Reklama

Biała Podlaska: Takiego parku w mieście jeszcze nie było. EkoLandia przy Wyzwolenia (galeria)

Może ruszać budowa nowego parku miejskiego! Nowy park zlokalizowany został w rejonie ulic Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej. Procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego została zakończona. Przypomnijmy, że zamówienie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”. Za torami powstanie CUDO!

Już sama wartość zamówienia świadczy o skali przedsięwzięcia: nowy park w kosztorysie opiewał na kwotę prawie 1 miliona 309 tysięcy złotych. Miasto zamierzało przeznaczyć maksymalnie na budowę nowego parku 1 mln 609 tys zł. Po przetargu, najniższa cena wykonawcza, to kwota prawie 1 miliona 650 tysięcy złotych. Miasto dołoży więc do całości ponad 40 tysięcy złotych. Patrząc jednak na plany nowego parku – śmiało można stwierdzić, że warto te pieniądze dołożyć i otrzymać miejsce niezwykłe, miejsce na które zasługuje cała dzielnica Za Torami, miejsce które my, w materiale i w kolejnych materiałach dotyczących inwestycji nazwaliśmy – EkoLandią w Białej Podlaskiej.

Co ma powstać i jak ma wyglądać nowy park?
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rekultywacja powierzchni biologicznie czynnej, budowa boisk, ogrodu zabaw, chodnika, miejsc postojowych, ścieżek parkowych, systemu oświetlenia i monitoringu, montaż pompy wodnej (zdroju), a także małej architektury i schronień dla zwierząt oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i wod-kan.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
– demontaż istniejącej siatki na słupach rozdzielających siłownię plenerową i boisko trawiaste,
– demontaż bramek piłkarskich na boisku trawiastym,
– demontaż siatki na boisku piaszczystym,
– rozbiórkę nawierzchni boiska piaszczystego,
– budowę chodnika,
– budowę zatok postojowych,
– budowę wjazdu od strony ul. Wyzwolenia,
– wyznaczenie trawiastego przejazdu technicznego,
– budowę przyłączy oraz infrastruktury wodociągowej i elektrycznej,
– montaż oświetlenia i monitoringu,
– montaż zdroju (pompy wodnej) w strefie ogrodu zabaw,
– utworzenie ścieżek parkowych poprzez wzmocnienie istniejących przedeptów warstwą pospółki oraz wyznaczenie nowych tras,
– budowę boiska trawiastego dostosowanego do gry w piłkę nożną,
– budowę boiska piaszczystego dostosowanego do gry w siatkówkę,
– budowę ogrodu zabaw w tym pagórków, tunelu, piaskownicy,
– budowę pumptracku,
– montaż zadaszeń z tkaniny wodoodpornej na terenie istniejącego placu zabaw,
– budowę ogrodu deszczowego oraz montaż schronień dla żab,
– montaż grillów wraz z siedziskami,
– montaż tablicy informacyjnej z regulaminem parku
– montaż elementów małej architektury, w tym ławek, śmietników i stojaków rowerowych, tabliczek informacyjnych, głazów, mis na deszczówkę,
– montaż rzeźb kamiennych,
– uprzątnięcie terenu oraz wykorzystanie kompostu i elementów organicznych do stworzenia ostoi przyrodniczych, montaż pni martwych drzew i głazów,
– montaż schronień dla zwierząt, płazów, ptaków i owadów,
– nasadzenia łąk kwietnych, pnączy, bylin cieniolubnych, traw leśnych i drzew.

Stan istniejący zagospodarowania terenu
Teren parku o powierzchni prawie 30 tysięcy m2 objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miasta Biała Podlaska. Granice parku wyznaczają ulice: Wyzwolenia, Drzewieckiego,
Witoszyńskiego i Krucza. Teren parku położony jest w centrum osiedla „za Torami” o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

W parku obecnie funkcjonują dwa boiska: piaszczyste do gry w siatkówkę i trawiaste do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw z siłownią plenerową. Obiekty te zlokalizowane są przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kruczej. Pozostała część parku jest niezagospodarowana. Na terenie zinwentaryzowano istniejące ścieżki – przedepty, funkcjonujące wejścia na teren parku oraz wjazd od ulicy Kruczej. Na terenie występują skupiska drzewostanu o łącznej powierzchni 11.175 m2. Teren charakteryzowany jest jako niebezpieczny i zaśmiecony.

W ramach udostępnienia nowej przestrzeni publicznej wykonane zostaną prace związane z uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem zieleni, budową małej architektury, utworzeniem alejek o naturalnych charakterze i urządzeń rekreacyjnych przy maksymalnym wykorzystaniu naturalnych materiałów, także przebudowa funkcjonujących tam boisk. Zadanie poprawi bezpieczeństwo (oświetlenie i monitoring), sprzyja utrzymaniu i zwiększeniu bioróżnorodności (nasadzenia nowych gatunków drzew, budki dla ptaków, owadów, jeży, żab i wiewiórek), urządzenie zieleni przy minimalizacji wycinki i wykorzystaniu kompostu do stworzenia ostoi przyrodniczych. Park miejski będzie sprzyjać integracji mieszkańców oraz zapobiegać marginalizacji, na którą narażone jest osiedle „za Torami”, izolowane przestrzennie od reszty miasta, pozbawione tego typu przestrzeni.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Wejście główne na teren parku lokalizuje się na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia, dodatkowo projektuje się wjazd od strony ul. Wyzwolenia umożliwiający przejazd techniczny wzdłuż parku, z wykorzystaniem istniejącego wjazdu od strony ul. Kruczej. Na terenie objętym opracowaniem zakłada się rekultywację powierzchni biologicznie czynnej, poprzez uzupełnienie runa leśnego nasadzeniami, w tym: łąk kwietnych, bylin cieniolubnych, pnącz, trawników leśnych i drzew, oraz budowę ogrodu deszczowego.

W sąsiedztwie istniejącego placu zabaw projektuje się ogród zabaw ze zdrojem, oraz boiska: trawiaste do gry w piłkę nożną oraz piaszczyste do gry w siatkówkę. Na fragmencie istniejącego placu zabaw zaprojektowano zadaszenia z tkaniny wodoodpornej. Wzdłuż ulicy Wyzwolenia projektuje się zatoki postojowe i chodnik utwardzony. Ścieżki leśne projektowane na bazie istniejących przedeptów oraz nowych tras zostaną wzmocnione pospółką. Projekt obejmuje również montaż systemu oświetlenia oraz monitoringu, montaż pompy wodnej (zdroju), małej architektury i schronień dla zwierząt. Od strony ul. Wyzwolenia projektuje się przyłącza wod-kan oraz elektroenergetyczne.

Dodatkowe chodniki, miejsca postojowe i przejścia dla pieszych
Zakres robót branży drogowej w rejonie projektowanego parku miejskiego obejmuje wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego wzdłuż ulicy Wyzwolenia przyległych do krawędzi jezdni wykonanych z płyt ażurowych, jasnoszarych gładkich z okrągłymi otworami odseparowanych od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowych obniżonym a od strony chodnika i skosów krawężnikiem betonoweym wyniesionym po nad krawędź nawierzchni zatok postojowych. Za zatokami postojowymi zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m wykonany z kostki brukowej betonowej. Chodnik obramowany został obrzeżem betonowym. Ponadto, od strony ul. Wyzwolenia zaprojektowano zjazd do parku miejskiego wykonany z płyt
ażurowych. Zjazd w ciągu chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. W miejscu przejść dla pieszych zastosowano krawężnik obniżony z dwoma rzędami płytek z
wypustkami. W ramach opracowania przewidziano połączenie projektowanego chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia z istniejącym chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż ul. Kruczej.

Ciekawostki powierzchniowe:
Bilans terenu projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje: 29.987 m2
Powierzchnia istniejącego placu zabaw z siłownią terenową: 544 m2
Boisko trawiaste dostosowane do gry w piłkę nożną 26×50 m: 1.300 m2
Boisko piaszczyste dostosowane do gry w siatkówkę 9×18 m: 162 m3
Chodniki z kostki brukowej betonowej: 315.5 m2
Zatoki postojowe z płyt ażurowych: 219.5 m2
Zjazd: 30 m2
Ścieżki projektowane na bazie istniejących przedeptów: 2.999 m2
Przejazd techniczny: 901 m2
Ogród zabaw: 855 m2
Drewniany dek: 200 m2
Powierzchnia biologicznie czynna podpadająca pod rekultywację: 22.461 m2

Park przy Wyzwolenia jako miejski rezerwat
Prace budowy parku rozpoczną się już w maju, a te pierwsze dotyczyć będą uprzątnięcia terenu
Przed przystąpieniem do prac cały zakres opracowywanego terenu zostanie uprzątnięty. Wykonawca otrzymał zalecenie aby nie sprzątać opadłych liści, które stanowią naturalny nawóz organiczny, a ich pozostawiona warstwa skutecznie zatrzymuje i magazynuje wodę oraz ogranicza parowanie z gleby, a także chroni glebę i żyjące w niej organizmów przed wysychaniem. Duże suche gałęzie zalegające w parku lub odcięte w ramach pielęgnacji drzew zostaną przeniesione w miejsce ostoi przyrodniczych, które jako kompostowniki staną się miejscem ukrycia dla wielu
gatunków, a także cennym źródłem pokarmu dla wielu organizmów – bezkręgowych, np. owadów i pajęczaków, jak i większych zwierząt – gryzoni czy jeży. Drobne organizmy glebowe (np. nicienie, wrotki, skoczogonki), pełnią kluczową rolę dla funkcjonowania ekosystemu i wpływają na inne poziomy troficzne. W liściach chętnie żerują ptaki – drozdy, strzyżyki, grzywacze, ptaki krukowate, dla których stanowią one jesienną i zimową spiżarnię. Zakazuje się palenia lub wywożenia liści, gałęzi, lub martwych drzew poza teren parku. Zakazuje się nadmiernej ingerencji w istniejące runo leśne, istniejący drzewostan lub zakrzewienie.

Koszt budowy parku
Najniższa zaproponowana w przetargu cena realizacji budowy parku to wspomniana już kwota: 1 mln 649 tysięcy 677 zł i 19 groszy. Jest wyższa od kwoty zarezerwowanej w budżecie Miasta na realizację przedsięwzięcia ale i tak to najniższa z oferowanych przez pięciu zainteresowanych budową parku wykonawców. Ta najwyższa opiewała na kwotę ponad 2 milionów 125 tysięcy zł.

Bialski park zbuduje międzyrzecka firma
Firma której udzielono zamówienia to: Firma Handlowo Usługowa MARS Ewa Mikołajczuk z Międzyrzeca Podlaskiego.

Okres realizacji zamówienia to 7 miesięcy.

Marta Cybulska Demczuk, radna Koalicji Obywatelskiej:
– Istnieje duża potrzeba stworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla dzielnicy. Park stanie się takim miejscem. Miejscem wypoczynku, spacerów, spotkań dla osób starszych, dla matek z dziećmi, dla młodzieży szkolnej, dla rodzin. Ogólnie dla osób w różnym wieku. Mam nadzieję, że miejsce stanie się często odwiedzane przez mieszkańców z innych dzielnic i osiedli miasta. Pozwoli to mieszkańcom Białej Podlaskiej zobaczyć jak wiele jest w dzielnicy Za Torami potrzeb. Może wpłynie to na świadomość bialczan co do potrzeb tego terenu, że zgodzą się na to aby nadal inwestować w ten rejon. Dzielnica wymaga wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych. Odwiedziny nowego parku umożliwią zapoznanie się z bolączkami tego osiedla. Niedaleko przecież są ulice Robotnicza, Mieszczańska, Olszowa. Warto się tam wybrać aby na własne oczy ocenić stan i jakość dróg, chodników. Odwiedziny parku przy Wyzwolenia będą szansą dla wielu z bialczan na poznanie swojego miasta i jego potrzeb, nie tylko tego co dzieje się przy moim podwórku czy moim bloku.

Franciszek Ostrowski, radny Koalicji Obywatelskiej:
– Budowa parku to wspaniała wiadomość dla mieszkańców Osiedla Za Torami. Jeszcze dziś, to teren dziki, zaniedbany, zapomniany. Częściej odwiedzany przez osoby niekoniecznie chcące zażywać rekreacji i przebywać blisko z przyrodą a po prostu wypić piwko. Zdarzało się i tak, że pojawiały się tam nie raz góry śmieci, teren traktowany był jako dzikie wysypisko. Byłem niedawno w tamtych okolicach, zbierałem podpisy pod inicjatywą budowy nowego mostu na trasie Koncertowa – Warszawska. Przy okazji padał temat budowy parku. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Teren rekreacyjno sportowy ma szansę zostać pożytecznie wykorzystany przez młodych ludzi, przez uczniów szkół spędzających tutaj czas na wycieczkach edukacyjnych czy spotkaniach integracyjnych przy grillu a jednocześnie poznawać przyrodę. Dla całej dzielnicy to bardzo ważna i pożyteczna sprawa.

Mariusz Michalczuk, radny Koalicji Obywatelskiej:
– Zacznę od tego, że na całym terenie Osiedla Za Torami do dziś nie ma takich miejsc jak planowany park przy Wyzwolenia. Co prawda udało się z Budżetu Obywatelskiego zrealizować boisko, siłownię, plac zabaw, co już pokazało jak wielkie jest na takie udogodnienia potrzeba. Miejsca te są wykorzystywane przez mieszkańców. Teraz przyszedł czas na bardziej kompleksowe rozwiązanie. Teren ten jeszcze kilkadziesiąt lat temu został zarezerwowany pod budowę szkoły. Czas pokazał, demografia, że nie byłby to wskazane. Trzeba było znaleźć inny pomysł dla tego obszaru. Pomysł się znalazł, pieniądze też. Uważam, że to bardzo ważna inwestycja prowadzona w tym rejonie miasta.

 

 

Jak wygląda teren parku dziś? Zobaczysz w naszej galerii <<==>> ZAPRASZAMY

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki / materiały przetargowe
grafika i mapy: Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, Warszawa
zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. SUPER!!! Świetna sprawa. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję na wystarczającą ilość ławek w projekcie. Babciom i dziadkom przyprowadzającym wnuki przydadzą się 😉

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama