Reklama

Wścieklizna! Ostrzeżenie. Jest już łukowskim i radzyńskim powiecie

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wydał Rozporządzenie nr 6 w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnychzwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającegorozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340), zarządzasię co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt wokół ogniska wyznaczonego w miejscowościDęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, obejmujący tereny następującychmiejscowości:1) w powiecie ryckim: Dęblin w gminie Dęblin, Nadwiślanka w gminie Stężyca, Kleszczówka i Bobrowniki w gminie Ryki,2) w powiecie puławskim: Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Nieciecz w gminie Puławy.§ 2. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:1) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierzątwrażliwych na wściekliznę;2) organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki, na zasadach określonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii.§ 3. Na obszarze zagrożonym oraz na terenie powiatów kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, łukowskiego, opolskiego i radzyńskiego nakazuje się:1) trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiącażycia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.3) Pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera) w okólnikach i na zamkniętych wybiegach§ 4. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie wskazanym w § 1 nakazuje się:1) odstrzał lisów, jenotów, kun, norek oraz zachowującychsię nietypowo innych zwierząt dzikich,2) niezwłoczne dostarczenie zwłok odstrzelonych zwierząt do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie lub do miejsc wskazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii.§ 5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA!  OBSZAR  ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ  ZWIERZĄT”.1) Tablice i napisy mająmieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oraz być oznakowane w sposób trwały,niepodlegającydziałaniu czynników atmosferycznych;

2) Tablice należyumieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii powiatów objętychrozporządzeniem oraz wójtom, burmistrzom i Prezydentowi miast i gmin występujących na terenie objętymrozporządzeniem.§ 7. Uchyla sięrozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego.§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


materiał: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
tekst i zdjęcia: Agnieszka Strzępka / Lech Sprawka Wojewoda Lubelski 
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama