Reklama

Powiatowe wsparcie dla inicjatyw lokalnych w 2019 roku

Rady Powiatu w Białej Podlaskiej przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019”. W terminie od 11 do 23 października 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje Programu przeprowadzono w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Zawiadomienie o podjętych konsultacjach umieszczone było na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w aktualnościach i zakładce ,,Organizacje pozarządowe”. W trakcie konsultacji nie zgłoszono do projektu Programu żadnych uwag.

Po przeprowadzeniu procedur konkursowych Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał dotacje uprawnionym podmiotom na realizację następujących zadań publicznych:

Podmiot dotowany: Bialski Szkolny Związek Sportowy w Białej Podlaskiej
Rodzaj zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2019 
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Współzawodnictwo sportowe szkół Powiatu Bialskiego
Kwota przyznanej dotacji: 45.000 zł

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych we Włodawie
Rodzaj zadania: Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 nieodpłatnych porad obywatelskich
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2020 roku. Punkty w Międzyrzecu Podl., Terespolu, Kobylanach, Janowie Podl., Wisznicach oraz w Łomazach.
Kwota przyznanej dotacji: 128.040 zł

Podmiot dotowany: Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Białej Podlaskiej
Rodzaj zadania: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe.
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Pomocą objęto 7 rodzin z Powiatu Bialskiego. Miejsce realizacji zadania Biała Podlaska.
Kwota przyznanej dotacji: 8.000 zł

Podmiot dotowany: Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom w Dołdze
Rodzaj zadania: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. 
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Program terapeutyczny trwający 5 tygodni. Zajęcia grupowe oraz indywidualne. Pomocą w formie uczestnictwa w programie objęto 10 osób z Powiatu Bialskiego. Miejsce realizacji zadania Dołha.
Kwota przyznanej dotacji: 10.000 zł

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” z siedzibą w Żabcach
Rodzaj zadania: Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. 
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr I i Nr II w Bohukałach. W Domu Nr 1 w okresie sprawozdawczym przebywało 7 dzieci. W Domu Nr 2 w okresie sprawozdawczym przebywało 8 dzieci. Prowadzenie mieszkania chronionego w Bohukałach.
Kwota przyznanej dotacji: 571.000 zł

Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Siedleckiej
Rodzaj zadania: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe .
Nazwa i miejsce realizacji zadania: Prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 15 w Białej Podlaskiej. Łącznie objęto z wsparciem 35 osób z Powiatu Bialskiego. 17 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w łącznym wymiarze porad 96 godzin, 18 osób z pomocy prawnej w łącznym wymiarze porad 99,5 godziny.
Kwota przyznanej dotacji: 18.000 zł

Łącznie na realizację zadań publicznych w 2019 r. w ramach 3 ogłoszonych otwartych konkursów ofert złożono 8 ofert. Dotacje przyznano 6 podmiotom na kwotę 780 tysięcy 40 zł. Zwrotów dotacji nie było.

W trakcie roku 2019 od organizacji pozarządowych wpłynęło także 12 ofert w trybie uproszczonym, stosownie do zapisu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie tych ofert zawarto 11 umów dotacji na łączną kwotę 19 tys 635 zł.

Podmiot ubiegający się o dotację: Bialski Regionalny Związek Szachowy
Nazwa zadania: Bialska Liga Szachowa 2018/2019
Kwota przyznanej dotacji: 3.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka w Studziance
Nazwa zadania: Powiatowy Spływ Kajakowy na orientację
Kwota przyznanej dotacji: 1.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Uczniowski Klub Sportowy “Orientalik” w Żeszczynce
Nazwa zadania: XXVI Wiosenne Marsze na Orientację “Wiosna 2019” o Puchar Starosty Bialskiego
Kwota przyznanej dotacji: 1.500 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka w Studziance
Nazwa zadania: VIII Tatarska Piątka
Kwota przyznanej dotacji: 1.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Główny w Warszawie
Nazwa zadania: Rajd Rowerowy “Podążając tropem niezwykłych zawodów”
Kwota przyznanej dotacji: 1.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Gminny Ludowy Klub Sportowo Turystyczny TYTAN w Wisznicach
Nazwa zadania: Majowy bieg na inicjatywy wisznicką milę
Kwota przyznanej dotacji: 1.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Klub Biegacza Biała Biega
Nazwa zadania: Porosiuki Cross Duathlon
Kwota przyznanej dotacji: Brak środków finansowych

Podmiot ubiegający się o dotację: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
Nazwa zadania: Wydanie albumu „Prawosławna Diecezja inicjatywy Lubelsko-Chełmska 1989-2019″
Kwota przyznanej dotacji: 1.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa STANICA w Międzyrzecu Podlaskim
Nazwa zadania: Regionalny Przegląd Pieśni Żeglarskich i Turystycznych
Kwota przyznanej dotacji: 3.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim
Nazwa zadania: Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”.
Kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 
Nazwa zadania: „Noc świętojańska u inicjatywy Kraszewskiego”
Kwota przyznanej dotacji: 2.635 zł

Podmiot ubiegający się o dotację: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim
Nazwa zadania: Pokaz akcji ratownictwa drogowego w ramach obchodów 100-lecia OSP w Janowie Podlaskim
Kwota przyznanej dotacji: 1.500 zł

Żadna z zawartych umów nie została rozwiązana. W wyniku rozliczeń doszło w jednym przypadku do zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 99 zł. Organizacje pozarządowe nie złożyły umów wspólnych.

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej zawarł Porozumienie o współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym TŁOKA z siedzibą w Koszołach, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 2019 r.”. Podpisano także Deklarację współpracy w okresie realizacji zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „TŁOKA” w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji Gminy Łomazy. Powyższe działania nie generowały kosztów.

Zawarto umowy o zorganizowanie stażu z projektu „Aktywizacja – Praca V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z Międzyrzecką Spółdzielnią Socjalną RAZEM dla 2 osób, ze Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa „Stanica” dla 1 osoby, ze Stowarzyszeniem Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” dla 1 osoby oraz z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze Spółdzielnia socjalną ,,Hortus” z Międzyrzeca Podlaskiego dla 1 osoby. Wszystkie osoby skierowane na staż były mieszkańcami powiatu bialskiego. Na tę formę wsparcia wydatkowano kwotę z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 35.666,75 zł.

Ponadto, kontynuowano współpracę z Międzyrzecką Spółdzielnią Socjalną RAZEM w zakresie refundacji składek ZUS za zatrudnionych pracowników. W 2019 r. zrefundowano składki na ubezpieczenie społeczne dla 13 pracowników spółdzielni w wysokości 17.177,30 zł (środki Funduszu Pracy). Na realizację powyższych działań PUP wydatkował środki w wysokości 52.844,05 zł (w tym 17.177,30 zł z Funduszu Pracy oraz 35.666,75 zł środki EFS).

Powiat Bialski jest członkiem założycielem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną” działającej w formie stowarzyszenia. Z tego tytułu w roku 2019 powiat bialski zapłacił składkę członkowską w wysokości 5.000 zł.

Przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe mogły być wspierane w formie rzeczowej. Wsparcia udzielano po uprzednim rozpatrzeniu wniosku.

W 2019 roku zostały wsparte następujące przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe:
1) XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Białej Podlaskiej,
2) Konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród inspirowany twórczością Bazylego Albiczuka”,
3) Ogólnopolski Plener Fotograficzny „Duchowość pogranicza”,
4) XXIII Jesienny Konkurs Recytatorski „Pamiętajcie o ogrodach”,
5) Konkurs „Międzyrzec – historia i dzień dzisiejszy”,
6) Konkurs gitarowy „IV Podlaska Wiosna Gitarowa”,
7) udział w Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym w Turcji Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”,
8) Jubileusz 50-lecia działalności Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Jakówek,
9) Powiatowy Przegląd Kolęd organizowany przez ,,Kaczeńce z Czosnówki”,
10) eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Białej Podlaskiej,
11) „Bieg z jajem 2″w Międzyrzecu Podlaskim,
12) finał Grand Prix Powiatu Bialskiego w Piłce siatkowej LZS w Sławatyczach,
13) XX Ogólnopolski 24-godzinnego Maraton Wędkarski na zbiorniku wodnym „Międzyrzeckie Jeziorka”,
14) Strzelanie do Kura o tytuł Króla Bractwa Podlasko-Kozieradzkiego w Serpelicach,
15) VIII Powiatowe Igrzyska LZS w Wisznicach,
16) 19. Podlaski Zjazd Miłośników Koni w Woskrzenicach Małych,
17) I Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej w Białej Podlaskiej,
18) Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP i OSP w Kobylanach,
19) zawody strzeleckie o statuetkę Srebrnej Wagi Podlasia w Hrudzie,
20) X Turniej Niepodległości LZS w tenisa stołowego i warcaby w Czosnówce,
21) Turniej Barbórkowy LZS w siatkówkę o Puchar Starosty w Zalesiu,
22) Finał Strażackiej Ligi Strzeleckiej w Łukowisku.

W dniu 1 lipca 2019 r. Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej zorganizował szkolenie „Nowe formularze ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym” skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Bialskiego. Szkolenie było prowadzone w oparciu o wzory oferty i sprawozdania określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a „małych grantów” określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej udzielono stypendiów sportowych zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych. Do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wpłynęło 21 wniosków w dyscyplinach: taekwon-do, podnoszenie ciężarów i pływanie. Na mocy uchwały Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z marca 2019 r. przyznano stypendia 13 zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Na ten cel przeznaczono kwotę 20 tys. złotych. W zakresie sportu Starosta Bialski za osiągnięcia w działalności sportowej przyznał 7 nagród pieniężnych w łącznej wysokości 6.500 zł.

Co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury. Wnioskować mogą również organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się kulturą lub dziedzictwem narodowym. Dodatkowo podmiotami i osobami, na które można wnioskować mogą być aktywni członkowie stowarzyszeń bądź organizacje zaangażowane na rzecz kultury i dziedzictwa.

Wśród wnioskujących o nagrody Starosty Bialskiego ,,Bialskie Talenty” za 2018 r. były również organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz sportu i oświaty.

Inicjatywą, do której zostały zaproszone także organizacje pozarządowe z terenu powiatu bialskiego był Rok Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim. Zaangażowały się w niego, obok instytucji, samorządów, grup nieformalnych, parafii, organizacje pozarządowe, tj.: Związek Pszczelarzy Podlasie Koło Południe, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze, Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, Koło Gospodyń Wiejskich z Krzywowólki, Koło Gospodyń Wiejskich z Jabłecznej, Koło Aktywnych Kobiet w Nowosiółkach, Koło Aktywnych Kobiet w Sławatyczach, Koło Gospodyń Wiejskich w Komarnie Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych o charakterze sportowym, kulturalnym i turystycznym otrzymywały materiały promocyjne powiatu z przeznaczeniem na upominki.

Starosta objął patronatem przedsięwzięcia przeprowadzone przez organizacje pozarządowe, tj.:
1) Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarownice” w Łomazach, którego współorganizatorem była Fundacja Wspieramy,
2) obchody 900-lecia powołania Zakonu Templariuszy – organizowane przez Stowarzyszenie Szlak Templariuszy,
3) III Międzynarodowy Rajd Rowerowy Polska – Białoruś – organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic,
4) impreza integracyjna „Sprawni poprzez sport” – organizowana przez Caritas Diecezji Siedleckiej
5) I Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Biała Podlaska 2019 – organizowany przez Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Biała Podlaska,
6) Ogólnopolski 24-godzinny Maraton Wędkarski na zbiorniku wodnym „Międzyrzeckie Jeziorka” – organizowany przez Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie ,,Żwirek”,
7) cykl rajdów rowerowych „Grand Prix Amatorów na Szosie – rowerem przez Polskę organizowany przez Fundację eRBeka w Krakowie,
8) Otwarte Mikołajkowe Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego w Międzyrzecu Podlaskim – współorganizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny Znicz przy ZSE im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

 

materiał: Radio Biper
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcie i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama