Reklama

Biała Podlaska: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej rozstrzygnięty

2 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Uzyskana punktacja z przeprowadzonej oceny prac, nie pozwoliła przyznać I nagrody, ponieważ żadna praca nie uzyskała wymaganej liczby 75 punktów. Zgodnie z pkt 2.4.1. Regulaminu Konkursu aby uzyskać pierwszą nagrodę – praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 75 punktów. Przyjęto, że 1% = 1 punkt i w taki sposób została przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów:

  • kryterium 1 – atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji, waga kryterium – 70 %,
  • kryterium 2 – uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji, waga kryterium – 30 %.

Zgodnie z pkt 1.6, Rozdziału VI NAGRODY I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU. „Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego, złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Kierownik zamawiającego, samodzielnie lub na wniosek Sądu Konkursowego, zastrzega sobie możliwość innego podziału całej kwoty przeznaczonej na nagrody dla poszczególnych nagrodzonych prac. Zmiany wysokości nagród mogą odbywać się w ramach przyznanej na całość nagród kwoty”.

W związku powyższym sędziowie Sadu Konkursowego postanowili przyznać II nagrodę i dwie równorzędne III nagrody oraz 5 równorzędnych wyróżnień. Cała kwota 29 000 zł na planowane nagrody została rozdysponowana.

Zostały przyznane następujące nagrody:

Kod Pracy Autorzy Nagroda
I nagroda nie została przyznana ze względu na nie uzyskanie minimalnej ilości punktów określonych w regulaminie konkursu.
II nagroda 902674 RYZYNSKI ARCHITECTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 000,00 zł
III nagroda 131870 AMC – Andrzej M. Chołdzyński
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– Spółka komandytowa
5 000,00 zł
III nagroda 180502 JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI 5 000,00 zł
wyróżnienie 105786 Barbara Getter, Andrzej Getter 2 000,00 zł
wyróżnienie 190712 ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN
RAFAŁ SOKOŁOWSKI
2 000,00 zł
wyróżnienie 131758 NM architekci Tomasz Marciniewicz
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski
2 000,00 zł
wyróżnienie 758695 GOWIN & SIUTA SP.J. 2 000,00 zł
wyróżnienie 368752 BAZA ARCHITEKCI SP. Z O.O. 2 000,00 zł

I MIEJSCE oraz nagroda nie zostały przyznane, ponieważ żadna praca nie uzyskała wymaganej Regulaminem Konkursu liczby 75 punktów, określonej w pkt 2.4.1. Rozdziału V OCENA PRAC KONKURSOWYCH.

II MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 9 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez RYZYNSKI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań;

Praca otrzymała w sumie 65 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 55 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 10 pkt.

Praca uzyskała nagrodę za spójne architektonicznie powiązanie obiektu z otoczeniem poprzez czystość, powściągliwość formy i atrakcyjne rozwiązanie elewacji budynku.

Kompozycja bryły obiektu zaprojektowana z uwzględnieniem skali odpowiadającej zastanemu kontekstowi przestrzennemu. Lekką formę kolumnady powiązano kompozycyjne z główną bryłą budynku uwzględniając walory istniejącej zieleni. Dobrym pomysłem jest przenikanie budynku ukośną kolumnadą do przestrzeni publicznej. Obiekt został rozrzeźbiony w interesujący sposób, lapidarnie i harmonijnie wpisany w otaczającą przestrzeń, uzyskując ciekawą formę architektoniczną, szczególnie w obrębie stref wejściowych. Zaproponowana forma bryły budynku daje możliwość odczuwania kameralności przy jednoczesnej elegancji i spójności z zielenią i otoczeniem, ma szansę powstać atrakcyjna przestrzeń, tworząc swoistą rzeźbę miejską. Praca zawiera w sobie możliwość uzyskania bogactwa wrażeń przy użytych środkach wyrazu, świadome i odważne propozycje połączenia przestrzeni wewnętrznych z zewnętrznymi. Dyskusyjna obecnie lokalizacja wejścia głównego do obiektu od strony istniejącego parkingu, po jego likwidacji, ma szansę być atrakcyjna poprzez integrację urbanistyczną i daje w przyszłości możliwość ciekawego uzyskania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej.

Przyjęte rozwiązania wewnętrzne, pomimo koniecznych dalszych korekt i uszczegółowień funkcjonalno – przestrzennych dotyczących stref technicznych, zaplecza i przestrzeni biurowych,są możliwe w ramach założonej idei.

Sygnalizowane rozwiązania akustyki, energooszczędności oraz bilans kosztów inwestycji są opracowaniami na wysokim poziomie warsztatowym.

Zalecenia pokonkursowe:

należy przeanalizować możliwość zmian rozwiązań funkcjonalnych w zakresie stref technicznych, zaplecza i przestrzeni biurowych związanych z potrzebami użytkownika,
proponowane rozwiązania elewacji w zakresie rodzaju użytych materiałów wymagają dokładnej analizy materiałowej i technologicznej.

III MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 5 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, ul. Bursztynowa 8/19, 20-576 Lublin;

Praca otrzymała w sumie 61 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 50 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 11 pkt.

Nagroda za wysoką jakość i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, bardzo dobre propozycje przestrzeni otwierające różne możliwości użytkowania.
Praca została opracowana w pełni profesjonalnie, począwszy od analiz urbanistyczn¬¬ych i uwarunkowań prawa lokalnego oraz możliwości inwestycyjnych działki, poprzez zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne adaptowanego i rozbudowywanego budynku, na sposobie prezentacji, opracowania graficznego i merytorycznego koncepcji kończąc. Niewątpliwie na pochwałę zasługuje kompleksowe potraktowanie tematu oraz rozwiązanie trudnych zagadnień projektowych na wielu płaszczyznach zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie oraz adaptacji multifunkcjonalnego budynku kultury z wiodącą funkcją teatralną.
W koncepcji znajdziemy poprawnie zaprojektowany układ funkcjonalny, rozdzielenie stref dostaw, oddzielne wejścia VIP, brak kontaktu widz-artysta, wydzielenia akustyczne – „box in a box”, dogodnie zaprojektowaną małą salę widowiskową wraz z pracownią plastyczną, salą baletową oraz uniwersalne zaprojektowanie głównej sali widowiskowej. Trafnie wskazano współczesne tendencje dla projektowania sal teatralnych, co zawarto w prezentowanej koncepcji. Na uwagę zasługuje również fakt przemyślenia przez autorów widoków perspektywicznych z okien budynku, jak na przykład widok na kościół z I piętra w północno-zachodnim narożniku adaptowanej bryły.
Zastanawia brak spójności elewacji pomiędzy „starą” a nową częścią dobudowywanego budynku. Oba budynki, pomimo funkcjonalnej i wewnętrznej spójności, nie odzwierciedlają tego w strefie zewnętrznej. Również pozostawienie dużej ilości przeszkleń w części adaptowanej w porównaniu ze skromnymi doświetleniami w parterze części dobudowywanej wprowadza kontrast w odbiorze budynku-teatru-multikompleksu jako całości. Zastanawiające jest również, czemu „stara” część nie otrzymała wizualnie odpowiedników do zaokrąglonych narożników sali widowiskowej, które – zdaniem autorów pracy – nawiązują dialog z krzywizną bryły kościoła od strony ul. Narutowicza. Kwestią otwartą pozostaje też kolorystyka i „starzenie” się betonu woskowanego na elewacjach nowej części oraz pytanie, czy tego typu elewacja dobrze będzie się wpisywać w skromną, drewnianą, lokalną, charakterystyczną architekturę dla tego regionu Polski.

Zalecenia pokonkursowe:

należy rozważyć kwestie projektowe związane z wizualnym odbiorem elewacji oraz doborem materiałów elewacyjnych.

III MIEJSCE oraz nagroda w postaci pieniężnej, w kwocie 5 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI, ul. Królewska 3/5A, 30-045 Kraków;

Praca otrzymała w sumie 61 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 52 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.

Praca stanowi ciekawą próbę odpowiedzi na problem dodatkowej kubatury. Propozycja 2 odrębnych brył połączonych funkcjonalnie przeszklonym łącznikiem o lekkiej formie, oraz wizualnie efemeryczną fasadą od strony ulicy Narutowicza, są interesującym pomysłem. Powstała między budynkami przestrzeń publiczna stanowi swoiste połączenie przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą być tłem wielu działań artystycznych. Wprowadza nową jakość do miejskiej przestrzeni ogólnodostępnej.
Praca o wysokim poziomie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Wątpliwości budzi rozwiązanie strefy dostaw (brak miejsca na manewrowanie samochodów dostawczych, nie osłonięta strefa od części publicznej) czy brak oddzielenia akustycznego małej sali koncertowej oraz dużej sceny.

W opinii jury, wysoko została oceniona spójność elewacyjna dwóch części obiektu – zaprojektowano „nowej części” w stylu „starej” a na elewacjach zastosowano ten sam materiał wykończeniowy, który nawiązuje kolorystycznie do charakterystycznych obiektów w mieście np.: Zespołu Pałacowo-parkowego Radziwiłłów oraz kościoła Narodzenia NMP. W części opisowej do projektu autorzy również adresują problem wizualnego nawiązania przy pracach remontowych istniejącego budynku biurowego starostwa, który ze względu na swój stan, powinien zostać poddany modernizacji, a cały obszar powinien zostać kompleksowo zrewitalizowany.

Zalecenia pokonkursowe:

przeprojektowaniu należy poddać strefę dostaw oraz należy poddać dogłębnej analizie powiązania akustyczne wewnętrznych kubatur budynku proponowane rozwiązania detalu oraz wykorzystania zieleni na elewacjach południowych i południowo zachodnich należy skonfrontować z realiami klimatu panującego w tej części Polski

IV MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez:
NM architekci Tomasz Marciniewicz, ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa,
Zuzannę Szpocińską, ul. Międzynarodowa 45/48a m.5, 03-922 Warszawa,
Jerzyego Grochulskiego, ul. Kilara 3/77, 02-776 Warszawa;

 

Praca otrzymała w sumie 59 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 47 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.

Ażurowa miedziana elewacja nawiązuję do linii zabudowy stwarzając kameralne, zielone przestrzenie przed wejściem do budynku. Praca zawiera świadome propozycje połączenia powierzchni wewnętrznych z zewnętrznymi. Zachowanie charakteru elewacji istniejącej części budynku wpisuję się w historię tego miejsca.

IV MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez BAZA ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Smulikowskiego 2 lok 7, 00-389 Warszawa;

Praca otrzymała w sumie 59 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 47 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.

Kompozycja prostych brył odpowiadająca funkcji budynku skryta jest za panelami z drewna czarnego parzonego. Propozycja rozczłonkowanej niewysokiej bryły wpisuje się w otoczenie. Prosta forma koncepcji i planowane materiały odnoszą się do tradycji miejsca i stanowią klarowną jednoznaczną propozycję. Proponowane wnętrza są bardzo efektowne choć niepokoi formalne podobieństwo do budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

V MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI, ul. Mokra 20/22 m.59, 95-200 Pabianice;

Praca otrzymała w sumie 58 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 46 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 12 pkt.
Ascetyczna monolityczna bryła z interesującymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Nieobojętna, wyjątkowa i globalna forma mogłaby być ewenementem na skalę miasta. Doceniono aspekt ekonomiczny zwartej bryły. Wątpliwości budzi możliwość ukrycia niezbędnej infrastruktury w bryle budynku.

VI MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez Barbarę Getter i Andrzeja Getter, ul. Gołaśka 10/28, 30-619 Kraków;

Praca otrzymała w sumie 54 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 45 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.

Budynek wpisuje się w otoczenie poprzez powściągliwość i czystość formy z zachowaniem istniejącego budynku. Atrakcyjne rozwiązanie elewacji budynku. Wpisuje się w otoczenie poprzez powściągliwość formy. Wątpliwości budzi rozmieszczenie większej części widowni na balkonie z płaską widownią przed sceną oraz umiejscowienie dostaw od frontu ul. Narutowicza. Przyjęte koszty realizacji inwestycji mogą być trudne w realizacji.

 

VII MIEJSCE oraz wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej, w kwocie 2 000,00 zł. przyznane zostały pracy konkursowej opracowanej przez GOWIN & SIUTA SP.J. Plac Szczepański 3/48, 31-011 Kraków;

Praca otrzymała w sumie 52 pkt.
Kryterium I – Atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji – 43 pkt.
Kryterium II – Uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji – 9 pkt.
Rozczłonkowana niewysoka bryła wpisuje się swoją skalą w otoczenie. Obniżenie poziomu sceny poniżej poziom terenu pozwala na obniżenie wysokości budynku. Budzi wątpliwość zastosowany materiał półprzeziernych paneli poliwęglanowych jako okładziny elewacji w istniejącej części budynku.

materiał: Biała Podlaska miasto / inwestycje
tekst / grafiki: UM w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama