Reklama

Drelów. Nowe regulacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm) informuję, że z dniem 1 kwietnia  2020 r. weszły w życie nowe gminne regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje dotyczące zmian w zakresie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 I. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drelów

Rada Gminy Drelów w drodze uchwały podjętej dnia 27 lutego 2020 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

II. Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych

W myśl przepisów krajowych wszyscy mamy już obowiązek segregowania odpadów na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, resztkowe), nie ma już dowolności tak jak było dotychczas. Wszyscy właściciele nieruchomości bez wyjątku, począwszy od 1 kwietnia 2020 roku zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania odpadów. W przypadku stwierdzenia nie segregowania, bądź nieprawidłowego segregowania odpadów na terenie nieruchomości Wójt Gminy zobowiązany będzie wszcząć i przeprowadzić postępowanie mające na celu naliczenie opłaty karnej w wysokości 42 zł za osobę miesięcznie, za miesiąc w którym została stwierdzona nieprawidłowość.

III. Nowy druk deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Również z dniem 1 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Drelów, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Deklarację składaną w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Nową deklarację należy złożyć w przypadku gdy chcemy wprowadzić zmiany, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, ulga za kompostowanie. Deklarację na nowym formularzu muszą złożyć również wszystkie osoby, które dotychczas deklarowały brak segregacji odpadów.

 IV. Ulga za kompostowanie bioodpadów (posiadanie przydomowego kompostownika)

Wprowadzona zostaje obniżona stawka za odpady komunalne w kwocie 13 zł za mieszkańca miesięcznie, gdy kompostujemy bioodpady w przydomowych kompostownikach. Aby skorzystać z obniżonej stawki należy złożyć nową deklarację. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) złożenie deklaracji o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nieruchomości, której zwolnienie dotyczy,

2) złożenie oświadczenia, o posiadaniu kompostownika przydomowego (zaznaczenie w deklaracji odpowiedniej rubryki), a wytworzony w nim kompost będzie wykorzystywany na własne potrzeby (bioodpady nie będą wystawiane do odbioru przez przedsiębiorcę).

V. Nowe terminy składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
  3. W przypadku zmiany liczby mieszkańców wynikającej ze zgonu, zmianę liczby osób można zgłosić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zgonu.

VI.  Zmiana  numeru rachunku bankowego do wpłat za śmieci

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawa, w których nałożono na Gminy obowiązek gromadzenia wpłat na wyodrębnionym rachunku bankowym, przypominam że od 1 styczna 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – numer rachunku to 13 8039 0006 0010 0100 0840 0090, numer ten został podany również w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty, które Państwo otrzymali oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drelów – www.drelow.pl.

Na bieżąco wszelkich informacji i wyjaśnień można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów (pok. nr 16) lub pod nr telefonu (83) 372 32 25 lub e-mail: [email protected]

 Dokumenty do probrania na stronie Nowe regulacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

źródło: UG Drelów

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama