Reklama

Bulwar Radziwiłłów! To kolejny element ścieżki Doliny Krzny! (galeria)

Trwa budowa edukacyjno-turystycznej ścieżki rowerowej Doliny Krzny i Klukówki w Białej Podlaskiej. Prace prowadzone są etapami. Przybywa kolejnych elementów. Dziś przedstawiamy kolejny z nich. Nazwaliśmy ten odcinek Bulwarem Radziwiłłów, to nasza umowna nazwa. Pasuje chyba jednak. Najważniejsza z przesłanek to jej umiejscowienie. Trasa o długości prawie 650 metrów powstanie na przestrzeni łąk pomiędzy Parkiem Radziwiłłowskim a rzeką Krzną. Rozpocznie się serpentyną zjazdową przy ulicy Zamkowej a zakończy w rejonie ulicy Żurawiej.

Budowa drogi pieszo-rowerowej uzupełniona zostanie montażem tablicy edukacyjnej, budową obiektu małej architektury – słupa informacyjnego oraz wycinką kolidującej zieleni. Przypomnijmy, że sieć ścieżek pieszo-rowerowych Doliny Krzny i Klukówki powstaje w ramach zadania: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” w Białej Podlaskiej.

Dolina rzeki Krzny i Klukówki charakteryzuje się wyjątkowością przede wszystkim ze względu na ukształtowanie terenu oraz wartości przyrodnicze. Malownicze rozlewisko i wijące koryto rzeki dające poczucie kontaktu z otaczającą przyrodą to niewątpliwie ogromny atut przyrodniczo-turystyczny miasta Biała Podlaska. Doliny to głównie obszary niezabudowane, w dużej mierze zalewowe, stanowiące trzon miejskiego systemu terenów otwartych. W większości mają charakter rolniczy jak łąki, stawy hodowlane i zieleni naturalnej. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne oraz coroczne wylewy rzeki są prawie w całości niezabudowane. Działki, na których prowadzone są inwestycję, stanowią w większości tereny zieleni naturalnej i łąk.

Teren inwestycji znajduje się w granicy strefy ochrony ekspozycji, obejmującej dolinę rzeki Krzny, w której obowiązują szczególne zasady inwestowania i zagospodarowania terenu, podporządkowanie potrzebom ochrony i ekspozycji wartości kulturowych.

ścieżka rowerowa Zamkowa - Żurawia
Bulwar Radziwiłłów

W strefie ekspozycji ustala się:
– ukształtowanie osi widokowych poprzez zakaz wprowadzania nasadzeń roślinności wysokiej oraz dopuszczenie wycinki drzew i krzewów w odległości 10 m od osi,
– zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych oraz obowiązek nasadzeń roślinności w obrębie terenów publicznych i prywatnych.

Jak będzie wyglądał Bulwar Radziwiłłów?
Inwestycja obejmuje budowę lekko wyniesionej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż lewego brzegu Krzny, na wysokości pomiędzy ulicami ul. Żurawią a osią założenia parkowo-pałacowego Radziwiłłów oraz przy istniejącym rowie melioracyjnym pomiędzy osią założenia parkowo-pałacowego Radziwiłłów a ul. Zamkową. Całkowita długość projektowanej ścieżki to ok. 640 m, w tym 20,51 m podjazdu na ul. Zamkową.

Nawierzchnia projektowanej drogi projektowana jako mineralna. Szerokość 2,5 m pozwala na korzystanie z niej przez pieszych i rowerzystów. Przedmiotowa ścieżka od zachodu dowiązuje się do projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Krzny, biegnącej od ul. Żurawiej do ul. Droga Wojskowa (obecnie w fazie istniejącego projektu i procedury przetargowej na wykonanie w odrębnym opracowaniu). Od wschodu przedmiotowa ścieżka wznosi się do poziomu istniejącego chodnika w ul. Zamkowej. Na przedłużeniu ścieżki zaprojektowano objęte odrębnym opracowaniem przebudowywane przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym (budowa ścieżki w ulicy Zamkowej <<==>> LINK, Małpi Gaj <<==>> LINK).

Projektowane elementy szlaku turystycznego (tablica edukacyjna, słup informacyjny) drewniane, na podkonstrukcji stalowej, zlokalizowane zostały przy osi widokowej Pałacu Radziwiłłów, zapraszając w ten sposób użytkowników ścieżki do odwiedzenia Parku.

zjazd z Zamkowej
zjazd z Zamkowej

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Projekt zakłada utwardzenie ciągów komunikacyjnych, co umożliwi korzystanie z nich osobom mającym problem z poruszaniem się. Zaprojektowano ścieżki bez wysokich krawężników. Projekt przewiduje montaż drogowskazów, map, słupów informacyjnych, które pomogą odnaleźć drogę turystom, w tym osobom mającym ograniczone możliwości poznawcze. Kolor przewodni szlaku, zastosowany na oznaczeniach i elementach małej architektury – żółty – jest dobrze widoczny z daleka, co odpowiada potrzebom osób słabowidzących.

Zagospodarowanie zielenią
Ze względu na konieczność włączenia ścieżki w poziom chodnika, niezbędna jest wycinka kilku drzew, znajdujących się na skarpie drogi ul. Zamkowej (część wycinki została już dokonana). Nasadzenia zastępcze zaplanowano w ramach odrębnego opracowania – projekcie budowlanym „Ścieżka pieszo-rowerowa w Dolinie Krzny”. Dobór gatunków, wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz postępowanie z istniejącą zielenią zostało opisane w części poświęconej zieleni.

Opis ogólny istniejącej roślinności
Roślinność na terenie opracowania ma charakter naturalny. Są to zadrzewienia i zakrzewienia polne, śródpolne i przydrożne. Na opracowywanym terenie dominują drzewa liściaste, głównie z gatunków klon zwyczajny, klon jesionolistny i jesion wyniosły. Krzewy występujące na terenie to głównie krzewiaste głównie wierzba. Drzewa i krzewy w obrębie Bulwary Radziwiłłów w przeważającej części odznaczają się dobrą formą zdrowotną. Niemniej jednak jedno z drzew zostało w ostatnim czasie połamane prawdopodobnie w wyniku wichur.

Zieloni rekordziści Bulwaru Radziwiłłów
W ramach projektu gospodarki drzewostanem na szczególną uwagę zasługują 34 drzewa, a w śród nich rekordziści Bulwaru Radziwiłłów:
– (Acer platanoides) klon zwyczajny: średnica pnia 110 cm, wysokość 12 m.
– (Acer platanoides) klon zwyczajny: średnica pnia 108 cm, wysokość 12 m.
– (Alnus glutinosa) olcha czarna: średnica pnia 176 cm, wysokość 19 m.
– (Salix sp.) wierzba: średnica pnia 214 cm, wysokość 23 m.
– dwa (Franxinus excelsior) jesiony wyniosłe: średnica pnia po 175 cm, wysokość po 23 m.
– (Fraxinus excelsior) jesion wyniosły: średnica pnia 204 cm, wysokość 21 m.
– (Alnus glutinosa) olcha czarna: średnica pnia 234 cm, wysokość 24 m.

Przewidziano wycinkę 5 drzew i jednej grupy podrostów. Dwa drzewa w sąsiedztwie terenu opracowania zostały przeznaczone do wycinki w ramach odrębnego projektu „Przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 w Białej Podlaskiej”, wycinkę przeprowadzono.

W ramach rekompensaty za planowane wycinki projekt przewiduje posadzenie 11 szt. dębów w pobliżu ogródków działkowych między Al. Tysiąclecia a Al. Jana Pawła II.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie projektowe: Studium Sp. z o.o. Warszawa
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama