Reklama

Wiosenny konkurs fotograficzny w gminie Rossosz (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Przebudzenie wiosny 2021". Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę w okresie wiosennym w gminie Rossosz. Zgłoszenia zdjęć do 23 kwietnia 2021 roku.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest:
– aktywizacja i popularyzacja pasji fotograficznej wśród mieszkańców Gminy.
– rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata.
– uwrażliwienie na środowisko naturalne.
– prezentacja i promocja fotografii jako dziedziny sztuki.
– inspiracja do rozwoju zdolności twórczych.

§ 2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu, 21-533 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 53.

§ 3
Założenia organizacyjne
1. Tematem przewodnim konkursu jest wiosna w obiektywie.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę w okresie wiosennym w Gminie Rossosz. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np.: lasy, ogrody, łąki, pola), prace ludzi związane z tą porą roku jak i wiosenne detale (np. rośliny lub zwierzęta).
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Rossosz, bez względu na wiek.
4. Uczestnicy Konkursu dostarczają Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] zdjęcia cyfrowe o tematyce konkursowej (wielkość pojedynczego pliku nie większa niż 3MB, format pliku *.jpg). Pliki winny zostać opatrzone tytułami zdjęć. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 prace. Tytuł maila, wysyłanego do Organizatora, winien zawierać opis „Konkurs Przebudzenie Wiosny” oraz imię i nazwisko autora oraz nazwę miejscowości, z której pochodzi. W treści maila powinien zostać podany krótki opis zawierający miejsce oraz datę wykonania fotografii. Do każdego wysyłanego zestawu prac konkursowych musi zostać dołączone (po wypełnieniu i zeskanowaniu lub sfotografowaniu) Oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii otwartej, bez kategorii wiekowych.
6. Prace konkursowe muszą zostać przesłane w terminie do 23 kwietnia 2021 roku. Prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w Konkursie, jak i osoby dorosłe biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych oraz danych osobowych swoich dzieci (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 it. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:
– zgodność z tematem i jego interpretację,
– ogólne wrażenie artystyczne,
– oryginalność.
3. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2021 roku na stronie facebook, na której prowadzony jest portal społecznościowy Organizatora oraz na jego stronie internetowej (www.gok.rossosz.pl).

§ 6
Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów najlepszych prac.
2. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość przydzielenia nagrody specjalnej jak i wyróżnień.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydruku prac konkursowych i eksponowania ich w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3
Załącznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Przebudzenie Wiosny” 2021.
Rossosz……………………………….
Oświadczenie
1. Oświadczam, ze zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna/swój udział* w konkursie.
2. Oświadczam, że moja córka/mój syn jest autorem/jestem autorem* pracy konkursowej zgłoszonej na Konkurs Fotograficzny „Przebudzenie Wiosny”, a tym samym prace konkursowe nie naruszają praw majątkowych i praw autorskich osób trzecich.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie do publikacji wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku* tj. umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka/mój wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć oraz w trakcie uczestniczenia w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach, organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu w celu promocji działalności GOK-u. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko/przeze mnie* na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu, w mediach społecznościowych prowadzonych i zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu, kronikach, tablicach ściennych, materiałach promocyjnych oraz w mediach w celu promocji Gminnego
Ośrodka Kultury w Rossoszu. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.
…………………………………………………..……
(Imię i Nazwisko dziecka/uczestnika Konkursu)*
………….………….…………………………………………………………………..….
(Imię i Nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu / uczestnika
Konkursu*).
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1231, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
*niepotrzebne skreślić.

 

Źródło / grafika: GOK w Rossoszu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama