Reklama

Bialski MOPS obchodzi 30-lecie działalności

1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej obchodzi 30 – lecie funkcjonowania i pracy na rzecz mieszkańców miasta. Od dnia utworzenia do chwili obecnej znacznie wzrosła zarówno ranga pomocy społecznej, jak również zakres realizowanych przez MOPS  zadań i usług.

Jubileusz powstania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, był piękną okazją do spotkania z pracownikami i złożenia życzeń, a przede podziękowania wszystkim tym osobom zaangażowanym w czynienie dobra. Gościem specjalnym uroczystości była pani Maria Parafiniuk, pierwsza dyrektor MOPS, która aktywnie uczestniczyła w tworzeniu pomocy społecznej w strukturach samorządu i przez ponad 20 lat kierowała pracą Ośrodka. Pani Maria ma godnych kontynuatorów. – 30 maja, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, złożyłem życzenia naszym wspaniałym rodzinom zastępczym – one także mają ogromne wsparcie ze strony naszych asystentów społecznych. Na kolejne lata wszyscy życzymy bialskim pracownikom społecznym wszelkiej satysfakcji i pomyślności – powiedział prezydent miasta Michał Litwiniuk

Listy gratulacyjne otrzymały panie o najdłuższym stażu pracy: Bożena Rudnicka, Barbara Kłyż, Ewa Stasiuk, Agata Chromiec

Obok świadczeń pieniężnych MOPS, jako jedyny w powiecie, prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię dla Bezdomnych. Przy Ośrodku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który obsługuje mieszkańców miasta oraz powiatu bialskiego. Prowadzony jest również Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2007 r. skutecznie pozyskuje środki zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i innych źródeł na realizację projektów i niestandardowych działań na rzecz mieszkańcom miasta. Dzięki temu formy pomocy i wsparcia zostały przewartościowane z pasywnych, które wcześniej polegały głównie na przyznawaniu świadczeń, na zdecydowanie aktywne i włączające. Osoby i rodziny, które wymagają wsparcia, aktywizowane są do podejmowania wszelkich działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, z którymi się zmagają.

Perłowy jubileusz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Lata 90. w Polsce to czas przemian społeczno – gospodarczych. Wiosną 1990 roku, w oparciu o nową ustawę o samorządzie terytorialnym na mocy Uchwały Nr XIII/52/90 Miejskiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej z dnia 28 lutego 1990 roku – od dnia 1 czerwca 1990 r. rozpoczął swoją działalność Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to w Białej Podlaskiej jedno z pierwszych miejsc gdzie udają się rodziny i osoby szukające wsparcia, zmagające się z różnorakimi trudnościami. Praca w Ośrodku nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy niosą pomoc dzieciom, rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym, a także ludziom, którzy przeżywają różnego rodzaju sytuacje kryzysowe; przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych wiąże się nie tylko z podstawowym aktem normatywnym pomocy społecznej – ustawą o pomocy społecznej, ale również z innymi ustawami, które realizują cele pomocy społecznej np. ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o systemie oświaty, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą prawo energetyczne, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawą o Karcie Dużej Rodziny, ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wielu innych.

W ciągu mijających 30 lat działalności, bialski MOPS ulegał zmianom, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb. Wdrażano nowe formy usług społecznych, przyjęto do realizacji szereg nowych zadań. Rozwinięto współpracę z organizacjami pozarządowymi, i społecznością lokalną, gdyż pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, systemu opieki zdrowotnej, policji, oświaty i wielu innych instytucji i osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Tylko stała i systematyczna współpraca, pozwala na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, efektywne podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb.

Poza przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawami świadczeń, Ośrodek realizuje szeroko i innowacyjne rozumianą pracę socjalną, wdrażając w życie programy aktywności lokalnej, rozwija nowe formy pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb np. w latach 2008 – 2015 realizował projekt systemowy pn. „Dzieci! mam pracę … – promocja integracji społeczno – zawodowej w Białej Podlaskiej”, od 2019 roku realizuje projekty: „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Biała Podlaska”, „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski”, a od 2020 r. „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno – zawodowej w mieście Biała Podlaska”.

W ramach wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych Ośrodek przystąpił do realizacji Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019; Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020; Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON. W ramach Modułu III cyt. programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

1 czerwca 2020 r. w ramach obchodów 30. lecia działalności MOPS Biała Podlaska na okolicznościowym spotkaniu z ponad 70. osobową załogą Ośrodka Pan Prezydent Michał Litwiniuk na wniosek dyrektor MOPS Pani Ewy Borkowskiej – wręczy okolicznościowe listy gratulacyjne 4. pracownicom, które przed 30. laty – 1. czerwca 1990 r. podjęły pracę zawodową w nowo powstałym kierowanym wówczas przez Panią Marię Parafiniuk Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka, za wysiłek, trud pracy we wsparciu i niesieniu pomocy osobom potrzebującym zostanie wyróżniona Pani Barbara Kłyż, Pani Bożena Rudnicka, Pani Ewa Stasiuk i Pani Agata Chromiec.

źródło / zdjęcia: UM w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama