Reklama

Apel Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC do Władz w sprawie zapobieżenia katastrofie faktycznego Polexitu

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 lipca 2021 orzekł o niezgodności polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów z prawem unijnym. Powyższy wyrok jest wynikiem procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej wszczętej przez Komisję Europejską w 2019 r. w związku z wprowadzeniem przepisów ustanawiających Izbę Dyscyplinarną oraz jej działaniami w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom sądów powszechnych. Wyrok TSUE w całości potwierdził zastrzeżenia wniesione przez Komisję Europejską.

W tym samym czasie Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że postanowienia TSUE dotyczące ustroju polskich sądów są niezgodne z polską Konstytucją. Ponadto, w najbliższych tygodniach oczekiwane jest rozstrzygnięcie TK w sprawie wniosku premiera M. Morawieckiego, który zwrócił się o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Traktatu o UE dotyczących zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Przytoczone orzeczenia i działania wskazują na gwałtowne zaostrzenie kolizyjnego kursu, na jakim w ostatnim czasie znajdują się najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości Polski z instytucjami Unii Europejskiej.

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do stosowania Prawa Unijnego w całości, w tym do wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej (TSUE). W szczególności, państwa członkowskie zobowiązane są zagwarantować krajowymi ustawami i praktyką ich realizacji niezależność sądów i niezawisłość sędziów bez względu na sposób, w jaki organizują one krajowe instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Orzeczenie TSUE wskazujące na brak takich gwarancji w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości stanowi bardzo poważny sygnał alarmowy dla środowisk gospodarczych, polskich i zagranicznych, działających lub zamierzających działać w Polsce. Zignorowanie orzeczenia TSUE będzie oznaczać otwarty konflikt z Komisją Europejską, a w kraju – naruszenie rządów prawa oraz zasad skutecznej ochrony sądowej podmiotów gospodarczych i obywateli.

Jeśli Polska nie podporządkuje się temu orzeczeniu, to Komisja Europejska będzie mogła wnioskować do TSUE o nałożenie dotkliwej kary finansowej, rosnącej każdego dnia, aż do momentu podporządkowania się orzeczeniu. Ponadto, wśród państw UE powstanie uzasadniona wątpliwość czy kraj, który podważa porządek prawny UE daje gwarancje, że wydawanie unijnych funduszy będzie tam rzetelnie kontrolowane. Oznaczać to może, że wypłata dla Polski miliardów euro mających sfinansować realizację m.in. Krajowego Planu Odbudowy może się znacznie opóźnić lub wręcz nie dojść do skutku. Konflikt Polski z UE będzie stanowić negatywny, ostrzegawczy sygnał dla podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, że znacznie rośnie stopień ryzyka prawnego związanego z potencjalnym inwestowaniem w naszym kraju. Już obecnie tak się dzieje na skutek projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji mającej uniemożliwić przedłużenie koncesji konkretnemu nadawcy.

Jednak największego znaczenia nabiera obecnie jeszcze inne zagrożenie. Unia Europejska jest porozumieniem międzynarodowym, a więc aktem prawa międzynarodowego. Aby działać skutecznie musi opierać się na pewności, że wszyscy członkowie stosują się do tego samego, uzgodnionego prawa. Dlatego państwa członkowskie podpisały umowę, że wyroki TSUE będą respektować wszyscy członkowie Wspólnoty. Z tego samego powodu Unia Europejska, aby kontynuować swoje istnienie i rozwój, zmuszona jest do bezwzględnego egzekwowania od stron porozumienia podporządkowania się tym wyrokom.

Deklaracja Polski, że może nie respektować kluczowej zasady i fundamentu stabilności UE, doprowadziła już teraz do kryzysu w naszych relacjach ze Wspólnotą. Ta deklaracja już marginalizuje nasz kraj jako uczestnika unijnego systemu wymiaru sprawiedliwości, a w nieco dłuższej perspektywie będzie nieuchronnie prowadzić Polskę na bezdroża faktycznego polexitu, bez względu na to, co na temat kontynuacji przynależności Polski do UE mówią przedstawiciele naszego rządu i innych instytucji władzy.

Taki scenariusz byłby według nas, członków Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, katastrofalny dla Polski – zarówno ze względów gospodarczych jak i geopolitycznych. Konsekwencje gospodarcze są dla przedsiębiorców, w tym członków BCC, oczywiste. Apelujemy do rządzących, aby ich nie ignorowali.

Niemal 88% ankietowanych przez BCC pracodawców deklaruje, że ich firmy odniosły korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ponad 97% niepokoi retoryka polskiego rządu, dezawuującego uwagi Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE w stosunku do układu organizacyjnego i prawnego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tyle samo uważa, że polski wymiar sprawiedliwości nie uległ w ostatnich latach odczuwalnej poprawie.

Przedsiębiorcy radzą (93,2%) rządowi odstąpienie od konfrontacji z poglądami wszystkich państw członkowskich UE (z wyjątkiem Węgier), dostrzegając mediacyjną rolę organizacji biznesowych dla osiągnięcia kompromisowej postawy naszego rządu wobec państw UE w dziedzinie praworządności (82,4%). Blisko 95% ocenia jako realną zapowiedź UE zablokowania 58 mld euro dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a 96% uważa, że rząd pozbawiony funduszy europejskich będzie rekompensował ten ubytek podnoszeniem podatków [więcej informacji – w załączeniu].

Korekta polityki władz wobec UE powinna być szybka i logiczna, zaadresowana bezpośrednio na rozwiązanie obecnego kryzysu i zakończenie tego kosztownego gospodarczo i prestiżowo sporu.

Podpisali:
MAREK GOLISZEWSKI
przewodniczący – premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

DR ŁUKASZ BERNATOWICZ
minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

ANNA JANCZEWSKA
minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

RYSZARD KALISZ
minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

DR GRAŻYNA MAGDZIAK
minister skarbu i prywatyzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

WITOLD MICHAŁEK
minister ds. procesu stanowienia prawa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

RYSZARD PAZDAN
minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

DR JANUSZ STEINHOFF
minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

ZBIGNIEW W. ŻUREK
minister ds. prawa pracy i rynku pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

BADANIE OPINII

Do BCC kierowane są oczekiwania, że w imię dialogu społecznego, powinien doprowadzić do okrągłego stołu w sprawie relacji Polski z Unią Europejską. Nie podejmując żadnej decyzji, poprosiliśmy przedsiębiorców o wypełnienie ankiety, która pozwoliłaby nam zająć stanowisko w ww. sprawie – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Poniżej, prezentujemy wyniki badania opinii, zrealizowanego w drugiej połowie lipca, wśród 1600 pracodawców – indywidualnych członków BCC.

1. Czy Twoja firma odniosła korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej?

87,8% – tak
12,2% – nie

2. Czy wyjście Polski z UE byłoby korzystne dla Polski, jej gospodarki i Polaków?

6,8% – tak
93,2% – nie

3. Czy niepokoi Cię retoryka polskiego rządu, dezawuującego uwagi Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE w stosunku do układu organizacyjnego i prawnego polskiego wymiaru sprawiedliwości?

97,3% – tak
2,7% – nie

4. Czy uważasz, że polski wymiar sprawiedliwości uległ w ostatnich latach odczuwalnej poprawie?

2,7% – tak
97,3% – nie

5. Czy radziłbyś rządowi odstąpienie od konfrontacji z poglądami de facto wszystkich, z wyjątkiem Węgier, państw członkowskich UE ?

93,2% – tak
6,8% – nie

6. Czy widzisz mediacyjną rolę organizacji biznesowych dla osiągnięcia kompromisowej postawy naszego rządu wobec państw Unii w dziedzinie praworządności?

82,4% – tak
17,6% – nie

7. Czy realna jest Twoim zdaniem zapowiedź UE zablokowania 58 mld euro dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Odbudowy?

94,4% – tak
5,6% – nie

8. Czy Polska pozbawiona pieniędzy europejskich jest w stanie osiągnąć spodziewany 4.5% wzrost gospodarczy?

5,4% – tak
94,6% – nie

9. Czy obawiasz się, że rząd pozbawiony funduszy europejskich ujętych w przekazanym Brukseli wniosku wsparcia na 58 mld € będzie rekompensował ubytek podnoszeniem podatków?

96% – tak
4% – nie


Wybrane uwagi przedsiębiorców:

Należy jak najszybciej zakończyć konflikt Polski z Unią Europejską, który jest na poziomie władzy, a nie polskiego społeczeństwa, które docenia korzyści z członkostwa we Wspólnocie. Przedsiębiorcy są za UE i za wejściem Polski do strefy euro. UE to także MY.

– Musimy zrobić absolutnie wszystko aby uratować Polskę przed zapędami totalitarnymi, choć bezpośrednio moja firma nie skorzystała na członkostwie w UE, to pośrednie korzyści są nieocenione i musimy je chronić.

– Szkoda słów na to co się w Polsce dzieje. UE jest dla Polski jedyną szansą na rozwój i gwarantem stabilności gospodarczej i politycznej. Polexit byłby dla Polski katastrofą, zarówno ekonomiczną, kulturalną i wizerunkową.

– Negatywna retoryka odnośnie Niemiec, z którymi mamy 5-krotnie większe obroty zagraniczne niż z kolejnymi krajami (CZ,UK). Na ile spadły obroty z handlu z UK po ich wyjściu z UE? Wymiana gospodarcza z krajami UE wygląda dzisiaj tak samo jak wymiana krajowa – pozbawiona jest granic i przeszkód administracyjnych. Z logistycznego punktu widzenia dostawa towaru do Berlina z Wrocławia jest szybsza i niż do Warszawy. Połączenia operatorów logistycznych z oddziałami w Czechach, Niemczech, Francji i Austrii są tak samo istotne jak połączenia wewnątrz Polski. Wyjście z UE i ustanowienie granicy, to tak samo jak zbudować dzisiaj granicę pomiędzy Dolnym a Górnym Śląskiem. Czy takie są oczekiwania władz?

– Przerażająca jest retoryka rządu i rządowych mediów, głównie telewizji przekonywująca, że zarzuty organów unijnych dotyczące łamania konstytucji przez koalicję rządzącą i wynikające stąd wyroki i postanowienia, nie mają podstaw prawnych i są wyłącznie szykanami prowokowanymi przez opozycję. Nie ma się co dziwić, że osoby oglądające wyłącznie telewizję rządową są przekonane do argumentów rządu.

– Podstawowa sprawa to walka z podwójnymi standardami w Europie, obrona za wszelką cenę interesów obywateli Polski, zjednoczenie się wszystkich sił politycznych w tym celu. Niedopuszczalne jest blokowanie funduszy europejskich pod pozorem rzekomej praworządności.

– Unia Europejska nie może się wtrącać do naszych spraw, nasze sprawy powinniśmy załatwiać we własnym gronie. Unia powinna bronić interesów wspólnych m.in gazociąg.

– Każdy środek mający szanse przybliżenia nas do celu jakim jest niepogorszenie relacji z UE powinien być podjęty wiec pytanie jest retoryczne. Proszę zauważyć, ze choć reprezentują Państwo glos wybranej grupy przedsiębiorców (tych należących do BCC) to biznes zawsze myśli podobnie (bo ekonomicznie). Biznes niezrzeszony jest niemy albo niesłyszalny, biznes zrzeszony może być cichy, ale będzie słyszalny i ktoś będzie musiał zdecydować czy ten glos zignorować. Trzymam kciuki.

– Więcej logicznego myślenia a mniej filozoficznego. Członkostwo Polski w UE to podstawa bezpieczeństwa RP. Nie byłoby takiego rozwoju kraju gdyby nie wsparcie ze strony UE.

-Biorąc pod uwagę istotę tego rządu, jego skład personalny i strategiczne cele całego niemal obozu rządzącego, trudno oczekiwać pozytywnej refleksji. Polska poza UE, a przy obecnym rządzie odejście od demokracji, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla obywateli, to przy nieumiejętnie prowadzonej polityce zagranicznej, braku współpracy gospodarczej wieloletnie trudności w rozwoju. Można też drukować bez skrupułów, brakujące ilości pieniędzy co w przyszłości spowoduje katastrofę gospodarczą!

– To co obecnie dzieje się w polskim rządzie a jednocześnie ma wpływ na gospodarkę, zasługuje na gorzkie słowa krytyki.

– Niepokoję się o los Polski.


materiał: Business Centre Club
tekst i zdjęcia: Emil Muciński rzecznik, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych
zdjęcie startowe: euractiv.com
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama