Reklama

Nowe stawki za śmieci jednym z tematów najbliższej sesji Rady Miasta Biała Podlaska

Informujemy, że w 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Radni głosować będą m.in. na uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki.

Uchwała ta proponuje nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak kwoty po zmianie wynosić mają odpowiednio:  6,90 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości za śmiecie segregowane (dotychczas 5,20 zł) i 20,70 zł za 1 m3 zużytej wody za śmieci niesegregowane (dotychczas 15,60 zł).

Projekt uchwały uwzględnia również wzrost stawek opłat za pojemnik lub worek o określonej pojemności. „Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie stanowić sumę iloczynu liczby pojemników i worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości i stawki opłaty za te pojemniki i worki oraz iloczynu ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki tej opłaty” – czytamy w projekcie uchwały. Proponowane stawki to:

Śmieci segregowane

1) za worek o pojemności 60 l w wysokości 9,00 zł.
2) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości 16,50 zł (obecnie,
3) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł,
4) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości 36,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności 800 l w wysokości 120,00 zł,
6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 165,00 zł,
7) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 1050,00 zł

Śmieci niesegregowane 

1) za worek o pojemności 60 l w wysokości 9,00 zł,
2) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości 16,50 zł,
3) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł,
4) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości 36,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności 800 l w wysokości 120,00 zł,
6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 165,00 zł,
7) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 1050,00 zł

Obowiązujące obecnie stawki to:

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemniki o pojemności 110 l w wysokości 5,40 zł,
2) za pojemniki o pojemności 120 l w wysokości 5,90 zł,
3) za pojemniki o pojemności 240 l w wysokości 11,80 zł,
4) za pojemniki o pojemności 800 l w wysokości 39,00 zł,
5) za pojemniki o pojemności 1100 l w wysokości 54,00 zł,
6) za pojemniki o pojemności 7000 l w wysokości 344,00 zł,
7) za worek o pojemności 60 l w wysokości 8,40 zł,
8) za worek o pojemności 120 l w wysokości 16,50 zł,
9) za worek o pojemności 240 l w wysokości 33,50 zł.

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
1) za pojemniki o pojemności 110 l w wysokości 21,00 zł,
2) za pojemniki o pojemności 120 l w wysokości 23,00 zł,
3) za pojemniki o pojemności 240 l w wysokości 47,00 zł,
4) za pojemniki o pojemności 800 l w wysokości 155,00 zł,
5) za pojemniki o pojemności 1100 l w wysokości 215,00 zł,
6) za pojemniki o pojemności 7000 l w wysokości 1.300,00 zł,
7) za worek o pojemności 60 l w wysokości 33,00 zł,
8) za worek o pojemności 120 l w wysokości 65,00 zł,
9) za worek o pojemności 240 l w wysokości 130,00 zł

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy m.in. że w systemie gospodarki odpadami komunalnymi „wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2021 r. wskazuje na niedobór środków w wysokości ok. 2,0 mln zł (…).  Uwzględniając rosnące ceny paliw, energii elektrycznej i podniesienie płacy minimalnej oraz najwyższą od 20 lat inflację należy założyć, że koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście z roku na rok będą wzrastać. Wzrost czynników kosztotwórczych wpływa również na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), gdzie widoczny jest wzrost kosztów o 5,5 %. Należy wziąć również pod uwagę wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców miasta Biała Podlaska odpadów co bezpośrednio wpływa na koszt ich odbioru i zagospodarowania (…). Utrzymanie stawek opłat na obecnym poziomie jest równoznaczne z powiększającym się deficytem, który będzie wymagał pokrycia z budżetu miasta, co negatywnie wpłynie na możliwość finansowania innych zadań jakie stawia przed sobą gmina miejska”.  Autorzy uchwały zaznaczają, że zmiany mają na celu doprowadzenie do zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta a stawki mimo podniesienia, będą nadal jednymi z najniższych w Polsce. 

W projekcie uchwały pozostaje zapis mówiący o częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% opłaty miesięcznej dla mieszkańców o najniższych dochodach.

 

Cały porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Biała Podlaska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.
5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 
7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas nieoznaczony. 
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Biała Podlaska w roku szkolnym 2021/2022. 
10. Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. 
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 
12. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. 
13. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska do 2030 r.( wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady, dokument przesłany do radnych pocztą elektroniczną w dniu 18.11.br.). 
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. 
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LANGIEWICZA“.
20. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO- STREFA GOSPODARCZA“ ETAP I. 
21. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „Os. Akademicka“. 
22. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „JANOWSKA“. 
23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZDANOWSKIEGO“. 
24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I“.
25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnego porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2022. 
26. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2021 rok. 
27. Uchwała w sprawie określenia kwoty jednostkowej dotacji na dzialalność Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej w 2022 r. 
28. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2022 rok. 
29. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki.
30. Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
32. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska“. 
33. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz wyboru przewodniczących Komisji i ich zastępców. 
34. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska za rok szkolny 2020/2021. ( wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady, dokument przesłany do radnych pocztą elektroniczną w dniu 29.10.br.)
35. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych .
36. Wolne wnioski i informacje.
37. Zamknięcie obrad.

 

źródło: info: BIP UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. Dlaczego w Białej Podlaskiej władze nie zauważają potrzeby zróżnicowania opłat za wodę, ścieki i śmieci? Koszty obsługi mieszkańców zamieszkałych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są zdecydowanie niższe od tych którzy zamieszkują w budownictwie jednorodzinnym. Ta sama śmieciarka w tym samym czasie może wywieźć z terenów spółdzielczych 5 ,a może i nawet więcej razy nieczystości, od tej, która obsługuje budownictwo indywidualne. Rozliczenie ze zużycia wody, a tym samym i ścieków w 99% także obciąża spółdzielnię. Jeśli są lokatorzy, którzy nie wywiązują się terminowo z wnoszenia opłat, inni muszą solidarnie udzielić takim delikwentom pożyczki. Odczyty wodomierzy i ich wymiana także obciążają spółdzielnię. W budownictwie jednorodzinnym do każdego gospodarstwa musi być delegowany pracownik Wod Kan a to kosztuje. Kasa w Urzędzie Miasta albo w Wod Kan musi przyjąć i zaksięgować wpłaty od tysięcy indywidualnych właścicieli, a to także kosztuje. Przykłady można mnożyć. W warunkach gdy opłaty za tą nazwijmy to obsługę sanitarną nie obciążały dotychczas w tak znacznym stopniu budżetów domowych można to było tolerować. Dzisiaj gdy kilkuosobowa rodzina musi wyłożyć na ten cel kilka tysięcy złotych rocznie zaczyna budzić to sprzeciw. Zaraz odezwą się Ci, którzy powiedzą, że tak stanowią przepisy. Odpowiadam z góry- przepisy zabraniają aby kosztami jednych, obciążać innych

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama