Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas IX sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 30 października, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności

Oto jego treść:

30 września
Uczestniczyłem w konferencji na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, której byłem organizatorem wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska przy współudziale Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska z okazji 20-lecia Światowego Dnia FAS. Jej celem było wzbogacenie wiedzy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się tym problemem oraz przedstawienie standardów diagnozy FAS, funkcjonowania dzieci z FAS i ogólnej problematyki wychowania dzieci z FAS. Prelekcję dla uczestników wygłosiła dr nauk społecznych z dziedziny psychologii klinicznej Teresa Jadczak-Szumiło, specjalista i autorytet w tej dziedzinie.
więcej w linku <<==>>

1 października
Zastępca prezydenta Maciej Buczyński spotkał się z wójtem gminy wiejskiej Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem w celu omówienia współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
więcej w linku <<==>>

2 października
Podczas spotkania z poszczególnymi sekcjami Centrum Integracji Społecznej zapoznałem się z dotychczasowymi efektami działań organizacji wspieranej finansowo i organizacyjnie przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Mogłem zobaczyć efekty pracy sekcji: gastronomicznej, porządkowej, florystycznej, opiekuńczej i finansowej. Ich działalność pozwala na aktywizację zawodową osób z różnych powodów wykluczonych i mających mniejsze szanse na znalezienie pracy i nabywanie nowych umiejętności ważnych na rynku pracy.
więcej w linku <<==>>

Wziąłem udział w meczu charytatywnym na rzecz byłego zawodnika sportowego Klubu Podlasie Michała Krukowskiego.
więcej w linku <<==>>

3 października
Uczestniczyłem w szkoleniu dla dyrektorów szkół i placówek na temat nowoczesnych metod pomiaru dydaktycznego, działań odnośnie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, profilaktyki agresji i przemocy w szkole oraz funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska.

4 października
Wziąłem udział w poplenerowej wystawie Fotoklubu Podlaskiego prezentującej fotografie, których wspólnym motywem tematycznym była codzienność. Zdjęcia zostały wykonane podczas zgrupowania fotografów we Włodawie.
więcej w linku <<==>>

5 października
Wziąłem udział w turnieju piłki siatkowej absolwentów Szkoły Podstawowej nr 6 – wydarzeniu sportowym zorganizowanym w ramach jubileuszu 50-lecia tej szkoły.
więcej w linku <<==>>

Wraz z prawie setką wolontariuszy uczestniczyłem też w tym dniu w akcji Dominiki Makarewicz „Sprzątanie Krzny” wspartej przez Urząd Miasta Biała Podlaska. Celem akcji było budzenie świadomości współodpowiedzialności mieszkańców za czystość naszego otoczenia i środowiska.
więcej w linku <<==>>

Tego dnia również wziąłem udział w akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowanej w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek” promującej czytelnictwo i rodzinne spędzanie wolnego czasu.
więcej w linku <<==>>

6 października
Podczas Gali Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, z którego Nadbużańskim Oddziałem z Białej Podlaskiej współpracuje ściśle Urząd Miasta Biała Podlaska, odebrałem odznaczenie Serca Serc dla osób działających na rzecz tego środowiska. Gala miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł Ambasadora Stowarzyszenia odebrała podczas tej uroczystości także Beata Żak, kierownik Referatu ds. społecznych UM Biała Podlaska.
więcej w linku <<==>>

8 października
Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w filii Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej.
więcej w linku <<==>>

Tego dnia zorganizowałem posiedzenie zespołu ds. opracowania planu budowy dróg na lata 2020-2023, na którym ustalono termin przedstawienia przez radnych propozycji ulic do planu budowy dróg.

9 października
Tego dnia uczestniczyłem w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9.
więcej w linku <<==>>

11 października
Uczestniczyłem w Dniu Edukacji Narodowej i ślubowaniu pierwszoklasistów Szkół Specjalnych przy ul. Orzechowej.
więcej w linku <<==>>

Następnie wziąłem udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 6, które zgromadziły kilka pokoleń nauczycieli i absolwentów.
więcej w linku <<==>>

Kolejną uroczystością, w jakiej w tym dniu uczestniczyłem, była akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 9.
więcej w linku <<==>>

Spotkałem się z Joanną Kurowską-Pysz i Tomaszem Studzienieckim oraz przedstawicielem MSZ. Tematem spotkania były problemy, z jakimi na co dzień borykają się nasze lokalne społeczności.

14 października
Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Seniorów Lotników Wojska Polskiego RP wziąłem udział w Święcie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przed pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt, z którą łączą Białą Podlaską istotne więzi. To uroczystości kultywujące także nasze, miejskie tradycje lotnicze. Wziął w nich udział m.in. gen. Brygady pilot Robert Cierniak, szef Inspektoratu Bezpieczeństwa Lotów Ministerstwa Obrony Narodowej.
więcej w linku <<==>>

15 października
Podczas Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia złożyłem życzenia nauczycielom wszystkich bialskich szkół oraz wręczyłem nagrody prezydenta za szczególne wyniki w pracy wychowawczej i pedagogicznej nauczycielom wyróżnionym w tym roku.
więcej w linku <<==>>

Tego dnia także, podczas akademii, uroczyście przekazałem nowy sztandar szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego dyrektorowi Ireneuszowi Szubarczykowi.
więcej w linku <<==>>

16 października
Z okazji Dnia Papieskiego i 41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy wraz z bratem gwardianem Bogdanem Augustyniakiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji, dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9, uczniami tej placówki, harcerzami i mieszkańcami miasta złożyliśmy kwiaty przy pomniku Papieża Jana Pawła II znajdującym się przy kościele św. Antoniego.
więcej w linku <<==>>

17 października
Wziąłem udział w uroczystej sesji z okazji XX-lecia powiatu bialskiego.
więcej w linku <<==>>

18 października
W tym dniu podpisałem umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych mających na celu przebudowę skrzyżowań na drodze krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”. To projekt realizowany przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej (lider), Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” z siedzibą w Białej Podlaskiej i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej (partnerzy). Wartość projektu to 8 mln 264 tys. zł.
więcej w linku <<==>>

Tego dnia uczestniczyłem także w spotkaniu z członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego, którym złożyłem życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyskutowaliśmy na temat bieżącej sytuacji w oświacie.

19 października
Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Gminy Sarnaki. Podczas tej sesji wręczono tytuł Honorowego Obywatela gminy Sarnaki Jego Ekscelencji Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi, biskupowi seniorowi diecezji drohiczyńskiej, który nosi już tytuł Honorowego Obywatela Białej Podlaskiej.

20 października
Wziąłem udział w 18. Podlaskim Festiwalu Jazzowym – imprezie muzycznej promującej muzykę jazzową i nasze miasto jako ważny ośrodek rozwoju tego gatunku muzycznego. Mogłem przy tej okazji podziękować panu Jarosławowi Michalukowi, prezesowi Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego za jego aktywność i działania dla naszego miasta.
więcej w linku <<==>>

21 października
Uczestniczyłem w uroczystej Inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Uczestnicy tej instytucji senioralnej rozpoczęli po raz piętnasty rok akademicki. To kolejny przykład twórczego i aktywnego spędzania czasu przez bialskich seniorów.

W tym dniu wraz ze skarbniczką Urzędu Miasta Biała Podlaska Martą Mirończuk podpisaliśmy w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie umowę poręczenia w związku z dofinansowaniem projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja”. Realizujemy go w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk i Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. To projekt o wartości 2,5 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzi z dofinansowania UE.

22 października
Podczas spotkania z przedstawicielami Związku Pracowników i Pracodawców oraz Bialskiej Izby Gospodarczej omówiłem i skonsultowałem projekt uchwały dotyczącej stawek podatków od nieruchomości.

23 października
Spotkałem się z seniorami z klubu CZAS prowadzonego we współpracy z Urzędem Miasta Polski Czerwony Krzyż. Klub pełni funkcje aktywizującą osoby w starszym wieku – dzięki oferowanym seniorom różnorodnym zajęciom pozwalającym im rozwijać pasje, umiejętności, kształtować zachowania prozdrowotne. Pełnią one także funkcję terapeutyczną.

24 października
Spotkałem się z uczniami z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica przygotowującymi projekt na zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Temat projektu to „Wartości w społeczeństwie polskim”. Odpowiedziałem na pytania o wartości w życiu Polaków, jakie na potrzeby przygotowywanego reportażu zadają uczniowie. Licealistom towarzyszyli zagraniczni studenci goszczący w IV LO w ramach wymiany międzynarodowej. Byli nim Luis Silva z Kolumbii i Daniel Cua z Filipin.

W tym dniu podczas uroczystości ślubowania pasowałem uczniów pierwszych klas szkół podstawowych: nr 4 (im. Kornela Makuszyńskiego) i nr 3 (im. Marii Konopnickiej).
więcej w linku <<==>>
więcej w linku <<==>>

Otworzyłem także, jako Patron Honorowy, VIII Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych „niepełnosprawni i pasje” organizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej. To wydarzenie umożliwiające osobom z niepełnosprawnością podzielenie się ich interpretacją otaczającego ich świata.
więcej w linku <<==>>

Tego dnia przekazałem na ręce prezesa, Macieja Szupiluka, Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej przyznaną z okazji Jubileuszu 35-lecia Bialskiego Klubu Literackiego MAKSYMA, kreującego życie literackie naszego regionu.

25 października
Wziąłem udział w jubileuszu 25-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy Spółdzielni Inwalidów Elremet. 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii, na którą uczęszcza 28 mieszkańców Białej Podlaskiej, pokrywa Urząd Miasta. W skali roku to ponad 69 tys. zł. Warsztaty rozwijają i kształtują umiejętności, które pomagają osobom z niepełnosprawnością lepiej funkcjonować na co dzień i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
więcej w linku <<==>>

W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym działalność Fotoklubu Podlaskiego w 2019 roku.

26 października
Uczestniczyłem w XIII Konferencji zorganizowanej przez Centrum Dialogu Rotary. Jej tematem było „Trzydziestolecie polskiej transformacji – bilans krytyczny”.

W tym samym dniu wziąłem udział w uroczystym podsumowaniu XXXV Podlaskich Spotkań Literackich, jakim było ogłoszenie wyników XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J.I. Kraszewskiego, który co roku odbywa się w muzeum pisarza w Romanowie. Wręczyłem nagrodę laureatowi w kategorii proza i poezja. Konkurs ma na celu promowanie literatury, pisarstwa oraz czytelnictwa, a także promocję kultury regionu.

Również tego dnia uczestniczyłem w IV Nocnym Biegu Upamiętniającym bohaterskich Lotników Podlasia. To impreza sportowa kultywująca tradycje lotnicze miasta, organizowana przez Klub Sportowy Biała Biega, objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.
więcej w linku <<==>>

28 października
Przekazałem plac budowy na realizację inwestycji „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej z ul. Terebelską i al. Solidarności (budowa rond)”, która będzie polegała na wykonaniu robót wokół nawierzchni jezdni drogi krajowej i obejmie przebudowę sieci sanitarnych i wodociągu. To element realizowanego z partnerskim miastem Brześć projektu transgranicznego.

Podczas spotkania z przedstawicielami zarządów bialskich wspólnot mieszkaniowych zaprezentowałem i omówiłem niezbędną do wprowadzenia w Białej Podlaskiej zmianę metody naliczania opłat za odpady komunalne.

29 października
Uczestniczyłem w konferencji dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju zorganizowanej przez lubelski Urząd Marszałkowski.

 

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Rada Miasta Biała Podlaska / Prezydent Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama