Reklama

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji stulecia urodzin patrona PSW (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 19 maja 2021
, godz. 09:30
 -> 20 maja 2021
Rok 2020 był wyjątkowy dla Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, bowiem poza Jubileuszowymi Uroczystościami związanymi z istnieniem Uczelni w sposób szczególny przygotowywała się ona do obchodów Stulecia Urodzin swojego Patrona –Świętego Jana Pawła II.

W ramach obchodów, odpowiadając na słowa, którymi Jan Paweł II zachęcał nasze pokolenie do „podjęcia pracy nad polską pracą”, zaplanowano także Konferencję Naukową poświęconą kształceniu zawodowemu, która odbędzie się w formie zdalnej w Białej Podlaskiej w dniach 19 – 20 maja 2021 r.

Planowana konferencja pod tytułem: Akademickie kształcenie zawodowe – problemy i wyzwania – w świetle nauczania Świętego Jana Pawła II” ma stanowić wymianę doświadczeń i debatę związaną z wcielaniem w życie Ustawy 2.0 w Uczelniach o profilu zawodowym, jak również podjąć problem profesjonalnego kształcenia akademickiego. Przywołując polską tradycję takiego kształcenia, miejsca, kondycję, specyfikę i profil kształcenia zawodowego, chcemy umożliwić rozmowy i dyskusje na ten temat wraz z analizą porównawczą dzięki uczestnictwu gości zagranicznych.

Cele konferencji:

1. Wymiana poglądów i podjęcie debaty na temat głównych orientacji kształcenia akademickiego zawodowego w Polsce i Europie.

2. Dokonanie namysłu nad kształceniem zawodowym i zatrudnieniem – zwłaszcza w inspiracji Świętego Jana Pawła II.

3. Ukazanie możliwości i potencjału zawodowego kształcenia akademickiego.

4. Podjęcie „pracy nad ludzką pracą” w naszym kraju – zgodnie z zachętą Świętego Jana Pawła II.

5.Wskazanie w akademickim kształceniu zawodowym tego, co uniwersalne, jak też tego, co stanowi jego specyfikę.

Przewidujemy publikację wybranych artykułów w czasopiśmie Rozprawy Społeczne lub monografii pokonferencyjnej. Wygłoszone i złożone teksty będą recenzowane.

Adresatami Konferencji są przedstawiciele środowisk akademickich, zwłaszcza Wyższych Szkół Zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, absolwenci uczelni, doktoranci jak też praktycy, nauczyciele, katecheci, pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy, przedstawiciele środowisk zawodowych, edukacyjnych i społecznych organizacji pozarządowych.

Transmisja z konferencji będzie dostępna na >>> kanale YouTube PSW <<<

PROGRAM KONFERENCJI

19 maja 2021 r. /środa/

Godz. 9.30 Otwarcie Konferencji

J.M. Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej   dr Dawid Błaszczak

SESJA I: WYCHOWANIE DO PRACY W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Godz. 10.00-11.30

1.      Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Praca jako wartość moralna w celach i treściach kształcenia w szkole branżowej, [Work as a moral value in the aims and content of education in a vocational  school]

2.      Prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Święty Jan Paweł II – patron dobrej pracy

3.      Doc.PhDr. Martina Fasnerová (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Elementární psaní v kontextu celosvětové pandemie v primárním vzdělávání [Elementary writing in the context of a global pandemic in primary education]

4.       Dr Katarzyna Nadachewicz (Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji), Wychowawcze znaczenie pracy w świetle nauczania Św. Jana Pawła II, [The educational significance of work in the light of the teaching of St. John Paul II.]

Godz. 11.30-11.45 przerwa

SESJA II: AKADEMICKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Godz. 11.45-12.45

1. Ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Cele akademickiego kształcenia zawodowego i jego specyfika w kontekście nauczania Jana Pawła II, [Aims of the academical professional education and his specific in the context of the John Paul II’s]

2. Dr Anna Lendzion (KUL, PSW), Budowanie wspólnoty i społeczności w środowisku pracy poprzez solidarność, sprzeciw i dialog w myśli Jana Pawła II

3. Prof. AWF, dr hab. Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej), Szkolnictwo wyższe w myśli polskich filozofów katolickich

Godz. 12.45-13.15 przerwa obiadowa

SESJA III: NAUCZYCIEL A PRACA DZIECI

Godz. 13.15-14.15

1. Prof. UPH, dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Niewolnicza praca dzieci [Slave work of children]

2.  Doc. RNDr., PhD. Renáta Bernátová (Prešovská Univerzita v Prešove, Pedagogická Fakulta), Pregraduálna príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej Fakulte, [Undergraduate preparation of teachers for pre-primary education at Prešov University in Prešov, Faculty of Education]

3. Dr Aleksandra Kruszewska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Znaczenie wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców ze środowisk wiejskich i miejskich, [The importance of Christian values in the upbringing of preschool children by parents from rural and urban areas] 

Godz. 14.15-14.30 przerwa

SESJA IV: ŚRODOWISKA I DZIEDZINY WYCHOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ

Godz. 14.30-15.15

1. Dr Stanisława Nazaruk, Dr Joanna Marchel (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. w Białej Podlaskiej), Znaczenie wartości chrześcijańskich w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców ze środowisk wiejskich i miejskich, [The importance of Christian values in the upbringing of preschool children by parents from rural and urban areas]

2. Prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Rodzina miejscem wychowania dzieci i młodzieży do pracy zawodowej,  [The family as a place of upbringing children and youth for professional work]

3. Dr Arleta Suwalska (Katedra Teorii Wychowania, Zakład Pedagogiki Porównawczej, Wydział Nauk o Wychowaniu, UŁ w Łodzi), Dobre praktyki kształcenia zawodowego w Finlandii w kontekście dobrostanu uczniów i osób dorosłych

4. Prof. Mayte Padilla-Carmona, (University of Sevilla, Spain), dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska, mgr Magda Pawłowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. w Białej Podlaskiej), The importance of environmental education in academic learning in the opinion of students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska (Poland) and the University of Sevilla in Spain

Godz. 15.15-16.00  DYSKUSJA

 

20 maja 2021 r. /czwartek/

Godz. 10.00 Otwarcie Konferencji

J.M. Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dr Dawid Błaszczak

Sesja V: ETOS PRACY NAUCZYCIELA

Godz. 10.15-11.15

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PSW   im. Papieża Jana Pawła II ), Personalistyczna etyka Karola Wojtyły/Jana Pawła II. wobec współczesnych wyzwań zawodu i powołania nauczyciela i wychowawcy

Dyskusja

Godz. 11.15-11.30 przerwa

SESJA VI: ŚRODOWISKA I DZIEDZINY WYCHOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ

Godz. 11.30-12.15

1. Mgr Krystyna Litwora (Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowie, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie), Dychotomia czy symbioza elementów procesu kształcenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjny, [Dichotomy or symbiosis of elements of education process of teachers and future teachers of students with special educational needs]

2.  Dr Stanisława Nazaruk, dr Joanna Waszczuk, Karolina Sienkiewicz, Agnieszka Doluk, Anna Lipińska (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Recepcja nauczania i wychowania Jana Pawła II  w świadomości nauczycieli z wybranych przedszkoli i szkół – przykłady z praktyki pedagogicznej  

3. Dr Helena Konowaluk-Nikitin, dr Zofia Kubińska (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II.), Wychowanie zdrowotne w świetle personalizmu Jana Pawła II, [Health education in the light of John Paul II’s personalism]

4. Mgr Grzegorz Czapski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Staże studenckie szansą na lepszą pracę oraz wyższe wynagrodzenie [Student internships as a chance for a better job and higher salary]

5. Dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska, dr Sebastian Sobczuk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Wychowanie środowiskowe w PSW w Białej Podlaskiej w oparciu o aspekty ekologicznego nauczania Jana Pawła II

Godz. 12.15-12.30  przerwa

SESJA VII: ŚRODOWISKA I DZIEDZINY WYCHOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ

Godz. 12.30-13.15

1. Karolina Sienkiewicz, Marlena Radzyńska, dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska, (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Praca i jej cele według Jana Pawła II a opinia studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

2. Mgr Kamil Roman (doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie), Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II, [Patriotic education in the teaching of John Paul II]

3.  Dr Aneta Rayzacher-Majewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Miejskie Przedszkole nr 2 w Piastowie), ‘Aby lekcje religii miały swój blask i świeżość…’- wieloaspektowe przygotowanie nauczycieli religii w nauczaniu Jana Pawła II, [‘That religion lessons would have their splendor and freshness …’ – multifaceted preparation of religion teachers in the teaching of John Paul II]

Godz. 13.15-13.45 – przerwa

SESJA VIII: ŚRODOWISKA I DZIEDZINY WYCHOWANIA DO PRACY ZAWODOWEJ

Godz. 13.45-15.05

1. Dr Mariusz Pyra, Dr Marek Kuźmicki (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Skuteczność projektu dydaktycznego, [Effectiveness of the didactic project]

2. Mgr Elżbieta Struczyk–Doluk, mgr Urszula Szalast-Bytys (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Nauczanie języka specjalistycznego na Filologiach i jego znaczenie w zawodowym kształceniu akademickim, [Specialist language teaching at Philologies and the role of specialist languages in professional academic education]

3. Mgr Urszula Szalast-Bytys, Mgr Elżbieta Struczyk-Doluk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Studenckie praktyki zawodowe jako integralny komponent kształcenia filologicznego, [Student internships as an integral component of philological education]

4. Mgr Maciej Celiński (ZSP Radzyń Podlaski oraz doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek pedagogika), Koncepcje i modele kształcenia zawodowego na przykładzie powiatu Radzyń Podlaski, [Concepts and models of vocational education  on the example of the Radzyń Podlaski poviat]

5.  Mgr Paulina Karwowska (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Nauczanie Ojca św. Jana Pawła II w opinii studentów PSW w Białej Podlaskiej

6. Mgr Kinga Frączkowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Skuteczność wspólnego zdobywania wiedzy w świetle nauczania Jana Pawła II wraz z analizą badań przeprowadzonych na przykładzie studentów z kilku polskich uniwersytetów,  [The effectiveness of joint knowledge acquisition in the light of the teaching of John Paul II along with the analysis of research carried out on the studies of students from several Polish universities]

7. Magdalena Duda (studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zawód pielęgniarki a jego humanitaryzm – wyzwanie XXI wieku, [Nursing profession and its humanitarianism- a challenge of the 21st century]

8. Justyna Krzesiak (studentka III roku studiów licencjackich Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zawód pielęgniarki a jego humanitaryzm- wyzwanie XXI wieku [Nursing profession and its humanitarianism- a challenge of the 21st century]

9. Dr Karol Sudewicz (Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy),  Wychowanie do pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy- szansą dla młodzieży i wyzwaniem  dla pedagogów [Upbringing for labour in OHP – chance for youth and challenge for pedagogues]

10.  Dr Sebastian Sobczuk, Julia Chaciówka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Oczekiwania studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wobec przyszłej pracy zawodowej [Expectations of students of the State Higher School of Pope John Paul II in Biała Podlaska towards future professional work]

Godz. 15.05-15.30 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Źródło / plakat: PSW w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama