Reklama

Konkurs na najpiękniejszą pisankę w gminie Kodeń (zaproszenie)

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie wielkanocnym na najpiękniejszą pisankę. Konkurs adresowany jest do mieszańców gminy Kodeń. Zgłoszenia prac do 15 marca br. 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA PISANKA”

 I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu „Moja Pisanka” jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu z siedzibą w Kodniu, przy ul. Rynek 4, zwanego dalej GCKSiT.

II. CELE KONKURSU:

– rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej,

– stworzenie mieszkańcom gminy Kodeń możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest:

Kategoria I : wykonanie pracy plastycznej w postaci rysunku przedstawiającego pisankę  z wykorzystaniem szablonu zamieszczonego na stronie domkulturywkodniu.pl;
Kategoria II : wykonanie pisanki metodą tradycyjną, z zachowaniem tradycyjnej sztuki pisania i wzorów charakterystycznych dla terenów Lubelszczyzny;

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Kodeń.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w postaci maila zdjęcia pracy wraz z załącznikami nr 1 i 2 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 podpisują przedstawiciele ustawowi.

4.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

V. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ:

Kategoria I : pracę wykonaną przy wykorzystaniu szablonu dostępnego na stronie domkulturywkodniu.pl należy ozdobić przy użyciu kredek, farb, kolorowego papieru, bibuły, kolorowych gazet, itp. Nie należy używać gotowych elementów ozdobnych.
Kategoria II : pisanki tradycyjne należy wykonać techniką pisania woskiem.

2. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z danymi uczestnika (załącznik nr 2):

– imię i nazwisko autora, jego wiek (w przypadku osób nieletnich), miejscowość oraz numer kontaktowy do autora pracy lub do rodzica/opiekuna w przypadku dzieci nieletnich.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na adres poczty e-mail: [email protected] do dnia 15 marca 2021 r. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs Moja Pisanka”.

2. Do maila należy dołączyć wypełnioną metryczkę i oświadczenie, które stanowią załączniki niniejszego regulaminu.   

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub złożone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GCKSiT w Kodniu.

2. Komisja oceni zgodność prac z tematyką oraz walory artystyczne i estetykę prac.

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. O sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani autorzy wyróżnionych prac.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Informacji na temat konkursu udziela Instruktor GCKSiT w Kodniu – Ewa Rafałko  – e-mail: [email protected]

2. Zdjęcia wyróżnionych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej GCKSIT w Kodniu – domkulturywkodniu.pl.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, 21-509 Kodeń, ul. Rynek 4, tel. (83) 354-41-37, e-mail: [email protected]

Funkcję inspektora ochrony danych pełni Adam Purc, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]

Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w GCKSiT w Kodniu Konkursu Moja Pisanka, a w szczególności do:

3.1. Sporządzenia listy uczestników,

3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,

3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,

na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz w przypadku złamania przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji).
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją wydarzenia jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 >>> Szablon pisanki <<<

Źródło: GCKSiT w Kodniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama