Reklama

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe II stopnia w jednej z dziedzin związanych z działalnością kulturalną albo wyższe II stopnia i studia podyplomowe o specjalności zarządzanie kulturą, archeologia, etnografia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzealnictwo, zabytkoznawstwa lub pokrewne,
 • posiadanie minimum 5 lat ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 – letniego stażu
  na stanowisku kierowniczym (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych),
 • znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z zarządzaniem
  i  funkcjonowaniem instytucji kultury oraz zasad ich finansowania,
 • znajomość zadań i specyfiki funkcjonowania Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
 • niekaralność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym unijnych,

na realizację projektów kulturalnych,

 • umiejętność zarządzania finansami oraz personelem,
 • doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru kultury.
 1. Zakres wykonywanych zadań :
 • kierowanie bieżącą działalnością i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz zatrudnionych w niej pracowników,
 • reprezentowanie Muzeum Południowego Podlasia i udzielanie informacji o jej działalności,
 • przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia jednostki,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
 • współpraca z innymi muzeami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców
  i użytkowników muzeum.
 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 • pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
 • autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej o objętości maksymalnej 10 stron, dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, zawierająca między innymi:
 1. ramowy program działalności instytucji na 3 lata,
 2. sformułowanie misji i celów strategicznych,
 3. opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
 4. plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
 5. opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
 6. plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia zawodowe (rekomendacje, referencje),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany minimalny 5-letni staż pracy
  (świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających minimalny 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1440),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO) .
 1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 4, 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydat jest obowiązany
  przedłożyć na prośbę komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, 5 i 6.
 2. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej kandydaci na stanowisko dyrektora, z uwagi na zmianę organizacji pracy Urzędu Miasta spowodowanej pandemią COVID-19, mogą uzyskać telefonicznie: 83/ 341-69-90 lub umawiając się z pracownikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 3. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty wraz z ich spisem należy przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu i adresem e-mail oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Urząd Miasta Biała Podlaska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

lub złożyć osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym 83/ 341-69-90 – z uwagi na zmianę organizacji pracy Urzędu Miasta spowodowanej pandemią COVID-19) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Kancelaria Ogólna pokój nr 8 w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w internetowych wydaniach dzienników, o których mowa w  § 2 ust. 3 zarządzenia.

Wzór kwestionariusza  osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opublikowano na stronie http://bip.bialapodlaska.pl w lokalizacji Jak załatwić sprawę – karty  informacyjne i formularze/Kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV.

 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: [email protected],
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procedury konkursowej, a w przypadku powołania i zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych, działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwy udział kandydata w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia jego oferty w kolejnym etapie postępowania konkursowego,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania konkursowego oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (§4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 oraz §5),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne i pocztowe,
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

tekst: UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: Jakub Sowa

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama