Reklama

Wieści z Unii: Pomoc państwa: spółka PCC pod lupą Komisji

Przyznana przez Polskę pomoc publiczna w wysokości 39 mln euro na inwestycję w zakład produkcyjny spółki chemicznej PCC MCAA w Brzegu Dolnym może naruszać unijne przepisy. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie uznając, że zarówno dotacja jak i zwolnienie podatkowe powinny zostać wcześniej poddane unijnej ocenie.

PCC MCAA Sp. z o.o. („PCC”), spółka zależna grupy PCC, jest dużym przedsiębiorstwem branży chemicznej z siedzibą w Polsce. W latach 2012-2013 Polska przyznała PCC wsparcie publiczne na inwestycję w nowy zakład produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego („MCAA”) w Brzegu Dolnym o rocznej zdolności produkcyjnej 42 tys. ton. Wsparcie publiczne, które miało przyczynić się do rozwoju regionu, obejmowało: (i) dotację bezpośrednią w wysokości 16 mln euro oraz (ii) zwolnienie z podatku w maksymalnej wysokości 23 mln euro.

Polska uznała, że oba te środki są objęte obowiązującym wówczas ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych z 2008 r., i że w związku z tym nie muszą być one zgłaszane Komisji do oceny w ramach przepisów dotyczących pomocy państwa.

Komisja otrzymała skargę od bezpośredniego konkurenta PCC, który twierdził, że pierwszy środek wsparcia udzielonego przez polskie władze (tj. dotacja bezpośrednia w wysokości 16 mln euro) stanowił pomoc państwa, która powinna zostać zgłoszona Komisji, i że środek ten nie jest zgodny z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

W 2016 r., uznając, że pomoc została przyznana z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, polskie władze podjęły decyzję o unieważnieniu drugiego środka pomocy przyznanego PCC, tj. zwolnienia z podatku. Unieważnienie nie stało się jednak do tej pory skuteczne, ponieważ PCC złożyło odwołanie od tej decyzji do sądów krajowych w Polsce. Odnośne krajowe postępowanie sądowe jest nadal w toku.

Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie obu środków wsparcia przyznanych przez Polskę w latach 2012–2013, tj. dotacji bezpośredniej i zwolnienia podatkowego.

Postępowanie prowadzone przez Komisję

Komisja wstępnie stwierdza, że oba środki stanowią pomoc państwa, która powinna zostać zgłoszona i oceniona przez Komisję przed jej wdrożeniem.

Ponadto na tym etapie Komisja ma wątpliwości, czy środki wdrożone przez Polskę na rzecz PCC są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi regionalnymi UE na lata 2007–2013.

  • Komisja ma wątpliwości między innymi, czy – zgodnie z wymogami wytycznych – pakiet pomocy ma „efekt zachęty”. W związku z tym Komisja zbada, czy wsparcie publiczne udzielone przez Polskę stanowiło dla PCC faktyczną zachętę do przeprowadzenia inwestycji w Brzegu Dolnym oraz czy – w przypadku braku takiego wsparcia – inwestycja nie zostałaby zrealizowana w tym regionie.
  • Komisja obawia się również, że całkowita pomoc przyznana przez Polskę mogła przekroczyć maksymalny poziom pomocy dopuszczalny zgodnie z wytycznymi.
  • Na podstawie informacji dostępnych na tym etapie wydaje się, że w momencie przyznania wsparcia rynek MCAA znajdował się w fazie bezwzględnego upadku. Na obecnym etapie Komisja nie może zatem wykluczyć, że środki pomocy przyczyniły się do znacznego zwiększenia przez PCC zdolności produkcyjnych na nierentownym rynku, co doprowadziło na nim do nadmiernego zakłócenia konkurencji.
  • Komisja obawia się ponadto, że ewentualne pozytywne skutki środków pomocy mogą nie przeważyć nad ich negatywnymi skutkami.

Komisja przystąpi teraz do dalszej analizy sprawy w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego postępowania daje Polsce i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat badanych środków pomocy. Wynik postępowania nie jest jednak przesądzony.

Kontekst

Na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych z 2008 r. państwa członkowskie mogły przyznawać regionalną pomoc inwestycyjną bez uprzedniego jej zgłaszania i zatwierdzenia przez Komisję, jeżeli spełnione zostały pewne warunki.

Na mocy wytycznych regionalnych Komisji na lata 2007–2013 państwa członkowskie mogły przyznawać wsparcie inwestycjom regionalnym w celu wspierania rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wzmacniania spójności na jednolitym rynku, jeżeli taki środek pomocy spełniał szereg warunków. Warunki te, które decydują o zgodności środków pomocy z jednolitym rynkiem na mocy unijnych zasad pomocy państwa, mają również zastosowanie do środków, które powinny były, ale nie zostały zgłoszone Komisji zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wytyczne regionalne Komisji na lata 2007–2013 mają zastosowanie do środków przyznawanych do dnia 30 czerwca 2014 r., kiedy to weszły w życie wytyczne w sprawie pomocy regionalnej z 2014 r.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.38330 w rejestrze pomocy państwa na stronie dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Wieści z Unii: Handel wspiera prawa człowieka

– Handel jest jednym z kluczowych narzędzi, jakimi dysponuje UE, aby wspierać poprawę sytuacji na całym świecie w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych i dobrych rządów – powiedział Josep Borell prezentując sprawozdanie dotyczące systemu preferencji taryfowych. Eksport do UE z krajów korzystających z tego przywileju osiągnął w 2018 r. rekordową wartość 69 mld euro.

Czytaj więcej »

Biała Podlaska: Zjedz kebaba i wspomóż Szymonka

W środę 19 lutego 2020 r. w punkcie gastronomicznym przy ul. Jana III Sobieskiego 72 w Białej Podlaskiej, przez cały dzień będzie można wspomóc finansowo podopiecznego Caritas Diecezji Siedleckiej – Szymonka Kulawczuka. Chłopiec cierpi na hemimelię kończyn dolnych i górnych, co powoduje, że nie może się poruszać i cieszyć dzieciństwem jak inne dzieci. Jedynym ratunkiem jest kosztowna operacja.

Czytaj więcej »

Przekaż 1% na leczenie i rehabilitację małego Milana z Dokudowa

Mały Milan Bandzarewicz z Dokudowa (gm. Biała Podlaska) urodził się w 38 tygodniu ciąży z wieloma zmianami guzowatymi i zniekształceniem w obrębie prawej strony twarzoczaszki. Ma również zaćmę i rzadką delecją w obrębie długiego ramienia chromosomu 5. Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości finansowe rodziny. Dlatego potrzebna jest pomoc, którą można udzielić przekazując 1% podatku na leczenie chłopca. 

Czytaj więcej »

Reklama