Reklama

Konkurs na dyrektora SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Kandydaci na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim winni spełniać następujące wymagania konieczne:

1) posiadać wykształcenie wyższe,

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Wymagania pożądane:

1) znajomość języka obcego,

2) ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia,

3) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

4) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania,

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,

6) kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

7) zdolności menedżerskie.

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym w szczególności znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.);

2) ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.);

4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.);

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

6) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

9) ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.); oraz ich aktów wykonawczych.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć:

1) koncepcję zarządzania SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim,

2) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefonu 1 adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

4) w przypadku lekarza dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

5) życiorys (CV) wraz z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej,

6) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy w razie, gdy stosunek pracy wygasł, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę w przypadku gdy stosunek pracy trwa),

7) inne dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje zawodowe kandydata (referencje, opinie),

8) oświadczenie o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ;

9) oświadczenie kandydata o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem udzielenia dostępu do informacji niejawnych;

10) Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

11) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41- 21-500 Biała Podlaska umieszczając swoje dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres) na kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej pok. 316.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, tj : statut, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2019 rok, struktura zatrudnienia, zestawienie kontraktów z NFZ za 2019 rok i na rok 2020 są do wglądu kandydatów / z możliwością odpłatnego wykonania kopii/ w siedzibie Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4, tel. 83 371-40-11.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wynosi do 15 dni od upływu terminu do złożenia wymaganych dokumentów. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama