Reklama

Wieści z Unii: Misje UE – odpowiedź na globalne wyzwania

Komisja zainicjowała dziś pięć nowych misji UE. Są one nową i innowacyjną formą współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji UE jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska oraz osiągnięcie ambitnych i inspirujących celów w tych obszarach.
 

Misje to nowość programu „Horyzont Europa” i oryginalna koncepcja w polityce UE, skupiająca kilka służb Komisji pod kierownictwem dziewięciu członków kolegium. Misje będą wspierać badania służące realizacji głównych priorytetów Komisji i znalezieniu rozwiązań niektórych z największych wyzwań, z którymi borykamy się obecnie: walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, mórz i zasobów wodnych, życie w zielonych miastach oraz zapewnienie zdrowej gleby i zdrowej żywności. Są one nowym narzędziem i obejmują szereg działań, takich jak projekty w zakresie badań naukowych i innowacji, środki polityczne i inicjatywy ustawodawcze. Służą osiągnięciu konkretnych celów o dużym oddziaływaniu społecznym w określonym czasie. Celem tych pięciu misji jest znalezienie rozwiązań dla najważniejszych globalnych wyzwań do 2030 r.:

  1. Przystosowanie się do zmiany klimatu wsparcie co najmniej 150 europejskich regionów i społeczności, aby do 2030 r. stały się odporne na zmianę klimatu;
  2. Walka z rakiem: współpraca z europejskim planem walki z rakiem w celu poprawy warunków życia ponad 3 mln osób do 2030 r. w oparciu o profilaktykę, leczenie i rozwiązania pozwalające żyć dłużej i lepiej;
  3. Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.;
  4. 100 neutralnych pod względem klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.;
  5. Porozumienie na rzecz gleb: 100 żywych laboratoriów i sztandarowych projektów ma nadać impuls do przejścia na zdrowe gleby do 2030 r.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Zainicjowaliśmy dziś pięć nowych misji. Misje są nowym i innowacyjnym narzędziem – nowym sposobem współpracy w ramach programu „Horyzont Europa”. Są one również oryginalną koncepcją w polityce UE. Misje stanowią zobowiązania do rozwiązania niektórych z największych wyzwań, z którymi borykamy się obecnie: walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, mórz i zasobów wodnych, życie w zielonych miastach oraz zapewnienie zdrowej gleby i zdrowej żywności. Stanowią one zestaw działań – projektów w zakresie badań naukowych i innowacji, środków politycznych i inicjatyw ustawodawczych, zaangażowania obywateli – mających na celu osiągnięcie konkretnych celów o dużym oddziaływaniu społecznym. Chcemy do 2030 r. znaleźć rozwiązania najważniejszych globalnych wyzwań!

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Reagowanie na pandemię koronawirusa pokazało, że nasze największe problemy możemy rozwiązać tylko dzięki wspólnym wysiłkom opartym na badaniach naukowych i innowacjach. Jest to również punkt wyjścia dla śmiałych i ambitnych misji UE. Zmobilizują one ogromny potencjał UE i zaprzęgną instrumenty i strategie polityczne do osiągnięcia ważnych celów. A wszystko to we współpracy z obywatelami, którzy od początku do końca będą aktywnymi uczestnikami.

Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie misji UE, dając im ogólne zielone światło, po zatwierdzeniu ich konkretnego kształtu na początku lata.

Misje UE w ramach programu „Horyzont Europa” i poza nim

Misje są nowym narzędziem współpracy, umożliwiającym stawienie czoła niektórym z naszych najważniejszych wyzwań naszych czasów. Dadzą nam one mandat do osiągnięcia konkretnych celów w określonych ramach czasowych. Przyniosą one efekty również dzięki nadaniu badaniom naukowym i innowacjom nowej roli w połączeniu z nowymi formami zarządzania i współpracy, a także z nowym sposobem angażowania obywateli, w tym młodych ludzi.

Na przykład w ramach misji „Przystosowanie się do zmiany klimatu” planuje się udostępnić 100 mln EUR na wielkoskalowe demonstracje działania procesów pozwalających stawić czoła poważnym zagrożeniom związanym z klimatem, takim jak powodzie, w sposób dostosowany do lokalnych warunków. W ramach misji „Walka z rakiem” planuje się ustanowienie nowego modelu wspólnego zarządzania, aby zapewnić systematyczną i skuteczną integrację badań naukowych, innowacji i rozwoju polityki w dziedzinie nowotworów w Europie. W celu realizacji misji dotyczącej oceanów i zasobów wodnych stworzona zostanie sieć latarni morskich na pełnym morzu i w dorzeczach i rozszerzona zostanie sieć morskich obszarów chronionych. W ramach misji dotyczącej neutralnych pod względem klimatu i inteligentnych miast wybrane miasta zaangażują swoich mieszkańców w opracowanie „umów o miastach neutralnych dla klimatu”, aby pomóc do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Natomiast w ramach misji dotyczącej porozumienia w sprawie gleby ludzie będą zachęcani do udziału w obywatelskich inicjatywach naukowych mających na celu wspólną poprawę stanu gleby.

Misje są zakorzenione w programie „Horyzont Europa”, a ich realizacja znacznie wykroczy daleko poza badania naukowe i innowacje, by opracować nowe rozwiązania i poprawić jakość życia Europejczyków. Ich nowatorski charakter i wartość dodana polegają na tym, że stanowią zestaw działań obejmujących różne instrumenty, modele biznesowe oraz inwestycje publiczne i prywatne na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Aby misje zakończyły się sukcesem, zasadnicze znaczenie będzie miało wsparcie z innych programów europejskich i krajowych. Każda misja będzie miała konkretny harmonogram i budżet dostosowany do jej wyzwań i planu realizacji.

Misje UE dotyczą bezpośrednio obywateli, angażując ich w opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie. Państwa członkowskie, regiony i szerokie grono zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego zostaną zaangażowani, aby pomóc w zapewnieniu trwałych rezultatów wszystkim obywatelom UE.

Misje wesprą realizację priorytetów Komisji, takich jak Europejski Zielony ŁadEuropa na miarę ery cyfrowejEuropejski plan walki z rakiemGospodarka służąca ludziom i Nowy europejski Bauhaus. Na przykład misja „Przystosowanie się do zmiany klimatu” jest konkretnym elementem nowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu, misja „Walka z rakiem” europejskiego planu walki z rakiem, a misja „Gleba” sztandarową inicjatywą długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.

W dniu 23 września Komisja opublikowała specjalne badanie Eurobarometru dotyczące nauki i technologii. Wyniki ogólnounijnego badania świadczą o wsparciu społecznym dla nauki i innowacji w poszukiwaniu rozwiązań zidentyfikowanych w misjach problemów. Na przykład ogromna większość Europejczyków uważa, że nauka i innowacja w dziedzinach zdrowia i zielonej energii pozytywnie wpłyną na ich życie w ciągu najbliższych 20 lat.

Co dalej?

Misje UE wchodzą dziś na dobre w etap wdrażania. Pierwszy program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, opublikowany w dniu 16 czerwca, obejmuje szereg działań, które położą fundament realizacji całości. Do końca roku zostanie on uzupełniony o pełny program badań naukowych i innowacji. Jednocześnie w misje zaangażowane zostaną uczestniczące w nich regiony, miasta i organizacje, a także obywatele w państwach członkowskich.

Przebieg procedury

W oparciu o propozycje, które czołowi eksperci rad ds. misji przekazali Komisji we wrześniu 2020 r., w planie strategicznym programu „Horyzont Europa” określono pięć misji. Program „Horyzont Europa” zapewni wstępne finansowanie misji w wysokości do 1,9 mld euro do 2023 r. W październiku 2020 r. Komisja zatwierdziła pięć proponowanych misji. Wkroczyły one w fazę przygotowawczą, polegającą na opracowaniu pięciu szczegółowych planów realizacji, obejmujących cele, sposoby ich osiągnięcia oraz wskaźniki pomiaru wyników. Komisja oceniła te plany pod kątem konkretnych kryteriów.

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama