 2015, a inicjatorką była Anna Sidorczuk. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została powołana w roku 2012. Inicjatorami byli: Grzegorz Tymoszuk i Kamil Zaniewicz. Obie drużyny zajmują wiele czołowych miejsc w zawodach i turniejach na wszystkich szczeblach. Obecnie jednostka liczy 102 członków. Członkowie OSP w Krzewicy prężnie działają we wszystkich dziedzinach pożarnictwa, a także udzielają się w życiu gminy. Dążą do krzewienia sportu wśród młodych druhów poprzez organizację spotkań, takich jak II Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, czy też zadanie podnoszące świadomość dzieci i młodzieży „Jestem bezpieczny umiem ratować”. Druhowie goszczą także w szkołach i przedszkolach, przybliżając ideę pracy strażaka oraz zachęcając dzieci i młodzież do wstąpienia do młodzieżowej drużyny pożarniczej.”

Część artystyczna wydarzenia zapewnili wspólnie pracownicy GOK Międzyrzec Podlaski oraz społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krzewicy. Na scenie zaprezentowali się tego dnia: uczniowie i pracownicy szkół w Krzewicy i Halasach, absolwenci gminnych szkół, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, sołtys wsi Krzewica, druhowie OSP Krzewica, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Krzewicy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Publiczność wysłuchała opowieści i fragmentów wspomnień oraz listów z frontu wymieniane pomiędzy członkami rodziny Massalskich z Kielecczyzny. Spotkanie uświetniły recytacje wierszy i gra na instrumentach. Uczestnicy gminnych obchodów obejrzeli również film „Moja wolność”.

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie nagród w konkursie GOK „Pocztówka Radosnej Niepodległej”:
I miejsce Wiktoria Wieliczko, Wysokie
II miejsce Piotr Węgrzyniak, Wysokie
III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
wyróżnienia: Marcel Biereta, Jakub Stefańczuk, Karolina, Milena i Monika Sawczuk

 

materiał: Radio Biper Gmina Międzyrzec Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama