Reklama

Praca: Poszukiwany specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Oferta pracy specjalista ds. administracyjno – gospodarczych w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Jednostka ogłaszająca
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Kolejowa 8 21-500 Biała Podlaska
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania dokumentów
2021-06-23
Wymagane wykształcenie
Wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe oraz co najmniej dwuletni staż pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem
Dobra znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej, budownictwa i zamówień publicznych.
Dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, uczciwość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Prawo jazdy kategorii B.
Posiadanie obywatelstwa polskiego.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.
Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków
Administrowanie budynkiem biblioteki:
– prowadzenie książki obiektu budowlanego;
– zapewnienie okresowych przeglądów obiektu;
– planowanie i nadzór remontów, napraw oraz konserwacji w bibliotece.

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane.
Dokonywanie kontroli merytorycznej (dokumentów księgowych, umów, zamówień).
Przygotowywanie umów związanych z działalnością administracyjno – gospodarczą biblioteki oraz nadzór nad ich realizacją.
Organizowanie i realizacja zaopatrzenia Biblioteki w artykuły biurowe, środki czystości oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania placówki.
Organizacja i nadzór w zakresie utrzymania porządku i czystości w obiekcie oraz terenie będącym w użytkowaniu biblioteki.

Wymagane dokumenty
List motywacyjny.

CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z oświadczeniami kandydata:
– o posiadanym obywatelstwie,
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
– o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Warunki pracy
Wymiar zatrudnienia – pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjno – gospodarczych” na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 23.06.2021 r. do godz. 15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę ich wpływu do Biblioteki.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpływu do biblioteki, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.
Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą

Uwagi
Informacja dla kandydatów o przetwarzaniu danych osobowych:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 833433237, e-mail [email protected].

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie: 604292696 lub poprzez email: [email protected].

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda kandydata) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inne dane kandydat może przekazać dobrowolnie.

Prawa
Kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Inne informacje
Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

materiał: Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
tekst i zdjęcia: Renata Adamczuk w z. Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama