Reklama

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Bialskiego (film)

24 czerwca podczas 48. sesji Rady Powiatu Bialskiego radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Zarządowi Powiatu Bialskiego w Białej Podlaskiej za rok 2021. Za okazane zaufanie i docenienie działań Zarządu w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców podziękował Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, który podczas sesji podkreślał, że ubiegły rok, pełen wyzwań i wytężonej pracy, był jednocześnie czasem realizacji wielu ważnych zadań inwestycyjnych pozwalających również snuć dalekosiężne plany na lata kolejne.

Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań i wytężonej pracy. Był to czas realizacji licznych inwestycji, pozyskiwania środków, realizacji projektów, ale też zmagania się z problemami bieżącymi. Był to także czas szczególnie trudny ze względu na trwającą w dalszym ciągu pandemię. Pomimo ograniczeń Zarząd podejmował liczne działania mające na celu realizowanie bieżących zadań powiatu, jak również inicjatyw dalekosiężnych, służących podnoszeniu jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej – mówił Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Podczas sesji radni pochylili się nad raportem o stanie powiatu bialskiego za rok 2021 jednogłośnie głosując nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej. Pochylili się również nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Możemy podsumować rok pracy Zarządu nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie konkretnych i odczuwalnych przez obywateli dokonań i przedsięwzięć, które zmieniają powiat na lepsze i służą podnoszeniu jakości życia każdego z nas. Przedłożone sprawozdanie roczne ma oprócz wymiaru czysto formalno-prawnego niezmiernie istotne znaczenie dla jakości obywatelskiego dialogu o stanie obecnym i wyzwaniach rozwojowych – podkreślił starosta. Włodarz kilkukrotnie odniósł się do warunków pandemicznych z ostatnich lat zaznaczając, że nie tylko nie spowolniły one starań, ale wręcz dostarczyły siły i motywacji do wzmożonych działań. – Powiat Bialski w 2021 roku prowadził w dalszym ciągu ofensywę inwestycyjną i wydatkował niespełna 32 miliony złotych na różnego rodzaju zadania. To olbrzymi sukces.

Wśród najważniejszych inwestycji zostały wymienione m.in.:
– przebudowy i budowy dróg – 20 mln złotych, m.in. budowa dróg na odcinkach Łomazy-Kolembrody-Wiski, Ossówka-Klonownica, Zalesie-Chotyłów-Piszczac – Tuczna – Sławatycze, Kożuszki-Krzewica, Witulin-Leśna Podlaska, ul. Łosicka w Międzyrzecu Podlaskim, drogi w miejscowościach Terebela i Woroblin, rozpoczęcie przebudowy na odcinku Czeputka-Motwica
– budowy chodników – ponad 580 tys. złotych, m.in. w Ortelu Królewskim Drugim, Piszczacu, Rogoźnicy i Międzyrzecu Podlaskim
ponadto:
– opracowanie dokumentacji technicznej dróg – ponad 300 tys. złotych
– zakończenie projektu E-geodezja
– modernizacje i doposażanie jednostek organizacyjnych – ponad 10 mln złotych
– dotacja dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, m.in. na wykonanie windy w budynku przy ul. Wiejskiej – ponad 568 tys. złotych
– wsparcie dla Muzeum w Romanowie – 44.400 zł na zakup obrazu Kraszewskiego
– wsparcie gmin i straży pożarnej

Starosta zaznaczył jednocześnie, że to nie jest jednak moment na odpoczynek. – W powiecie bialskim jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, trzeba zrealizować wiele zadań inwestycyjnych na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Poprawy wymaga przede wszystkim infrastruktura, potrzebne są kolejne remonty i przebudowy dróg i mostów. Dołożymy wszelkich starań, aby w planowaniu budżetu na 2023 rok uwzględnić godne podwyżki dla pracowników naszych powiatowych jednostek, które będą priorytetem przyszłorocznego budżetu.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz komisje powiatu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu. Radni przyjęli je głosując jednogłośnie za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Sprawozdanie roczne starosty Mariusza Filipiuka z działalności w roku 2021 r.:

Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bialskiego!
Dzisiejsza sesja Rady Powiatu ma charakter szczególnie ważny i uroczysty. Oto bowiem możemy podsumować cały poprzedni rok pracy naszego samorządu, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie konkretnych i odczuwalnych przez obywateli na co dzień dokonań i przedsięwzięć, które zmieniają nasz powiat na lepsze i służą podnoszeniu jakości życia każdego z nas. Przedłożone radzie przez organ wykonawczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z przebiegiem całej procedury związanej z uzyskiwaniem przez Zarząd absolutorium ma, oprócz wymiaru czysto formalno-prawnego, niezmiernie istotne znaczenie dla jakości obywatelskiego dialogu o stanie obecnym i wyzwaniach rozwojowych w naszym powiecie, o który musimy zabiegać, i o który musimy z troską dbać każdego dnia swojej służby publicznej. Rok 2021 był dla naszego samorządu powiatowego kolejnym pracowitym rokiem, w którym mierzyliśmy się dodatkowo z pandemią COVID-19. Owa sytuacja postawiła przed nami wiele dodatkowych wyzwań, z którymi w mojej ocenie poradziliśmy sobie właściwie. Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu pragnę w tym miejscu podkreślić, że Zarządowi nie zabraknie sił i determinacji, aby wcielać w życie kolejne zadania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu bez względu na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Rok ubiegły był tego dobitnym przykładem. Pandemia nie przeszkodziła w realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji, a wręcz przeciwnie. Powiat Bialski w 2021 r. prowadził w dalszym ciągu ofensywę inwestycyjną i wydatkował niespełna 32 mln zł na różnego rodzaju zadania. To olbrzymi sukces, mierzony również wysiłkami całej administracji lokalnej i mieszkańców, którzy nas mobilizowali i wspierali w przygotowaniu i realizacji każdego z tych wielu przedsięwzięć na obszarze całego powiatu. Nie byłoby to możliwe bez skutecznego sięgania po środki zewnętrzne, w tym Unii Europejskiej, czy różnego rodzaju fundusze. Chciałbym w tym miejscu również wspomnieć, że ubiegły rok z uwagi na pandemię, jak również bieżący rok z uwagi na wysokie ceny towarów i usług, które znacząco wpływają na koszty funkcjonowania naszych jednostek są czasem ograniczania wydatków bieżących, jednakże z całą mocą podkreślam jako Przewodniczący Zarządu, że dołożymy wszelkich starań, aby w zbliżającym się wielkimi krokami planowaniu budżetu na 2023 r. uwzględnić godne podwyżki dla pracowników naszych powiatowych jednostek, które będą priorytetem przyszłorocznego budżetu.
W 2021 r. wykonane zostały inwestycje o dużym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Bialskiego, przede wszystkim inwestycje drogowe, tj.:
1) Przebudowy i budowy dróg na kwotę ponad 20 mln zł, w ramach czego wybudowano drogi na odcinkach:
– Łomazy – Kolembrody – Wiski,
– Ossówka – Klonownica,
– Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odc. od dr. kraj. Nr 2 do granicy gminy,
– Kożuszki – Krzewica,
– Witulin – Leśna Podlaska,
– ul. Łosicka w Międzyrzecu Podlaskim,
– w m. Terebela,
– w m. Woroblin
– rozpoczęto przebudowę na odcinku Czeputka – Motwica,
2) Budowy chodników na kwotę ponad 580 tys zł, w ramach czego wybudowano chodniki w miejscowościach: Ortel Królewski Drugi, Piszczac, Rogoźnica i Międzyrzec Podlaski,
3) Opracowano dokumentację techniczną na budowę i przebudowę dróg na kwotę ponad 300 tys zł, dzięki czemu zyskaliśmy możliwość modernizacji tych dróg w przyszłości.
Oprócz wyżej wymienionych zadań, Powiat zakończył projekt e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego oraz realizował zadania modernizujące szeroko rozumiane mienie powiatu oraz doposażał jednostki organizacyjne na łączną kwotę ponad 10 mln zł.
Dodatkowo, Powiat przyznawał dotacje Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim przede wszystkim na doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt służący podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz na modernizację budynków, w których świadczone są usługi z zakresu ochrony zdrowia, takie jak wykonanie windy w budynku przy ul. Wiejskiej na kwotę ponad 568 tys zł.
Jak co roku wsparcie otrzymało również Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w kwocie 44.400 zł na zakup obrazu Kraszewskiego, który wzbogaci zasoby muzealne.
Ponadto, powiat wspierał gminy, straże i inne jednostki realizujące zadania służące społeczności powiatu, zarówno z zakresu kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, czy ochrony przeciwpożarowej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. chciałbym podziękować za przepełniony troską o finanse Powiatu aktywny udział całej Rady w pracach nad kształtowaniem budżetu i kierowaniem środków na zadania ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności oraz liczne życzliwe i budujące podpowiedzi. Praca radnych to nie tylko sesje, ale również liczne komisje, na których dyskutujemy i wypracowujemy stanowiska, dziękuję Państwu za jednomyślność w odniesieniu do spraw budżetowych Powiatu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności i dużej rozwagi. Na sukces powiatu składa się praca wielu osób, które działają w strukturach starostwa i poszczególnych jednostek. Należą im się wszystkim Państwu duże słowa uznania i podziękowania. 

 

materiał: 48. sesja Rady Powiatu Bialskiego
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama