Reklama

Powiat: Aktualizacja budżetu. Pewne drogi i pewne auto dla DPS. Szansa dla leśniczówki w Romanowie

Podczas najbliższej XXI sesji Rady Powiatu, radni zajmą się m.in. aktualizacją uchwały budżetowej na rok 2020. Ostatnia aktualizacja miała miejsce miesiąc temu podczas XX sesji. W ciągu miesiąca dochody Powiatu Bialskiego wzrosły o 462 tys 279 złotych, wydatki powiatu zwiększono o 623 tys 824 złote. Największe kwoty zmian dotyczą wpisanie do budżetu remontu ul. Brzeskiej w Łomazach, pomocy miasta Międzyrzec Podlaski w przebudowę ul. Zarówie i budowie chodnika przy ul. Piłsudskiego. Znaczne środki pojawiły się też na poczet zakupu auta dla DPS Kostomłoty i przebudowę leśniczówki z przeznaczeniem na potrzeby Muzeum w Romanowie. Szkoła w Małaszewiczach otrzyma dotację na realizację programu staży europejskich w ramach Erasmus+.
Obecna wersja budżetu Powiatu Bialskiego opiewa:
na kwotę 158 mln 320 tys 754 zł po stronie dochodów
i 155 mln 211 tys 955 zł po stronie wydatków.

 

Przedstawiony do uchwalenia projekt zmian w budżecie Powiatu uwzględnia:

Transport i łączność
1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 12.112,50 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Międzyrzec Podlaski – Wólka Krzymowska – Tłuściec – Międzyrzec Podlaski.
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących (remontów) Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej o kwotę 175.000 zł na zadaniu pn. „Remont nawierzchni ul. Brzeskiej w Łomazach”.
3. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej o kwotę 176.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie realizacji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146L ul. Zarówie.
4. Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Bialskiego oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1141L ul. Piłsudskiego.

Administracja publiczna
1. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 1.029,68 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w dziale 855.
2. Wprowadzenie do planu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w rozdziale 75020 pozostałości z wpłat środków finansowych z 2019 r. z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w kwocie 865,24 zł.

Różne rozliczenia
1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu Powiatu o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu Powiatu o kwotę 19.500 zł celem zwiększenia planu dotacji Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Małaszewiczach o kwotę 161.545,18 zł na zadaniu pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” w ramach programu ERASMUS +, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna celem zwiększenia planu szkoły o kwotę wydatków niewykonanych w ramach projektu w roku ubiegłym. Na ten cel proponuje się przeznaczyć wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Wprowadzenie do dochodów tych działów wpłat pozostałości środków finansowych z 2019 r. z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w kwocie 865,24 zł.

Pomoc społeczna
Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach o kwotę 50.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Całkowity koszt zakupu samochodu szacowany jest na kwotę 140.000 zł, pozostała część wartości samochodu zostanie pokryta ze środków PFRON. Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy ogólnej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 2.278 zł z przeznaczeniem na dotację miastu na prawach powiatu Biała Podlaska na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańca pochodzącego z terenu Powiatu Bialskiego uczestniczącego w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie Miasta Biała Podlaska.

Rodzina
1. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o kwotę 2.278 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w dziale 853.
2. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 1.029,68 zł celem zwrotu dotacji na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu Miasta Siedlce przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Bialski w związku ze skreśleniem w dniu 24.12.2019 r. wychowanki z ewidencji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim w związku z jej powrotem do rodziny zastępczej.
3. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.698,96 zł oraz zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o kwotę 2.224,96 zł (z tego: środki UE – 1.698,96 zł i wkład własny – 526 zł) celem dostosowania planu do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Wkład własny w kwocie 526 zł przesuwa się do rozdziału 85508 celem uzupełnienia planu świadczeń PCPR.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 19.500 zł (dotacja Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie) na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej leśniczówki z przeznaczeniem na potrzeby Muzeum (oficyna Kraszewskich)” w związku z koniecznością poniesienia wydatków na prace przygotowawcze dotyczące projektu (tj. częściowe koszty opracowania studium wykonalności, analizy ekonomiczne do projektu, badania społeczne zapotrzebowania na projekt oraz audyt energetyczny budynku). Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy ogólnej.

Kultura fizyczna
Przesunięcie planu wydatków w kwocie 900 zł (z nagród konkursowych na dotacje jst) celem przyznania dotacji Gminie Zalesie na dofinansowanie organizacji XI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i w Trójboju Siłowym”, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2020 r. w Zalesiu.

Przychody i rozchody
Zwiększenie planu przychodów Powiatu o kwotę 161.545,18 zł z tytułu uchwalenia wolnych środków niewydatkowanych w 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie dotyczących realizacji projektu Erasmus + pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół w Małaszewiczach.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Celem rozliczenia środków finansowych pozostałych na koniec 2019 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych oświaty dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków tych rachunków o łączną kwotę 865,24 zł, tj. z kwoty 1.160.227,00 zł do kwoty 1.161.092,24 zł.

 

materiał: Powiat Bialski
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama