Reklama

Konkurs wielkanocny w gminie Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 marca 2020
, godz. 14:00
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej oraz Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców gminy Biała Podlaska do udziału w gminnym konkursie "Tradycyjna Palma, Pisanki i Koszyczek Wielkanocny”. Termin składania prac do 23 marca, do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w  Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu w dniu 28 marca o godz. 14.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA

>>>Metryczka uczestnika grupowego <<<

>>> Metryczka uczestnika <<<

>>> Oświadczenie rodzica <<<

 

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej – Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.

2. Termin nadsyłania prac: 23 marca 2020 roku.

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 28 marca 2020 roku godz. 14/00.

4. Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku na terenie Pracowni  Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.

5. Osoba do kontaktu – Małgorzata Hanas –  Pracownia Zdobnictwa Ludowego w Worońcu tel. 516 200 808.

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

a) tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych ( kwiaty i zioła suszone, kwiaty i ozdoby wykonane z papieru, bibuły, krepiny oraz rośliny żywe),

b) palma grupowa nie może być wyższa niż 150 cm,

c) tradycyjnej pisanki wielkanocnej zdobionej tradycyjnymi metodami tj. batikową i skrobaną

d) koszyczka wielkanocnego wyplatanego z wykorzystaniem materiałów naturalnych i  ekologicznych

2. Cele konkursu:

· popularyzowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych  oraz tradycyjnych metod wyplatania koszyczka,

· pogłębianie więzi z regionem Południowego Podlasia,

· pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości

· ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,

· rozwijanie kreatywności,

· pobudzanie aktywności twórczej

· dokumentowanie wzornictwa palm tradycyjnych  i tradycyjnego zdobienia pisanek na terenie Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do:

· dzieci i młodzieży szkolnej,

· osób indywidualnych i twórców nieprofesjonalnych z terenu Gminy Biała Podlaska,

· grup zorganizowanych działających na terenie Gminy Biała Podlaska.

§ 4

Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu.

 2. Wykonanie palmy lub pisanki wielkanocnej lub też koszyczka. Prace winny być wykonane zgodnie z Regulaminem.

3. Dołączenie do pracy metryczki  zawierającej dane uczestnika konkursu:

· Imię i nazwisko, adres, wiek twórcy, nr telefonu

· W przypadku osób niepełnoletnich  dołączenie  oświadczenia rodzica lub opiekuna

· Opis wykorzystanych materiałów do wykonania palmy

· W przypadku palmy grupowej – nazwa grupy, adres, nr kontaktowy

4. Dostarczenie prac w terminie do 23.03.2020 r. do godz. 15.00 do Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu lub siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31.

§ 5

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.  Prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych np. kwiaty sztuczne, ozdoby plastikowe ) nie będą oceniane. Wszystkie prace zostaną  wyeksponowane w dniu 28 marca 2020r. podczas rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu.

2. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach: 

· dzieci  do 10 lat,

· dzieci powyżej 10 lat,

· młodzież szkół średnich i dorośli

· grupowa

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

4. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III) oraz  ewentualne 2  wyróżnienia.

5. Przy wyborze prac Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

· dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

· estetyka wykonania 

· walory artystyczne pracy

· nawiązanie do tradycji zdobniczych naszego regionu

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i  nagrody rzeczowe oraz możliwość reprezentowania Gminy Biała Podlaska ma Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnej w Sosnówce w dniu 29 marca 2020r.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6

Ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 28 marca 2020 roku o godz. 14.00 w Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu. Laureaci konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani  telefonicznie.

2. Laureaci odbierają nagrody osobiście oraz dokonują potwierdzenia odbioru nagrody.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane  w dniu 28 marca 2020 roku podczas rozstrzygnięcia konkursu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

2. Prace będzie można odebrać w terminie 0d 28 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 roku w godzinach pracy Pracowni.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyłącznie w celu realizacji konkursu na palmę, pisankę i koszyczek wielkanocny.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO,

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

• usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2,

• prawo do przenoszenia danych –o którym mowa w art. 20 RODO – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art.21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

• obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji zadań związanych   z konkursem na pisankę, palmę i koszyczek wielkanocny.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

materiał: gmina Biała Podlaska
info / plakat: GOK w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama