Reklama

Konkurs na scenariusz spotów filmowych!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje projekt pn: Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego! W związku z tym portal Radio Biper ogłasza konkurs związany z napisaniem scenariusza do dwóch spotów video promujących główne cele projektu! Czas start!

Jednym z elementów projektu jest powstanie dwóch filmów promujących działania zawarte w projekcie:
– asystenci rodzin (więcej informacji) (więcej informacji)
– rodziny wspierające (więcej informacji) (więcej informacji)

Konkurs adresujemy do uczniów szkół średnich w Białej Podlaskiej.

Scenariusze filmowe oparte mają być na fabule przeprowadzonej na bazie możliwości jakie oferuje Miasto Biała Podlaska: pejzaż, miejsca, osoby, sceny. Ewentualne aranżacje możliwe do wykorzystania poprzez zaprzyjaźnione teatry seniorów i młodzieżowe także istniejące i działające na terenie Miasta Biała Podlaska.

Realizowane filmy na podstawie scenariuszy nie powinny być dłuższe jak do 5 minut.

W konkursie wziąć mogą osoby indywidualne oraz zespoły dwuosobowe.

Nagrodami są tablety, nagrody pieniężne i umieszczenie nazwisk autorów na spotach promocyjnych.

Scenariusze – do trzech stron maszynopisu – nadsyłać należy na adres partnera projektu:
[email protected] z dopiskiem w tytule SCENARIUSZ do dnia 20 października 2019 roku włącznie.

Kontakt w sprawie ewentualnych informacji dodatkowych: 698 409 172Małgorzata Mieńko Radio Biper

UWAGA: W mailu prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenia jak i dane osobowe zostaną trwale usunięte z baz organizatorów po czasie rozstrzygnięcia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami których scenariusze spotu filmowego zostaną najwyżej ocenione.

 

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Portal Informacyjny Radio Biper – Grupa MM Projekt przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie internetowej  (https://www.radiobiper.info).

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) Jest uczniem szkół średnich lub studentem szkół wyższych w Białej Podlaskiej.
b) Zaakceptowała niniejszy regulamin.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt.1.
2. Przedmiotem konkursu opracowanie scenariusza – do trzech stron maszynopisu według informacji zawartej w §1 pkt 2.
3. Scenariusz należy wysłać na adres mailowy [email protected] z dopiskiem w tytule „SCENARIUSZ”.
4. W mailu należy przesłać w treści również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
5. Termin nadsyłania scenariuszy do dnia 20 października 2019 roku włącznie.
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz zespoły dwuosobowe.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
8. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem strony internetowej www.radiobiper.info  (§1 pkt.2) dane zwycięzców zostaną tak samo opublikowane na (§1 pkt.2)
9. Osoba która, wygrała nagrodę zobowiązana jest do skontaktowania się z organizatorem konkursu, aby ustalić sposób odbioru nagrody.
10. W przypadku braku kontaktu z organizatorem w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada.

§4 Nagrody i wybór zwycięzców

1. Nagrodami w konkursie są tablety, nagrody pieniężne i umieszczenie nazwisk autorów na spotach promocyjnych w ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wyboru Zwycięzców dokonuje Redakcja portalu Radio Biper przy współudziale partnerów konkursu z MOPS Biała Podlaska
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami, których scenariusze spotu filmowego zostaną najwyżej ocenione.
4. Decyzja organizatorów konkursu jest niepodważalna i nie przysługuje prawo do odwołania się od niej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

§5 Dane osobowe uczestników konkursu

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
2. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku w wydaniem nagrody.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz imienia i nazwiska w celach promocyjno-marketingowych i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych i intelektualnych.
4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
5. Zgłoszenia jak i dane osobowe zostaną trwale usunięte z baz organizatorów po czasie rozstrzygnięcia konkursu.

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na §1 pkt 2.

2. Kontakt w sprawie ewentualnych informacji dodatkowych: 698 409 172 – Małgorzata Mieńko Radio Biper

 

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Radio Biper / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama