Reklama

Ważne: Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Informacja: o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (art. 69a, 69b ustawy) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (II nabór - Fundusz Pracy)

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (art. 69a, 69b ustawy) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (II nabór – Fundusz Pracy)

Informujemy, iż od dnia 28.08.2019r. do dnia 03.09.2019r. przyjmowane będą wnioski pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zasady ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS):
1) Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego:
a) pracowników (zatrudnionych przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy – wytyczne MRPiPS 2019),
b) pracodawców.

2) O przyznanie środków z KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) którzy:

a) wskażą co najmniej jeden z określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2019: priorytet pierwszy – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie bialskim lub mieście Biała Podlaska zawodach deficytowych, Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego (zawód uzyskany w wyniku kształcenia) dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bialskiego lub miasta Biała Podlaska.

Wykaz zawodów deficytowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska dostępny jest na stronie:

oraz w raportach:
„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Biała Podlaska według zawodów podstawowych w 2018r.”,
„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim według zawodów podstawowych w 2018r.”, lub
priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości, lub
priorytet trzeci – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników zakładów aktywności zawodowej,

Lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez MRPiPS dostępna jest na stronie , lub
priorytet czwarty – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, natomiast prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r.poz. 1924), lub priorytet piąty – wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu, lub priorytet szósty – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, którzy na dzień złożenia wniosku ukończyli 45 rok życia.
b) gwarantują możliwość rozliczenia się ze środków z KFS do dnia 30.11.2019r. (rozliczyć się tj. przedłożyć faktury, rachunki potwierdzające wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z zawartą umową),
c) funkcjonują lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
d) mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej,
e) wywiązali się z warunków umów zawartych z urzędem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Finansowanie obejmuje nierozpoczęte formy kształcenia (zarówno przed dniem złożenia wniosku jak i przed dniem podpisania umowy z pracodawcą) tj.: kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie NNW w związku z podjętym kształceniem, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
badania potrzeb pracodawcy w kierunku KFS.

w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika.
Warunkiem przyznania środków dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest posiadanie 20% wkładu własnego.

3) Środki z KFS przyznawane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc de minimis.
4)Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług.
5) O środki z KFS nie mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników. Usługi edukacyjne powinny być realizowane przez wybraną instytucję szkoleniową.

6) Rozpatrywanie wniosków.
a) przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:
zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych

usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych

usług kształcenia ustawicznego;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne

formy kształcenia ustawicznego w zakresie kursów;
plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia (…),
b)w pierwszej kolejności wsparcie ze środków KFS będzie przyznawane Pracodawcom:
którzy nie korzystali w 2019r. ze środków KFS (zgodnie z kierunkowymi wytycznymi MRPiPS),
których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów oraz nie wymagają dodatkowych wyjaśnień;

c)w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku (np. zawiera wymagane załączniki, ale podane informacje wymagają doprecyzowania), Pracodawcy będzie wyznaczony 7- dniowy termin na jego poprawienie.
d)wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia w przypadku: niepoprawienia we wskazanym terminie wniosku nieprawidłowo wypełnionego, niedołaczenia wymaganych załączników tj.:

– zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
– informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
– kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu,
– wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego,

złożenia wniosku nie w terminie określonym w naborze.
Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o środki z KFS dostępne są na stronie internetowej  oraz w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy: w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 85 lub 83 341 65 66, w Międzyrzecu Podlaskim – tel. 83 341 66 30 i w Terespolu – tel. 83 341 66 55.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załączniki do niniejszego naboru w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, pokój nr 17,
Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 25, pokój nr 13,
Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 104, pokój nr 12,
– w godzinach pracy urzędu: 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 16:00 lub
przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu – wytyczne MRPiPS 2019.)
Wnioski będą rozpatrywane do wykorzystania kwoty przyznanych środków. Kolejność wpływu nie będzie decydowała o przyznaniu środków z KFS.

materiał: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
tekst: Anna Wardak-Zozula Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama