Reklama

Wkrótce rusza nabór wniosków o wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin wydarzenia: 16 grudnia 2021
, godz. 10:00
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, iż przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków w zakresie: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej - ,, Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”. Planowany termin składania wniosków: od 27.12.2021 r. do 14.01.2022 r.

16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Dworku Jolanta w Czosnówce odbędzie się bezpłatne szkolenie dla wszystkich chętnych potencjalnych Beneficjentów.

WARUNKI WSPARACIA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Kto może być Beneficjentem:
Osoba fizyczna:
• Będąca obywatelem Państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• pełnoletnia;
• mająca miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (powiat bialski z wyłączeniem miasta Biała Podlaska)

2. Rodzaj działalności: usługowa, produkcyjna (preferowane są operacje związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w ramach których główną lub przeważającą działalnością są usługi turystyczne – noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)

3. Kwota wsparcia: BEZZWROTNA PREMIA w wysokości 100 000 zł wypłacana
w dwóch transzach:
I – 80 000 zł (po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, przed rozpoczęciem realizacji operacji
w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy).
II – 20 000 zł (po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem)

4. Pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli Beneficjent:
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z wyjątkiem działalności gospodarczych sklasyfikowanych w przepisach prawnych w sprawie PKD, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
• w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;
• Beneficjentowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności (na mocy najnowszych przepisów wprowadzona została możliwość uzyskania odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które
na podstawie wcześniej obowiązujących regulacji ustawy takiego numeru nie mogły uzyskać – nie należy zatem posługiwać się numerem identyfikacyjnym współmałżonka)
• Koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
• Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach (złożenie wniosku o płatność końcową nie później niż do 30.06.2024 r.);
• Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR;
• Inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku;
• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

5. Zobowiązania Beneficjenta:
• Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania tej działalności i prowadzenie jej przez co najmniej 2 lata
w okresie od zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
lub
• Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie go przez co najmniej 2 lata w okresie od zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

6. Katalog kosztów kwalifikowalnych:
• Koszty ogólne (wynagrodzenie architektów, inżynierów, opracowanie kosztorysu, projektu budowlanego);
• Zakup usług oraz robót budowlanych;
• Zakup oprogramowania komputerowego, patentów, licencji;
• Zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia niezbędnych do realizacji operacji;
• Zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych
do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
• Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy beneficjent nie
ma możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa krajowego o podatku VAT;
• koszty podnoszenia kompetencji osób realizujących operację.

7. Forma wyboru wniosków do dofinansowania: KONKURS – decyduje liczba przyznanych punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru (zakładka DOKUMENTY BLGD http://blgd.eu/wp-content/uploads/2020/06/Lokalne-Kryteria-Wyboru.pdf)

8. Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

9. Dokumentacja konkursowa: dostępna jest na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

Informujemy, iż pełna dokumentacja dostępna będzie również w ogłoszeniu o naborze na stronie www.blgd.eu w zakładce ,,Nabór wniosków – Ogłoszenia”.

Źródło: Biuro BLGD

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama