Reklama

Nowe stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Podczas jednej z ostatnich sesji Rada Powiatu w Białej Podlaskiej podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Uchwała podejmowana jest na podstawie ustaw związanych z prawem o ruchu drogowym.

Uchwała zawiera stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi w następujących wysokościach:
1) rower lub motorower: 100 zł;
2) motocykl: 110 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 470 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 565 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t: 810 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 1150 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1654 zł.

Jednocześnie ustalono stawki za każdą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi na wyznaczonym przez Starostę Bialskiego parkingu strzeżonym w następujących wysokościach:
1) rower lub motorower: 10 zł;
2) motocykl: 10 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 36 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 40 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 66 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 110 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 217 zł.

Stawki za każdą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi na wyznaczonym przez Starostę Bialskiego parkingu strzeżonym za dobę ósmą i następne ustala się w uchwale w następujących

wysokościach:
1) rower lub motorower: 2 zł;
2) motocykl: 2 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 17 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t: 19 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 30 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 56 zł.

Koszty powstałe w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów wynoszą:
1) rower lub motorower – 26 zł;
2) motocykl – 90 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 300 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 400 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 400 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 500 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 500 zł.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której

dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby niepełnosprawne lub kierujących pojazdem, którzy przewożą niepełnosprawnych,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pokwitowano zatrzymanie prawa jazdy uprawniające do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Na terenie powiatu bialskiego ceny usług komercyjnych za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wynoszą ok. 7 zł/km a samochodu ciężarowego ok. 12 zł/km. W przypadku konieczności skorzystania z holownika do przewozu pojazdów ciężarowych ceny te są znacznie wyższe. Zważywszy, że przewiezienie pojazdu między krańcowymi miejscowościami powiatu bialskiego wymaga przejechania ok. 160 km, cena za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, obliczona wg powyższej stawki, wniosłaby 1120 zł, natomiast pojazdu ciężarowego 1920 zł. Należy podkreślić, że podmiot realizujący przedmiotowe zadania na rzecz powiatu ma obowiązek niezwłocznego usunięcia pojazdu z drogi. Wynika to z nałożonej przez ustawodawcę konieczności sprawnej realizacji zadań i oczekiwań podmiotów uprawnionych do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi. Jest to bardzo istotne, bowiem sprawne usuwanie pojazdów z drogi ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Konsekwencją tego jest konieczność pozostawania tego podmiotu w ciągłej gotowości do wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu przez całą dobę, we wszystkie dni roku, włącznie z niedzielami i dniami świątecznymi, co znaczącą zwiększa koszty tej usługi.

Ceny za parkowanie pojazdów na obszarze powiatu bialskiego są bardzo zróżnicowane. W zależności od rodzaju pojazdu i długości okresu parkowania i wynoszą one: – w przypadku samochodów osobowych: od 6 do 33 zł/dobę, – w przypadku pojazdów ciężarowych: od 6 do 83 zł/dobę. Należy zauważyć, że ww. dane dotyczą parkingów, które nie mają charakteru parkingów strzeżonych, zatem podane ceny, to ceny za najem miejsca postojowego, często nawet bez dozoru. Tymczasem parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, a tylko na takim, zgodnie z wolą ustawodawcy, mogą być przechowywane pojazdy usunięte z drogi w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wiąże się z zawarciem w sposób dorozumiany umowy przechowania pojazdu. W związku z powyższym podmiot prowadzący parking strzeżony ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne uszkodzenie lub kradzież pojazdu. Ponadto, aby zakwalifikować dany parking jako parking strzeżony niezbędne jest zapewnienie przez jego właściciela dodatkowych zabezpieczeń, takich jak:
• budki wartownicze ze szlabanami wjazdu i wyjazdu, obsługiwanymi przez wartowników;
• kolczatki wjazdowe lub wyjazdowe;
• monitoring terenu parkingu.

Kolejnym kryterium uznania danego parkingu za parking strzeżony jest ścisła identyfikacja samochodów pozostawianych na jego terenie, dokonywana przez obsługę parkingu. Wynika to wprost z istoty zobowiązania przechowawcy w umowie przechowania, którego treścią jest zachowanie w stanie niepogorszonym ściśle oznaczonej, zindywidualizowanej rzeczy oddanej na przechowanie. Z powyższego wynika, że prowadzenie parkingu strzeżonego wymaga dużych nakładów finansowych na jego urządzenie i posiadania środków finansowych lub polisy ubezpieczeniowej na pokrycie ewentualnych szkód. Ceny za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym mogą różnić się od cen za parkowanie pojazdu na parkingu nieposiadającym takiego charakteru.

Usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jest zadaniem własnym powiatu, które starosta może realizować przy pomocy powiatowej jednostki organizacyjnej lub powierzyć jego wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W powiecie bialskim, zdania te od wielu lat wykonuje podmiot wybierany w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z takim trybem wyboru, gwarantującym wszystkim zainteresowanym podmiotom równy dostęp do zamówienia publicznego, ceny za usunięcie i przechowywanie pojazdu zaproponowane przez wybranego oferenta, należy uznać za ceny odpowiadające kosztom tego rodzaju usług na obszarze powiatu bialskiego. Tym bardziej, gdy są one na poziomie cen rynkowych podobnych usług komercyjnych (w niektórych przypadkach są nawet niższe).

Najkorzystniejszą ofertę na wykonywanie przedmiotowych usług na obszarze powiatu bialskiego na rok 2020 i 2021 złożyła Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.

Znając koszty usunięcia i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu bialskiego jakie będą obowiązywały w roku 2021, rada powiatu uwzględniła je przy ustalaniu stawek opłat. Określone w niniejszej uchwale stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokość kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu są równe cenom jednostkowym brutto zaproponowanym przez wybranego oferenta.

Nie dotyczy to stawek opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Stawki opłat za ww. usługi zostały określone na poziomie stawek maksymalnych. Na wykonywanie tych usług w roku 2020 i 2021 nie wpłynęła żadna oferta. W latach poprzednich również nie było ofert w tym zakresie. W celu uzyskania rozeznania o wysokości stawek za świadczenie tych usług Starosta Bialski wystąpił w marcu 2019 r. do przedsiębiorców z powiatów sąsiednich o przedstawienie informacji dot. cen brutto za ww. usługi. Wpłynęły dwie odpowiedzi. Firma Sztyrlic Ryszard Sturlis Lublin ul. Metalurgiczna 15B proponowała stawkę 24 600,00 zł (brutto) za pojazdu i 332,10 zł (brutto) za każdą rozpoczętą dobę parkowania. Parking znajduje się w Lublinie.

Z kolei firma Truk Servis Adam Kamiński 08-110 Stok Lacki ul. Siedlecka 36 zaproponowała: za dojazd holownika 14.76 zł (brutto) za 1 km, za parkowanie za jedna dobę 307,50 zł (brutto). Parking znajduje się w Radzyminie koło Warszawy. Należy podkreślić, że odległość pomiędzy Stokiem Lackim a Biała Podlaską wynosi ok. 70 km, zaś pomiędzy Radzyminem a Biała Podlaską ok. 170 km.

We wrześniu 2020 r. potwierdzono www. firmach wysokość przedstawionych stawek za świadczenie usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów niebezpiecznych. Zaproponowane w poprzednim roku stawki nie uległy zmianie. Przedstawione przez przedsiębiorców stawki są dużo wyższe od stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Powyższe wskazuje, że wysokość stawek maksymalnych za usuwanie i parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne zawartych w niniejszej uchwale Rady Powiatu w Białej Podlaskiej jest uzasadniona.

W uchwale przyjęto, tak jak w wybranej ofercie, że krótkoterminowe przechowywanie pojazdu to okres 1 – 7 dni. Z dotychczasowej praktyki wynika, że jest to okres, w którym większość właścicieli pojazdu odbiera pojazd z parkingu. Niższe stawki dotyczą przechowywania pojazdu w dobie ósmej od jego usunięcia i każdej następnej.

Różnicowanie stawek opłat za każdą dobę w zależności od czasu parkowania pojazdu nie jest powszechne w dotychczasowej praktyce powiatów, jednakże są takie przypadki. Rada powiatu ma swobodę określania stawek opłat za usunięcie pojazdu i za każdą dobę jego przechowywania, w granicach ustawowego upoważnienia, z zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek opłat ogłaszanych na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przepisy prawa nie wskazują, że stawki opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu muszą być równe (nie mogą być one tylko wyższe od ustalonych przez Ministra Finansów).

materiał: Radio Biper Białej Podlaskiej
tekst: Leszek Niedaleki / Biuro Obsługi Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama