Reklama

VIII Sesja Rady Miasta Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że w dniu 30 września (poniedziałek) 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Biała Podlaska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za I półrocze 2019 roku.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Biała Podlaska na 2019 r.— druk 2
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Miasta Biała Podlaska.
9. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonej przez Miasto.
10. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, bursie szkolnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Biała Podlaska”.
12. Uchwała w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe PFRON w 2019 r.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Biała Podlaska.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Biała Podlaska.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Biała Podlaska.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Miasta Biała Podlaska.
21. Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
22. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w wysokości 350 000 zł.
23. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Biała Podlaska w formie nieodpłatnego przekazania na własność samochodu pożarniczego.
24. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
25. Sprawozdanie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie Miasta Biała Podlaska w 2018 roku.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamknięcie obrad.

W/w projekty uchwał są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bialapodlaska.pl w zakładce Rada Miasta — projekty uchwał

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama