Reklama

Ruszył nabór wniosków o pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że od 10 kwietnia 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków dotyczących programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON. 

Program dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wyniku stanu epidemii i zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek „dziennej opieki” straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Wsparcie kierowane jest do:
1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Mogą ubiegać się:
1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Jednocześnie informujemy, iż wypłaty dofinansowań będą realizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Bialskim a PFRON i otrzymaniu środków finansowych.

                                                           

W celu otrzymania dofinansowania wypełniony wniosek należy przesłać:
– drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl
– pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

Wniosek w formacie >>> PDF <<<

>>> Szczegółowe informacje <<<

powiat: powiat bialski
info: PCPR w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama