Reklama

Województwo: Konsultacje społeczne dotyczące funduszy z UE na lata 2021-2027

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się dziś konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację m.in. nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2021-2027. Województwo lubelskie jest piątym regionem, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie online z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi i mieszkańcami.

Spotkanie z Województwem Lubelskim otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nasz region reprezentowali wicemarszałkowie Michał Mulawa oraz Zbigniew Wojciechowski.

Województwo lubelskie bardzo skutecznie sięga po fundusze europejskie. W obecnej perspektywie 2014-2020 tylko z programów krajowych pozyskało dodatkowo 9,9 mld zł na inwestycje, więc zakładamy, że również w ramach nowych programów krajowych będzie taka aktywność województwa, żeby pozyskać dodatkowe środki. – mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

Fundusze unijne w przyszłej perspektywie to wielka szansa dla rozwoju naszego regionu. Jesteśmy teraz na etapie negocjowania jak najlepszych warunków programu na lata 2021-2027, a pieniądze z polityki spójności i innych programów będą dużym wsparciem dla naszego województwa. – przekonywał wicemarszałek Michał Mulawa.

Projekt Umowy Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, w tym także środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (4,4 mld euro). Łącznie jest to kwota 76 mld euro wkładu UE dla Polski.

Warto podkreślić, że Lubelskie w rankingu podziału środków dla poszczególnych województw, znalazło się na drugim miejscu. Pieniądze z nowej perspektywy finansowej trafią m.in. na przedsiębiorczość, inwestycje w innowację, ochronę zdrowia, efektywność energetyczną, czy edukację i sprawy społeczne. – dodała Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego Anna Brzyska.

Program regionalny nie jest jedyną kopertą finansową jaką otrzyma województwo lubelskie: skorzysta również z kontynuacji Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro wkładu UE), który będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i 9. otaczających ją powiatów).

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej, inaugurującej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, Premier Mateusz Morawiecki przedstawił podział środków na poszczególne województwa:
– dolnośląskie – 870 mln euro;
– kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro;
lubelskie – 1,768 mld euro;
– lubuskie – 736 mln euro;
– łódzkie – 1,631 mld euro;
– małopolskie – 1,541 mld euro;
– mazowieckie – 1,67 mld euro;
– opolskie – 763 mln euro;
– podkarpackie – 1,661 mld euro;
– podlaskie – 992 mln euro;
– pomorskie – 1,129 mld euro;
– śląskie – 2,365 mld euro;
– świętokrzyskie – 1,106 mld euro;
– warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro;
– wielkopolskie – 1,070 mld euro;
– zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach. Brano pod uwagę między innymi liczbę ludności, wartość PKB na mieszkańca, ubytek ludności, nakłady na B+R na mieszkańca, emisję zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej (kolejowy/pasażerski), stopę bezrobocia osób w wieku 50+ (według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) oraz funkcjonowanie organizacji według głównej dziedziny działalności (rozwój lokalny). Warto zaznaczyć, że zostało dotychczas podzielonych około 75% środków, a blisko 25% pozostałych środków planuje się rozdysponować pomiędzy programy regionalne na późniejszym etapie programowania (w ramach negocjacji kontraktu programowego). Powyższa kwota wynosi 7,104 mld euro środków UE i rozdysponowana zostanie na 16. województw.

Na co planujemy przeznaczyć fundusze unijne z nowego RPO? 

Zakładamy, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 będzie się składał z dziesięciu Osi Priorytetowych:

– Oś I – Badania naukowe i innowacja
Realizacja wsparcia przyczyni się do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce, tworzenia i rozwoju nowych usług świadczonych na rzecz transformacji technologicznej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.

– Oś II – Transformacja gospodarcza i cyfrowa
Wsparcie przyczyni się do zwiększenia automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwiększenia produktywności przedsiębiorstw, zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce, zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej oraz rozwoju usług elektronicznych w administracji publicznej.

– Oś III – Ochrona zasobów środowiska i klimatu
Wsparciem w zakresie ochrony zasobów środowiska i klimatu objęty zostanie kompleksowy rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury przy uwzględnieniu ochrony bioróżnorodności oraz zmiany w selektywnej zbiórce odpadów i ich rekultywacji.

– Oś IV – Efektywne wykorzystanie energii
Celem wsparcia jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki (odnawialne źródła energii). Planowane są także inwestycje w niskoemisyjną i zeroemisyjną komunikację miejską i podmiejską.

– Oś V – Zrównoważony system transportu
Ukierunkowanie prowadzonych działań ma na celu zrównoważony rozwój sektora transportu m.in. poprzez uzupełnienie deficytów w obszarze infrastruktury, poprawę mobilności, przy jednoczesnym osiągnięciu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia układu powiązań drogowych w regionie, zwłaszcza na obszarach oddalonych od ośrodków rozwoju gospodarczego, na obszarach
o specyficznych walorach uzdrowiskowych i turystycznych oraz na obszarach miast.

– Oś VI – Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej

Przewidywane są zintegrowane działania mające na celu zapobieganie pogłębieniu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy
i niekorzystnych postaw społecznych.

– Oś VII – Zwiększenie spójności społecznej
Realizacja wsparcia przyczyni się do wzrostu dostępności mieszkańców województwa lubelskiego do zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych, rozwoju środowiskowych form pomocy i samopomocy, tworzeniu warunków i usług w miejscu zamieszkania, w zakresie opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym działań wspierających opiekunów osób zależnych w opiece domowej. Pomocą mają zostać objęte także działania wspierające pieczę zastępczą.

– Oś VIII – Zaspokajanie potrzeb rynku pracy
Głównym celem jest zapobieganie zjawisku niskiego zatrudnienia, szczególnie wśród osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zdobywanie odpowiednich kwalifikacji oraz ich podnoszenie, a także zwiększenie liczby miejsc pracy.

– Oś IX – Lepsza edukacja
Celem osi jest poprawa jakości i dostępności edukacji na wszystkich jej etapach, podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji oraz dostępności form uczenia się przez całe życie.

– Oś X – Rozwój zrównoważony terytorialnie
Planuje się działania zmierzające do wzmocnienia współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego oraz ośrodków subregionalnych i lokalnych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją oraz w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
tekst: Remigiusz Małecki rzecznik prasowy Kancelaria Marszałka
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama