Reklama

Finanse Powiatu Bialskiego do 2032 roku – prognoza

Właśnie uchwalono budżet powiatu na rok 2021. Opracowano też Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2032. Prognozuje się, że rok 2032 będzie ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia przez Powiat Bialski zobowiązań. Zobowiązania te na koniec 2021 roku wyniosą prawie 30 mln zł. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia są określone do roku 2024. Są to największe, wieloletnie inwestycje drogowe ale i kubaturowe. Instytucje prowadzone przez powiat realizują także projekty edukacyjne i społeczne powiązane z funduszami z Unii Europejskiej.

Dane ogólne
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Przyjęte wartości dochodów wydatków szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych. W związku z opracowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2021 konieczne jest opracowanie nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uaktualnienie wykazu przedsięwzięć.

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2032 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Prognozuje się, że rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia przez Powiat Bialski zobowiązań. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia są określone do roku 2024. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bialskiego została opracowana na lata 2021-2032.

Do celów opracowania prognozy posłużono się wskaźnikami, o których mowa w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020 r.). Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki.
Przy konstruowaniu wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021 – 2024 uwzględniono kwoty zgłoszone na realizację projektów przez jednostki organizacyjne powiatu, umowy zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami dotującymi oraz kwoty dotacji przyznane na realizację przedsięwzięć przez Wojewodę Lubelskiego.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bialskiego na rok 2021 są zgodne z kwotami zawartymi w projekcie budżetu na 2021 rok.

Założenia makroekonomiczne
Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Bialskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej, tj. produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie Oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Bialskiego, co umożliwia również zaplanowanie w przyszłości właściwej polityki finansowej jednostek Powiatu Bialskiego

Prognozę oparto na następujących założeniach:
1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2) dla lat 2022-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki
inflacji oraz PKB, natomiast odchylenia od indeksowanych kwot dochodów i wydatków omówione zostały w dalszej części opracowania.

Dochody budżetu Powiatu
Dochody w 2021 r. zaplanowano w wysokości 144 mln 654 tys 795 zł, z czego dochody bieżące 119 mln 637 tys 640 zł i dochody majątkowe 25 mln 17 tys 155 zł

Dochody bieżące w kolejnych latach prognozy ulegają systematycznemu zwiększaniu, ze względu na indeksację dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych oraz od osób prawnych, a takze zwiększanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w oparciu o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe w latach 2022-2023 założono w oparciu o zaplanowane do realizacji zadania z zakresu drogownictwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz w związku z deklarowaną pomocą finansową gmin na te zadania. W kolejnych latach prognozy nie zakładano dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży mienia.

Udział w podatkach centralnych
Jako, że wielkość podatków PIT i CIT jest silnie związana z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych dochodów na przyszłe lata założono wzrost o wskaźnik PKB dla każdego roku prognozy, zgodnie ze wskaźnikami wymienionymi w tabeli.

Subwencja ogólna
Planowaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa na rok 2021 przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych subwencji w oparciu o wskaźnik PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Dotacje w latach 2022-2023 przyjęto w wyższej wysokości w stosunku do roku 2021, ponieważ zaplanowano dotacje w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich. W kolejnych latach prognozy dochody z tego tytułu założono na tym samym poziomie, tj. w wysokości 24 mln 175 tys zł, zakładając, że nie będą one ulegały indeksacji.

Pozostałe dochody bieżące:
Dochody te w 2021 r. zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W kolejnych latach założono, iż dochody te nie będą ulegały zmianom. Powyższe jest wynikiem, z jednej strony nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym negatywnie wpływającej na wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat komunikacyjnych, z drugiej zaś strony dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego systematycznie ulegają zwiększaniu.

Dochody ze sprzedaży mienia
Wpływy z tego tytułu zaplanowano w 2021 r. w oparciu o szacunki Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przy zachowaniu najwyższej staranności. Dochody w kwocie 650 tys zł będą pochodziły ze sprzedaży mienia Powiatu, tj. sprzedaży 2 działek budowlanych w Grabanowie (250 tys zł) oraz sprzedaży masztów sieci WiMax w obrębie Żabce i Sitnik (400 tys zł). Nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia w kolejnych latach prognozy.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody z tego tytułu zaplanowano jedynie w latach 2021-2023.

Wydatki budżetu Powiatu
Plan wydatków 2021 r. zaplanowano w wysokości 153 mln 519 tys 445 zł, z tego wydatki bieżące 118 mln 479 tys 779 zł i wydatki majątkowe 35 mln 39 tys 665 zł.

Konstruując budżet 2021 roku kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania i ograniczania wydatków do niezbędnego minimum, ograniczając się do kwot zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Przyjęto również zasadę realizacji zadań przy wsparciu zewnętrznym, ograniczając w ten sposób angażowanie środków własnych. Rok 2021 i lata następne to okres, w którym planuje się wprowadzenie oszczędności w ponoszeniu wydatków ograniczając remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu jedynie do remontów awaryjnych i koniecznych (w związku z decyzjami Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie). Wydatki na ewentualne większe prace remontowe zostały zabezpieczone w rezerwie celowej. Zakupy materiałów i usług zostały także poddane analizie i zmniejszone do niezbędnego minimum. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zostały w sposób racjonalny, uwzględniając zmiany zachodzące w przepisach (podwyżka płacy minimalnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

W ramach wydatków majątkowych dominującymi pozycjami są zadania z zakresu drogownictwa skupiając się na ich realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych – głównie z Funduszu Dróg Samorządowych, przy istotnym udziale gmin. W zakresie wydatków majątkowych w kolejnych latach zakłada się tendencję zniżkową.

Wydatki bieżące
Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych oraz na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego zaplanowano w oparciu o indeksację o wagi wskaźnika inflacji. Wyjątkiem będzie rok 2022, kiedy to wydatki te ulegają zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku, ze względu na fakt, iż w 2021 r. ujęto w planie wydatków bieżących poręczenie kredytu w rachunku bieżącym, co znacząco wpływa na jego wysokość. Założono również, iż w 2023 r. zmniejszeniu ulegną wydatki na remonty dróg, co wpłynie również na niższą wysokość wydatków bieżących. W pozostałych latach wydatki te będą indeksowane wskaźnikiem inflacji.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań oraz w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie w ramach FDS. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2024-2032 zaplanowane zostały w niższych kwotach w stosunku do lat wcześniejszych w oparciu o możliwości sfinansowania inwestycji z dochodów bieżących (będą to inwestycje roczne).

Zadłużenie Powiatu i obsługa długu
Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zapisów zawartych w umowach kredytowych. Powiat Bialski w ostatnich latach zrealizował wiele projektów dofinansowywanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, jak również realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co rodziło konieczność zabezpieczenia udziału własnego. W związku z tym Powiat Bialski korzystał z kredytów długoterminowych, co wpłynęło w znacznym stopniu na poziom zadłużenia powiatu. Kredyty zaciągane były na sfinansowanie deficytu budżetu, jak i spłatę wcześniejszego zadłużenia. Planowana na koniec 2020 r. kwota długu to 24 mln 313 tys 830 zł. W związku z faktem, iż projekt budżetu powiatu na 2021 r. zakłada zaciągnięcie kredytu długoterminowego (z terminem spłaty w 2032 r.) kwota długu zwiększy się w 2021 r. do kwoty 29 mln 578 tys 480 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2021 r. w kwocie 500 tys zł planuje się wyższe niż wydatki zaplanowane na ten cel w 2020 r., ponieważ stopy procentowe w trakcie 2020 r. uległy znacznemu obniżeniu, niepewna zaś zostaje ich wysokość w 2021 r. i latach kolejnych, w związku z czym wydatki te zaplanowano na poziomie wykonania 2019 r. Wydatki te na przestrzeni lat będą ulegały obniżeniu w związku ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia.

Wymogi określone art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w latach przedstawionej prognozy. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań nie jest przekroczony przez wskaźnik planowanej w danym roku łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI w latach 2021 – 2024:

Wydatki bieżące:

1. – ,,Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka, gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Okres realizacji to lata 2019-2022. Limit wydatków w 2021 r. wynosi prawie 1 mln 822 tys zł, limit wydatków 2022 r. wynosi prawie 428 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 4 mln 519 tys zł.
2. – Jestem – więc działam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej 9 – 12.
Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w latach 2019-2021. Limit wydatków w 2021 r. wynosi prawie 879 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 2 mln 705 tys zł.
3. – ,,Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych w Międzyrzecu Podlaskim dla osób niepełnosprawnością i niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim w latach 2019-2022. Limit wydatków w 2021 r. wynosi prawie 177 tys zł, limit wydatków 2022 r. wynosi prawie 15 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe prawie 988 tys zł.
4. – Staże zawodowe bez granic” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Realizacja projektu została wydłużona do 2021 r. ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 227 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 369 tys zł..
5. – ,,Zawodowcy z powiatu bialskiego” w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.
Priorytet inwestycyjny 10iv, Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w latach 2020-2023.
Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 732 tys zł, limit wydatków 2022 r. wynosi ponad 828. tys zł, limit wydatków 2023 r. wynosi prawie 559 tys zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 3 mln 786 tys zł, zaś limit zobowiązań wynosi ponad 2 mln 119 tys zł.
6. – ,,Ekonomik sięga po więcej – zagraniczny staż zawodowy” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w latach 2020 – 2021. Limit wydatków 2021 r. wynosi prawie 428 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 430 tys zł.
7. – „Stażyści z Naruszewicza z ziemi greckiej na europejski rynek pracy”
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w 2021 r., zaś w 2020 r. podpisano umowę na jego dofinansowanie. Limit wydatków 2021 r. i łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 564 tys zł,
8. – ,,Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu”
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Małaszewiczach w 2021 r., zaś w 2020 r. podpisano umowę na jego dofinansowanie. Limit wydatków 2021 r. i łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 382 tys zł.
9. – ,,Staże zawodowe bez granic”
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim w 2021 r., zaś w 2020 r. podpisano umowę na jego dofinansowanie. Limit wydatków 2021 r. i łączne nakłady finansowe wynoszą prawie 367 tys zł.
10. – Remont drogi Nr 11054 Rossosz – Kozły w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie zaplanowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w latach 2020-2021. Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 1 mln 742 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 3 mln 373 tys zł.
11. – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji w budynku głównym Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.
Zadanie zaplanowane do realizacji przez Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w 2021 r., zaś w 2020 r. podpisano umowę na jego realizację. Limit wydatków 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 37 tys 400 zł.

Wydatki majątkowe:

1. – „Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji to lata 2016 – 2021. W latach 2016-2019 wykonywano prace dotyczące scalania gruntów, natomiast lata 2020-2021 dotyczą prac poscaleniowych tj. prac umożliwiających objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na:
a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.
Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 2 mln 743 tys zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 2 mln 813 tys zł.
2. – „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” zadanie zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji zadania 2016 – 2021 (zadanie zakończy się w 2021 r. w związku z przedłużeniem realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą). Limit wydatków 2021 r. wynosi prawie 1 mln 85 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą prawie 16 mln 757 tys zł.
3. – Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego” w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wspólnie z Gminą Międzyrzec Podlaski – liderem projektu).
Limit wydatków 2021 r. wynosi 123 tys 806 zł, limit wydatków 2022 r. 147 tys 648 zł, limit wydatków 2023 r. wynosi 11 tys 333 zł, zaś limit wydatków 2024 r. wynosi 518 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 311 tys 305 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 283 tys 305 zł. Środki stanowią dotację na zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum w projekcie.
4. – Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy – Kolembrody – Wiski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. W ramach w/w zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 9 km. Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 3 mln 394 tys zł, zaś łączne nakłady finansowe 6 mln 323 tys zł.
5. – Przebudowa drogi Nr 1031L dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000 do km 5+200 (odc. Ossówka – Klonownica) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. W ramach w/w zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 5,2 km. Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 4 mln 993 tys zł, zaś łączne nakłady finansowe ponad 8 mln 645 tys zł.
6. – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze ode. od dr. kraj. Nr 2 do granicy gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2020 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Limit wydatków 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 2 mln 967 tys zł.
7. – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006L (Olszanka) gr. woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. raj. Nr 2 – Kożuszki oraz dr. pow. Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. – Kożuszki – gr. woj. (Mostów – Huszlew) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2019-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. W ramach w/w zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 9,7 km. Limit wydatków 2021 r. wynosi ponad 4 mln 184 tys zł, limit wydatków 2022 r. wynosi ponad 9 mln 486 tys zł, natomiast limit wydatków 2023 r. wynosi ponad 5 mln 691 tys zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą ponad 19 mln 532 tys zł.
8. – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) odc. Witulin – Leśna Podlaska do cmentarza w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. W ramach w/w zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 2,8 km. Limit wydatków 2021 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ponad 3 mln 642 tys zł.
9. – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093L Romanów – Motwica odc. Czeputka – Motwica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. W ramach w/w zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ok. 2,7 km. Limit wydatków 2021 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ponad 5 mln 684 tys zł.
10. – Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podl. (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w m. Czosnówka długości ok. 3 km. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Limit wydatków 2021 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 100 tys. zł
11. – Budowa chodnika przy drodze Nr 1071L w m. Ortel Królewski Drugi.
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Limit wydatków 2021 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 30 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 43 tys zł.
12. – Budowa chodnika przy drodze Nr 1051L w m. Piszczac ul. Młynarska.
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Limit wydatków 2021 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 20 tys zł, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą ponad 33 tys zł.
13. – Budowa chodnika przy drodze Nr 1008L w Rogoźnicy.
Zadanie zaplanowane na lata 2020 – 2021. W br wydatkowano wstępnie ponad 503 tys zł. Na rok kolejny zaplanowano 300 tys zł.
14. – Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi Nr 1068L odcinek Ortel Królewski – Kościeniewicze – Wyczółki.
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2023. Przyszły rok to koszt 40 tys zł. Łącznie limit wydatków do roku 2023 ustalono na 3 mln 40 tys zł.
15. – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim
Zadanie rozpoczęte w 2019 roku od podpisania umowy na realizację projektu. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 86 tys 100 zł.
16. – Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze Nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice (most + 2 przepusty i droga)
Zadanie do realizacji w 2021 roku, umowa na realizację podpisana w 2020 roku – kosz 60 tys zł.

materiał: Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama