Reklama

Biała Podlaska: Już wkrótce rusza rekrutacja do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej informuje, że od 22 lutego 2021 r. rusza rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a od 1 marca 2021 r. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2021/2022.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się po raz pierwszy z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły podstawowej, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W dniach od 22 lutego 2021 r. godz. 8.00 do dnia 12 marca 2021 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

 1. system elektroniczny, lub
 2. pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała  Nr V/38/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr XXVII/37/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r.:
1) kandydat mieszka na terenie miasta Biała Podlaska – 150 punktów;

2) starsze rodzeństwo kandydata uczy się w szkole pierwszego wyboru – 30 punktów;

3) kandydat ukończył oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru – 20 punktów;
4) miejsce pracy rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru  – 17 punktów;
4) krewni wspierający wychowanie kandydata mieszkają w obwodzie szkoły pierwszego wyboru – 13 punktów.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 15 marca 2021 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniach od 9 kwietnia od godz. 13.00 do 14 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 • bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w szkołach.

OFERTA EDYKACYJNA

Szkoła Podstawowa

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 

ul. Narutowicza 41

83 341 64 75

83 341 64 76

sp1.platerka.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

ul. Akademicka 8

83 341 67 65

83 341 67 66

sp2-biala-podlaska.eu

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej

ul. Sportowa 7

83 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21

sp3-bialapodlaska.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 36

83 341 67 91

sp4bp.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Sidorska 30

83 343 37 67

szp5.pl

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16

83 341 67 48
83 341 67 37

sp6micek.pl

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Augusta 2

83 341 67 10
83 341 67 99

szkpodst9.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Biała Podlaska

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2021 r.

od godz. 8.00

do

30 marca 2021 r.

do godz. 15.00

4 maja 2021 r.

od godz. 8.00

do

13 maja 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

31 marca 2021 r.

do

7 kwietnia 2021 r.

14 maja 2021 r.

do

20 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

24 maja 2021 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci złożenia oświadczenia.

9 kwietnia 2021 r.

od godz. 13.00

do

14 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

24 maja 2021 r. godz. 13.00

do

26 maja 2021 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

16 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

28 maja 2021 r.

godz. 15.00

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się pierwszego marca 2021 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/oddziału przedszkolnego, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) każde dziecko w wieku:

 • 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • 3-5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

KRYTERIA REKRUTACJI

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr IV/25/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 stycznia 2019 r.:

 • rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub

pozarolniczą działalność gospodarczą, albo pobierają naukę w systemie dziennym:

 1. obydwoje rodzice – 25 pkt,
 2. jedno z rodziców – 7 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły pierwszego wyboru – 18 pkt;
 • rodzice kandydata uczęszczającego do przedszkola ubiegają się o przyjęcie dziecka                      w pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 30 pkt;
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w systemie dziennym – 25 pkt.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 19 lutego 2021 r., godz. 15.00.  Nabór na wolne miejsca rozpocznie się dnia 1 marca 2021 r.  Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System zostanie uruchomiony dnia 1 marca 2021 roku o godz. 8.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest  na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie przedszkola samorządowego oraz publicznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie czterech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
 • wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 • bezpośrednio w placówce.*

*  Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli na zasadach wskazanych  w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach.

OFERTA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE:

Przedszkole Samorządowe

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

Przedszkole Samorządowe nr 3
im. Marii Kownackiej

ul. Warszawska 19c

83 341 64 16
83 341 64 17

przedszkole3bp.edu.pl

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Łomaska 21

83 341 64 62
83 341 64 63

przedszkole6bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Waryńskiego 1

83 341 64 32

p7bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 10

ul. Nowa 20/24

83 341 64 65
83 341 64 66

ps10bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 11

ul. Sidorska 20

83 341 67 35
83 341 67 36

przedszkole11.info.pl

Przedszkole Samorządowe nr 13

ul. Kazimierza Jagiellończyka 17

83 341 64 77
83 341 64 78

przedszkole13bp.pl

Przedszkole Samorządowe nr 14

ul. Łukaszyńska 34

83 341 64 67
83 341 64 68

p14.yum.pl

Przedszkole Samorządowe nr 15
im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

ul. Akademicka 8

83 341 67 67
83 341 67 68

pietnastka.edu.pl

Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza

ul. Wesoła 21/23

83 341 64 69
83 341 64 70

p16bp.edu.pl

Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Starego 4

83 341 64 38
83 341 64 39

p17bp.pl

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Szkoła Podstawowa

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej

ul. Sportowa 7

83 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21

sp3-bialapodlaska.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 36

83 341 67 91

sp4bp.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Sidorska 30

83 343 37 67

szp5.pl

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16

83 341 67 48
83 341 67 37

sp6micek.pl

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Augusta 2

83 341 67 10
83 341 67 99

szkpodst9.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2021 r.

od godz. 8.00

do

16 marca 2021 r.  do godz. 15.00

4 maja 2021 r.

od godz. 8.00

do

19 maja 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

17 marca 2021 r.

do

24 marca 2021 r.

20 maja 2021 r.

od godz. 8.00

do

27 maja 2021 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2021 r. godz. 13.00

1 czerwca 2021 r. godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane w postaci złożenia oświadczenia.

26 marca 2021 r.

od godz. 13.00  

do

2 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

1 czerwca 2021 r.                                godz. 13.00

do

8 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

10 czerwca 2021 r. godz. 13.00

 

Źródło: UM w Białej Podlaskiej
Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama