Reklama

PUP: Nabór wniosków – finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Informujemy, że od 10 do 11 września 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Uwaga: Zaleca się, aby wniosek wypełniał pracodawca a nie instytucja szkoleniowa. Powód – instytucje szkoleniowe często stosują jeden wspólny szablon wypełniania wniosku dla różnych pracodawców nie uwzględniając indywidualnych potrzeb pracodawcy.

Zasady ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS):

1) Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego:

 • pracodawców,
 • pracowniów (zatrudnionych przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy – wytyczne MRPiPS 2020).

2)  O przyznanie środków z KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), którzy:

 1. wywiązali się z warunków umów zawartych z urzędem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 2. funkcjonują lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 3. mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej,
 4. gwarantują możliwość rozliczenia się ze środków z KFS do dnia 30.11.2020r. (rozliczyć się,
  tj. przedłożyć faktury, rachunki potwierdzające wydatkowanie przyznanych środków zgodnie
  z zawartą umową),
 5. wskażą co najmniej jeden z określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2020:
  • priorytet pierwszy – wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
   Adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinasowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem trwającej nieprzerwanie co najmniej 90 dni po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym, lub
  • priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, 
   W ramach niniejszego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, którzy na dzień złożenia wniosku ukończyli 45 rok życia, lub
  • priorytet trzeci – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, 
   Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego (zawód uzyskany w wyniku kształcenia) dotyczy zawodu deficytowego  na terenie powiatu bialskiego lub miasta Biała Podlaska.
   Wykaz zawodów deficytowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska dostępny jest na stronie: 
   https://barometrzawodow.pl/ oraz w  raportach: 
   „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Biała Podlaska według zawodów podstawowych w I półroczu 2019.”,
   „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim według zawodów podstawowych w I półroczu 2019″, lub
  • priorytet czwarty – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
   Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania czwartego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed dniem złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po dniu jego złożenia zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wyprowadzenia zmianami.
   Pracodawca powinien dołączyć do wniosku wiarygodne dokumenty (np. faktury, rachunki, kopie dokumentów zakupu itp.) wskazujące, iż dokonał zakupu maszyny, narzędzi pomocnych w funkcjonowaniu zakładu, technologii, systemów oraz logicznie i wiarygodnie uzasadnić chęć ubiegania się o środki KFS w ramach czwartego priorytetu.
   Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy, lub
  • priorytet piąty – wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
   Na podstawie:

   1. Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026
    http://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2019/03/Strategia-Rozwoju-Powiatu-Bialskiego-na-lata-2018-2026.pdf ,oraz
   2. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)
    https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//urm_XII-90-15_zsrmof.pdf ,
    w ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą przeznaczone na sfinansowanie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii, lub
  • priorytet szósty – wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, lub
  • priorytet siódmy – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 
   Lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez MRPiPS dostępna jest na stronie http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ .

Finansowanie obejmuje nierozpoczęte formy kształcenia (zarówno przed dniem złożenia wniosku   jak i przed dniem podpisania umowy z pracodawcą) tj.:

 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie NNW w związku z podjętym kształceniem,
 • studia podyplomowe  realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania potrzeb pracodawcy w kierunku KFS.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pracodawców środkami KFS i konieczność oceny wszystkich złożonych wniosków zaleca się, aby w/w formy kształcenia rozpoczynały się po 30 września br.

w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
  jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika.

  Warunkiem przyznania środków dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest posiadanie 20% wkładu własnego.

3)    Środki z KFS przyznawane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią  pomoc de minimis. 
4)    Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów  i usług.
5)    O środki z KFS nie mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników. Usługi edukacyjne powinny być realizowane przez wybraną instytucję szkoleniową.
6)    Rozpatrywanie wniosków.
a)    przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowywanych  działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność  kompetencji  nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia  ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w zakresie kursów;
 • plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia (…),

b)    w pierwszej kolejności wsparcie ze środków KFS będzie przyznawane Pracodawcom:

 • którzy nie korzystali w 2019r. i 2020r. ze środków KFS (zgodnie z kierunkowymi wytycznymi MRPiPS),
 • których wnioski nie wymagają dodatkowych wyjaśnień;

c)    w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku (np. zawiera wymagane załączniki, ale podane informacje wymagają doprecyzowania), Pracodawcy będzie wyznaczony 7- dniowy termin na jego poprawienie.

d)    wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia w przypadku (rozp. MPiPS):

 • niepoprawienia we wskazanym terminie wniosku nieprawidłowo wypełnionego,
 • niedołączenia wymaganych załączników tj.:
  • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa  w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu,
  • wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego  przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
 • złożenia wniosku nie w terminie określonym w naborze.

       Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o środki z KFS dostępne są na stronie internetowej bialapodlaska.praca.gov.pl

Wnioski należy przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu – wytyczne MRPiPS 2020) lub składać do skrzynki korespondencyjnej w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101 – tel. 83 341 65 85 lub 83 341 65 66
 • Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 25 – tel. 83 341 66 23
 • Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu,  ul. Wojska  Polskiego 104 – tel. 83 341 66 55.

Wnioski będą rozpatrywane do wykorzystania kwoty przyznanych środków. Kolejność wpływu nie będzie decydowała o przyznaniu środków z KFS.

Załączniki:

Wniosek KFS 2020 wraz z załącznikami 1-9.pdf (pdf, 3872 KB)

załącznik 10 – załącznik 11.pdf (pdf, 1001 KB)

 

źródłu: BPIG / bialapodlaska.praca.gov.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama